1195

1195. Poselství Boha Otce ze dne 16. června 2020.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


MÉ METODY


Mé metody se nezměnily. Až nechám pršet soud na Ameriku, mé metody budou stejné jako za starých časů. Záplavy, oheň a síra, špatní vůdci a válka. Pošlu vlny, jimž nemůžete uniknout, oheň, jenž nemůžete uhasit, špatné vůdce, jichž se nemůžete zbavit a válku, která zničí vše, čeho se dotkne.

Mé děti – mé opravdové děti, které Mě znají, které si na Mne udělají čas, které Mi slouží celým svým srdcem, poznají milosrdenství v tomto čase. Budou vedeny do bezpečí a Já se o ně postarám. Budou mít úkryt, jídlo a zabezpečení, stejně jako mé děti v zemi Goshen v dávné minulosti a oddělím zkažené a ty, kdo jsou moji. Časem budou pronásledovány, protože bude zjevné všem, kdo vidí, že ony mají dostatek, kdy zkažení nemají nic.

Buďte silné ve víře, mé děti. Buďte si jisté svým vztahem se Mnou. Znáte Mě jako Otce? Znáte Mě jako svého chlebodárce? Ty, které Mě neznají jako živitele, nebudou moci uvěřit, že zajistím vše, co v tom čase budou potřebovat. Nyní je čas vybudovat vaši nejsvětější víru. Přijďte ke Mně a křičte o více víry a Já vám odpovím.

Bůh Otec


Jr 14, 12: Ani když se budou postit, nevyslyším jejich bědování, ani když připraví oběť zápalnou a přídavnou, nenajdu v nich zalíbení. Zcela s nimi skoncuji mečem, hladem a morem.

Jr 14, 15: Toto praví Hospodin proti těm prorokům, kteří prorokují jeho jménem: "Já jsem je neposlal. To oni říkají: 'V této zemi nebude meč a hlad.' Mečem a hladem vymřou ti proroci do jednoho."

Jr 19, 17: Toto praví Hospodin zástupů: Hle, pošlu na ně meč, hlad a mor, naložím s nimi jako s trpkými fíky, které se nedají jíst, jak jsou odporné.

Ex 11, 5-7
5: Všichni prvorození v egyptské zemi zemřou, od prvorozeného syna faraónova, který sedí na jeho trůnu, po prvorozeného syna otrokyně, která mele na mlýnku, i všechno prvorozené z dobytka.
6: Po celé egyptské zemi se bude rozléhat veliký křik, jakého nebylo a už nebude.
7: Ale na žádného Izraelce ani pes nezavrčí, ani na člověka ani na dobytče, abyste poznali, že Hospodin podivuhodně rozlišuje mezi Egyptem a Izraelem.

Př 18, 10: Pevná věž je Hospodinovo jméno, k němu se uteče spravedlivý jak do hradu.
zpět