1200. Poselství Boha Otce ze dne 22. června 2020.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


ČAS VELKÝCH NÁSILNOSTÍ


Mé děti, vystupňujte svou odvahu, neboť se blíží čas velkých násilností. Uvidíte podívanou, o níž byste si nikdy nemyslely, že ji uvidíte, podívanou, která vás naplní hrůzou. To, co uvidíte, vás vyděsí, nebudete-li mít kořeny ve Mně. Nezapomeňte, že Já vás mohu vždy ochránit, a nebude záležet na tom, co se děje kolem vás. Způsobil jsem vše, co uvidíte.

Vzpomínáte si na mého služebníka Daniela, a jak jsem ho ochránil ve lví jámě? A tak mohu také vás ochránit. Vzpomínáte si na Danielovy známé Shadracha, Meshacha a Abednega a jak jsem je ochránil v ohnivé peci? A tak mohu ochránit také vás.

Není nic, co přijde v budoucnosti a bylo by pro Mne překvapením a nic, čím bych vás nemohl provést, jen když v to věříte.

Bůh Otec


2S 22, 3: Bože můj, má skálo, utíkám se k tobě, štíte můj a rohu spásy, nedobytný hrade, moje útočiště, zachránce můj, ty mě před násilím zachraňuješ!

2S 22, 49: Ty mě z rukou mých nepřátel vytrhuješ, pozvedáš mě nad ty, kdo proti mně povstávají, ty mě násilníku vyrveš.

Ž 11, 5: Hospodin zkoumá spravedlivého i svévolníka; toho, kdo miluje násilí, z té duše nenávidí.

Ž 18, 48: Bůh, jenž mě pověřil vykonáním pomsty, národy mi podrobuje.

Da 3, 24-26
24: Tu král Nebúkadnesar užasl a chvatně vstal. Otázal se královské rady: "Což jsme nevhodili do ohně tři svázané muže?" Odpověděli králi: "Jistěže, králi."
25: Král zvolal: "Hle, vidím čtyři muže, jsou rozvázaní a procházejí se uprostřed ohně bez jakékoli úhony. Ten čtvrtý se svým vzhledem podobá božímu synu."
26: I přistoupil Nebúkadnesar k otvoru rozpálené ohnivé pece a zvolal: "Šadraku, Méšaku a Abed-nego, služebníci Boha nejvyššího, vyjděte a pojďte sem !" Šadrak, Méšak a Abed-nego vyšli z ohně.

Da 6, 23: Můj Bůh poslal svého anděla a zavřel ústa lvům, takže mi neublížili. Vždyť jsem byl před ním shledán čistý a ani proti tobě, králi, jsem se ničeho zlého nedopustil.
zpět