1201

1201. Poselství Ježíše ze dne 23. června 2020.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


PŘEDÁVÁM JI


V tomto čase předávám zemi hříchu. Lidstvo dalo přednost hříchu přede Mnou. Volal jsem je k pokání, ale většina [lidí] Mě ignorovala. Ty jsem odevzdal jejich hříchům.

Mé děti, uvidíte velký vzrůst temnoty ve vašem okolí, až tento přechod nastane. Nebuďte šokovány, když uvidíte, jak se hřích zmocní světa – víte už dlouho z mého svatého Slova, že to přijde.

Zdržte se hříchu a jděte těsně se Mnou a Já vás ochráním od škody.

Ježíš


Řím 8, 20-22
20: Neboť tvorstvo bylo vydáno marnosti – ne vlastní vinou, nýbrž tím, kdo je marnosti vydal. Trvá však naděje,
21: že i samo tvorstvo bude vysvobozeno z otroctví zániku a uvedeno do svobody a slávy dětí Božích.
22: Víme přece, že veškeré tvorstvo až podnes společně sténá a pracuje k porodu.

Ga 5, 16: Chci říci: Žijte z moci Božího Ducha, a nepodlehnete tomu, k čemu vás táhne vaše přirozenost.

Jak 4, 7: Podřiďte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás, přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám.

1Jan 3, 6-7
6: Kdo v Synu zůstává, nehřeší; kdo hřeší, ten ho neviděl ani nepoznal.
7: Dítky, ať vás nikdo neklame: Spravedlivý je ten, kdo činí spravedlnost – tak jako on je spravedlivý.

1Jan 3, 9-10
9: Kdo je narozen z Boha, nedopouští se hříchu, protože Boží símě v něm zůstává; ba ani nemůže hřešit, protože se narodil z Boha.
10: Podle toho lze rozeznat děti Boží a děti ďáblovy: Není z Boha, kdokoliv nečiní spravedlnost a nemiluje svého bratra.
zpět