121. Poselství Ježíše ze dne 11. listopadu 2016.

Nástroj: Mária Júlianna (Maďarsko).


ŽIJTE V NEUSTÁLÉ PŘIPRAVENOSTI, NEBOŤ NEZNÁTE DEN ANI HODINU


Moje drahé děti, vyvolení mého srdce,

čas je krátký. Už jsem vám všechno řekl. Proroctví se již naplňují. Zanedlouho přijde velké pronásledování křesťanů a ani vy nezůstanete mimo ně (myslí se Maďarsko).

Moje děti, teď Mě od vás oddělí skrze velké světové náboženství, skrze falešnou jednotu. Mše svaté se budou sloužit jen v úkrytech. Oficiální církev bude v kostelech vyhlašovat falešné učení. Mnozí z mých kněží se postaví na stranu antikrista, neboť chtějí s ním spolupracovat, aby si vybudovali své kariéry, a jen málo z nich věrně vytrvá u Mne. Vy za nimi nikdy nechoďte, udržujte si od nich odstup! Běda těm, kteří Mě opustí. Jsou to synové zatracení, a protože Mě před lidmi zapřou, tak i Já je zapřu před mým Otcem.

Moji maličcí. Nepřijímejte nikdy falešné učení, přijímejte jen pravdivá, čistá evangelia, která jste až dosud poznali z Písma svatého. Tito lidé, kteří učí kacířství, a ti, kdo je následují, Mě ve svém srdci znovu poplivají, vysmějí se Mi, trním Mě korunují, zbičují a ve své duši Mě ukřižují. Velký bude jejich trest na onom světě.

S těmi, kdo Mě milují, se rozdělím o svůj kříž. Tady na zemi jsem na kříži, kde Mě můžete najít. Tam dostanete nejvíc milostí, když se pod mým křížem chytnete ruky vaší bolestné Nebeské Svaté Matky a odevzdáte Mi svůj život, abyste se sjednotili s mým mučivým utrpením a s mou smrtí na kříži, a obětovali jste všechna vaše utrpení jako oběť k záchraně duší.

Čas je krátký, má slova se naplní! Život je nekonečný. Čiňte pokání a věřte evangeliu! Přichystejte se na zúčtování, jemuž se nikdo nemůže vyhnout, neboť Já každému zaplatím podle jeho skutků.

Tak se přichystejte na Advent: myslete na velké setkání se Mnou, až budete stát přede Mnou ve Světle do Světla. Smrt neexistuje, jen vystoupíte ze svého pomíjivého těla, které je z prachu a stane se prachem, a uvidíte Mě ve slávě. Tehdy se před vámi promítne celý váš život spolu se všemi, i maličkými a zdánlivě bezvýznamnými částmi a vydáte Mi účet o svých rozhodnutích. Proto vás prosím, abyste se už teď, v každém okamžiku svého života, na toto zúčtovaní chystali a v každé životní situaci se rozhodli tak, jak bych se na vašem místě rozhodl Já a moje Nejsvětější Matka.

Žijete-li pravdivou, čistou, nesobeckou láskou a vždy hledáte mou vůli, tak už zde na zemi můžete žít v životní svatosti a budete velmi šťastní, až se se Mnou setkáte. V Písmu svatém jsem prosil: Žijte v neustálé připravenosti, neboť neznáte den ani hodinu. Tato připravenost neznamená, že byste se zřekli štěstí života, které vám dávám Já, ale jen pevné zdržování se hříchů.

Já jsem Bůh Vykupitel, vaše jediná radost, ten, který jsem vás tak miloval, že jsem svým mučivým utrpením a svou smrtí na kříži vám připravil místo v království mého Otce. Proto otevřete své srdce, přijměte Mě ve vás a dovolte, abych Já byl Pán a Král vašeho života, jenž vás přivede do věčného štěstí.

Nebojte se Mi odevzdat váš život. Svěřte se zcela Mně, neboť jedině Já vím, co je k užitku pro vaši duši. Sami sebe očistěte ve svátosti svaté zpovědi, v pravdivém konání pokání. To je v Adventu pro Mě nejvyšším darem. Přijměte Mě ve svatém přijímání do svého čistého srdce. Jsem Králem vaší duše, a čím více otevřete přede Mnou své srdce, tím více milostí ode Mne dostanete. Ať jsem ve vašem životě nejdůležitějším, a pak ode Mne dostanete vše ostatní. Chtějte Mi vyhovět jedině tím, že budete znát a v skutky obracet moje učení, svaté evangelium.

Tak vás udělám šťastnými a v ničem nebudete mít nouzi. Tak se přichystejte na velké setkání se Mnou, které je předobrazem mého příchodu. Tak si přichystejte své srdce, abych měl příbytek, který je Mě hoden, až ve svatém přijímání přijdu k vám.

Mé děti, k tomu vám žehnám ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.

Váš Ježíš


Posilnění z Písma svatého:

1Thes 2, 13:
To je důvod, proč i my děkujeme bez ustání Bohu za to, že když jste nás uslyšeli kázat Boží slovo, vzali jste je ne jako slovo lidské, nýbrž – jak to skutečně je – jako slovo Boží. A protože věříte, ukazují se na vás také jeho účinky.
Z maďarštiny do slovenštiny přeložil bratr Zoltán.
zpět