[ 1210

1210. Poselství Matky Spásy ze dne 25. června 2020.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


regina

LIDÉ SI JEN PŘEJÍ SLYŠET, ŽE BŮH JE LÁSKA


Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:

Miluji vás mateřskou láskou, vedu vás k mému Synu.

I když si nevšímáte mých výzev, budu vás stále neúnavně volat.

Lidé mého Syna zanedbali jednotu s Nejsvětější Trojicí a odtáhli se od Ní závratnou rychlostí. Ztratili svatý strach z Boha [Př 1, 7] a bez zkroušeného a pokorného ducha klesají víc a víc do věcí tohoto světa.

Děti, není pro vás příjemné, když se zmiňuji o svatém strachu z Boha. Lidé si jen přejí slyšet, že Bůh je láska, aby zakryli ty nejohavnější hříchy, zapomínajíce, že dojdou k lásce k hříchu a k pohrdání Božím Zákonem.

Jako Matka k vám nemluvím o strachu z Boha, který se vymyká rozumu, ale o věrnosti Božímu Zákonu a o zřeknutí se toho, co není od Boha.

Žijete v tvrdosti utrpení z toho, co očekáváte a co přichází k setkání s lidstvem a se samotným vesmírem, ale můj Syn nikdy neopustí svůj lid, ani tato Matka se nevzdá svých dětí.

Lid mého Syna je zmatený a osamělý. Moji oblíbení synové se vzdálili svému učitelskému poslání a lidé mého Syna jsou znepokojení "jako ovce bez pastýře" a jejich naděje zeslábla. Jiní synové, vzhledem k závažnosti svých vin, potřebují usmíření.

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, mějte na paměti, že nevinný nikdy nezahyne, ani spravedlivý nebude zahuben, udržte si víru jako děti Boha. Neztrácejte odvahu při čekání, udržujte pravou víru živou.

Můj Syn si přeje, aby jeho lid byl sjednocen, aby zlo Mu jej nevytrhlo, proto je pro vás nutné, abyste zůstali v pravdivém učení církve.

Děti mého Neposkvrněného Srdce, přišly k vám vážné změny a postupují bez zastavení, všechny budete čelit těmto změnám, aniž byste je chtěly.

Také část vesmíru je ovlivněna neobvyklým pohybem nebeského tělesa velkých rozměrů, které na své cestě přitahuje vše a mění normální pohyb některých planet, i samotné Země, proto se zvětšuje počet zemětřesení.

Modlete se, mé děti, modlete se za Spojené státy, Mexiko, Chile a Střední Ameriku, budou trpět, jejich půda se bude silně třást.

Modlete se, mé děti, modlete se za Evropu, Itálii a Island, budou se třást.

Modlete se, mé děti, buďte opatrné, virus nezmizel, používejte Olej dobrého Samaritána, vždy spolu s vírou, abyste předešly nákaze.

Modlete se, děti, modlete se za Argentinu, která trpí. Její nářek bude velký.

Modlete se, mé děti, lidé trpí duchovním hladem, trpí nedostatkem potravy, ekonomika slábne.

Lidé mého Syna, zvětšujte počet modliteb v Duchu a Pravdě.

Modlete se a nepřestávejte, evangelizujte, milujte svého bližního, odpouštějte, buďte pokorní, přivítejte potřebné a starejte se jeden o druhého.

Buďte pozorní v duchu, přibližte se k mému Synu, neodvracejte se od Něj, neopouštějte Jej.

Připravte se, děti, buďte ve střehu, zemětřesení se nezastavuje.

Ochraňujte se vzájemně, proste jeden pro druhého, buďte připravení, neztrácejte víru. Člověk špatně napravuje spáchané zlo, nabízejte půst.

Děti mého Neposkvrněného Srdce, ochraňuji vás, stále hledejte mého Syna, neodpočívejte. Děti, buďte k obrazu mého Syna: "Kdo chce být první, ať je ze všech poslední a služebníkem všech" [Mk 9, 35).

Lidé mého Syna, nečekejte na obrácení, jděte obrácení v ústrety, buďte mírní a pokorní [Mt 11, 29].

Žehnám vám, mé děti, je to vaše Matka, která vás ochraňuje - obraťte se, obrácení je nutné.

NEBOJTE SE!
COŽPAK NEJSEM TADY, JÁ, KTERÁ JSEM VAŠE MATKA?

Matka Maria

zpět