1219. Poselství Ježíše ze dne 8. července 2020.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


NESPRAVEDLIVÁ OBVINĚNÍ


Mé děti, prosily jste Mě o ochranu v tom, co přichází. Protože nevíte, kdo je ve vaší blízkosti a v těch časech se obrátí proti vám, nechám vyvstat rozpory mezi vámi. Budou proti vám vznesena nespravedlivá obvinění. Nebojujte s nimi, ale dovolte Mi upravit tento prostor mezi vámi a těmi, kdo se obrátí proti vám, abych vás udržel v bezpečí. Ti, které od vás vzdálím, mají jen v úmyslu své vlastní zájmy. Nestarají se o Mne, nebo o mé záležitosti, starají se jen o to, co jim přináší užitek a naplňuje jejich přání.

Všímejte si pečlivě nových příležitostí a nových lidí, kteří vstoupí v tom čase do vašeho života, protože nepřítel se pokouší zvrátit, co jsem Já učinil a vás vystavit nebezpečí.

Důvěřujete Mi. Já jsem s vámi a mohu vidět, co leží před vámi.

Ježíš


Lk 12, 53: "Budou rozděleni otec proti synu a syn proti otci, matka proti dceři a dcera proti matce, tchyně proti snaše a snacha proti tchyni."

Mt 10, 21: Vydá na smrt bratr bratra a otec dítě, povstanou děti proti rodičům a připraví je o život.

Ž 91, 1-6
1: Kdo v úkrytu Nejvyššího bydlí, přečká noc ve stínu Všemocného.
2: Říkám o Hospodinu: "Mé útočiště, má pevná tvrz je můj Bůh, v nějž doufám."
3: Vysvobodí tě z osidla lovce, ze zhoubného moru.
4: Přikryje tě svými perutěmi, pod jeho křídly máš útočiště; pavézou a krytem je ti jeho věrnost.
5:Nelekej se hrůzy noci ani šípu, který létá ve dne, moru, jenž se plíží temnotami, nákazy, jež šíří zhoubu za poledne.

Ef 6,13: Proto vezměte na sebe plnou Boží zbroj, abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno překonat a obstát.

Iz 54, 17: Žádná zbraň vyrobená proti tobě se nesetká se zdarem, každý jazyk, jenž proti tobě povstane na soudu, usvědčíš ze svévole. Toto je dědictví Hospodinových služebníků, jejich spravedlnost je ode mne, je výrok Hospodinův.
zpět