122. Poselství Ježíše ze dne 4. prosince 2016.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


ČLOVĚK MUSÍ DOJÍT K POZNÁNÍ, ŽE NENÍ JEN TĚLO


Můj milovaný lide,

mé děti jsou vytrvalé a náročné k sobě, neustále Mě hledají.

Vědí, že mé Slovo nekončí, ale jde v ústrety každému, v každé situaci a ve všem, co člověk, jenž Mě nezná, ponechává bez povšimnutí.

Mé volání je naléhavé, aby se můj lid stal mystický...

Člověk musí dojít k poznání, že není jen tělo, že je víc než tělo:

Je duše a duch, má schopnosti se povznést a proniknout svůj vnitřek ve znalosti sebe samého, své vnitřní pravdy a svého zasahování do Stvoření.

Tento čas je pro můj lid nejistý, nikoli z mé vůle, ale z vůle lidí, která chtěla proniknout do toho, co není z ducha, a co se zcela dotýká těla a hříchu ve všech jeho podobách. Nejistota, v níž se nacházíte, závisí také na rozhodnutí mých dětí: "Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům..." [Mt 6, 24]. Budete trpět zmatkem. Uprostřed všech současných událostí popíráte mou Pravdu, hledáte ji na naprosto falešných cestách a kvůli tomu se ztrácíte stále víc, popíráte Mne a utíkáte ode Mne. Zmocňuje se vás světské, a Já vás miluji.

Moji milovaní lidé, jste větrná korouhvička uprostřed větrů modernismu, uprostřed hanebných činů některých mých reprezentantů, kteří ještě zesilují pohoršení a kritiku a jsou vhodným důvodem, aby pomlouvači mé církve rozdmychávali neustálé útoky proti ní.

Mým zástupcům chybí nezbytná složka, aby odolávali pokušení, a to skrze modlitbu, nedávali přednost těm, kdo jim nabízejí peníze, neoceňovali chudé a odvraceli se od společenského života. Některé děti, které Mě reprezentují a volají můj lid k obrácení, aby uskutečnili výzvy mé a mé Matky k lidstvu, jsou rychle přemisťováni z farností, aby nevarovali věřící. Tito moji zástupci jsou svými představenými, a dokonce i laiky, nazýváni pesimisty, a pod touto záminkou jsou posíláni pryč z měst.

Moji lidé, jste manipulováni lidmi s mocnými zájmy. Touhy těchto mých dětí jsou velmi odlišné od mé vůle – Já usiluji o dobro mých dětí. Ti, kteří sledují takové zájmy, touží po moci a ve své dychtivosti podlehnou zotročení jedním, kdo bude vyvýšen před lidstvem – antikristem. Ten si je podmaní a sobectví jim přinese stejné utrpení, jaké způsobí mému lidu.

Některé z mocností v tomto světě vědí o blízkosti hrozby z vesmíru, která způsobí velké změny na Zemi.

Nezapomeňte, moji milovaní, že Varování je blízko, a že vesmír se bude podílet na tomto činu mé lásky k vám. Právě tehdy, až na nebi uvidíte oheň, požehná vás oheň mé lásky, abyste poznali, kým jste.

Ruce svobodného zednářství vyvolávají chaos v mé církvi a oslabují srdce mého lidu, který miluje:

boha zhýralosti...
boha peněz...
boha moci...
boha pýchy...
boha zneužité technologie...
boha, který otravuje potraviny...
boha, který proniká mysl a podmaňuje ji...
boha, který deformuje myšlení novinkami...
boha zvrácenosti...
boha bezpráví...
boha nemorálnosti...
boha lehkomyslnosti...
boha výstřednosti...
boha války...
boha diktatury...
falešného boha...

To, co přichází v tomto čase, bylo lidmi připraveno od dávných dob, aby v této chvíli mohl podvodník panovat skrze malé antikristy v lidstvu. Stejně jako antikrist má chapadla, tak i oni mají chapadla, která jsou podporována těmi, kdo dovolili úchylky v celém rozsahu tohoto slova.

Ti, kdo znají stav lidstva, reagují šokujícím tichem, noří svou hlavu pod zem, aby nemuseli vzdát účty o stavu lidstva, a zapomínají, že Já vím o všem, co se děje.

Ruka mého Otce byla mnohokrát zadržena mou Matkou a odpovědí mého lidu byla hanebná nepřítomnost lásky. Můj lid prožívá, co lidé ani v Sodomě a Gomoře nežili...

Ďábel je nad celým lidstvem a čeká na sebemenší příležitost, aby skočil po duši. Velká většina nevidí hřích, prohlašuje, že lidstvo je lepší a ignoruje a pohrdá varováním mého Domu.

Svatý strach z Boha je lidem k smíchu, protože někteří nezakusili účinek hříchu na duši.

Děti, které nevidí hřích, jsou oslepeny samotným Satanem, zatímco nevinnost se odebírá dětem, násilí se stupňuje, zvrácenost nevyhlašuje příměří, krutost v lidech roste, jsou schvalovány zákony proti životu, vyrábějí se zbraně hromadného ničení, množí se povstání v různých zemích, rodiny jsou ničeny, jsou lidé, kteří si myslí, že rodina není rodina... Nejsou to znamení času?

Děti, můj lide, kde jsou vůdcové států a vlád, kteří žijí jako větší část jejich lidu, kterému chybí, co je nezbytné? Nevidíte to, protože jste byly indoktrinovány.

Moji lidé, probuďte se, odhalte zlo, které vás obklopuje, vraťte se zpět, probuďte se!

Můj otec je nekonečně trpělivý. Náš Dům naslouchal modlitbám věrných a čekal na vás, kteří jste neustále pohříženi do hříchu a ignorujete očividnost, která je před vámi.

Toto je čas, kdy byste se měli zajistit tím, že se vyznáte ze svých hříchů, budete jich upřímně litovat, obrátíte se na mou stranu, přijmete mé Tělo a Krev, a budete Mi věrní.

Modlete se, mé děti, modlete se svatý růženec. Každý růženec, který se modlíte při plném vědomí a s láskou, je velkou útěchou s ohledem na kruté utrpení, jemuž člověk bude muset čelit a je krokem směrem k mému Domu, žijete-li také v Boží vůli.

Modlete se, mé děti, modlete se, příroda zrychluje své tempo, události se lidem blíží, dojde k nim s velkou silou a trvalostí. Stvoření, zrozené rukou mého Otce, nechápe zlo.

Modlete se, mé děti, modlete se, Japonsko se bude i nadále silně třást.

Modlete se, mé děti, modlete se za Kolumbii, tato země bude trpět velkým otřesem.

Modlete se, mé děti, modlete se za Kanadu, její obyvatelé budou překvapeni děsem, její půda se bude třást.

Modlete se, mé děti, modlete se za Argentinu, zmatek se zrodí v temnotě a vyjde za úsvitu.

Modlete se, mé děti, jediná ruka rozhodne o životě, Spojené státy povstanou.

Modlete se za mé syny kněze, má církev bude překvapena.

Tyto chvíle nejsou slavné pro žádné lidské stvoření.

Tento čas je časem k vnitřnímu přezkoumání... Člověk, který dobře jedná a dobře pracuje, je přijímán svými bratry.

Nezapomínejte, že zlo vzrůstá, podléhá-li člověk hněvu a zmenšuje se, jedná-li lidské stvoření v Boží vůli.

Každý je zodpovědný za velké společenství, které tvoří mou církev. Zlý do ní pronikl, ale nezvítězí. Má Matka ho porazí, ale nejdříve bude můj lid očištěn.

Nechci, abyste byli úzkostní a neklidní. Zůstaňte bdělí vůči těm, kdo chtějí předstírat, že je vše v pořádku.

Neodmítám odpuštění žádné lidské bytosti, přibližuje-li se ke Mně se zármutkem nad spáchanými hříchy a s pevným úmyslem změnit svůj život. Přicházím pro své děti, ty, které jsou svědky mé lásky a nezastavují se, i když je vítr proti nim.

Ochraňuji svůj lid, a jím je celé lidstvo.

Probuďte se, děti, probuďte se!

Uvidíte znamení na nebi, a proto nezapomínejte, že jsem vždy přítomen a vládnu nade vším.

Můj lid vykoná zázraky, bude-li stálý ve své víře a bude-li ji sdílet se svými bližními. Můj lid může události zmírnit, ale nemůže je zastavit.

Má láska je nekonečná, a proto chci, aby nikdo nebyl ztracen. V mém Domě je místo, které čeká na každého z vás.

Nechť je mé požehnání pro každého balzámem, který vám dodá odvahu a bude vás živit, abyste šli dál po správné cestě.

Miluji vás.

Váš Ježíš
zpět