[ 1223

1223. 12. července 2020: Připomínka poselství Boha Otce ze dne 8. července 2016.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


HOŘE ZAČÍNÁ


Byla jsem velmi zarmoucená kvůli zastřelení pěti policistů v Dallasu během minulé noci a v pláči jsem nad tím křičela k Bohu v mých modlitbách. Toto je, co řekl.

Zmasakrovali jste mé nevinné a jejich krev křičí ke Mně. Odvrátili jste se od mých cest a milujete své neřesti. Vskutku, chlubíte se tím před celým světem. Nepřijali jste mou radu a odmítli má Přikázání. Už netoužíte po Mně, ani po mých věcech a nyní dostanete, co jste chtěli.

Mnohem víc životů bude odebráno – padněte na tvář a modlete se, moji lidé! Přeji si, aby můj lid se modlil za ztracené mezi těmi, kteří budou brzy vzati. Mnohem víc smrti přijde do Ameriky a do světa.

Amerika k sobě pozvala Ducha vraždy, když hromadně zabíjela nevinné už před tolika roky a ještě vyzývá k zabíjení drahých nemluvňat, která jsem stvořil. Tento duch od vás neodejde, Ameriko, bude růst.

Modlete se, moji lidé, modlete se! Modlete se za ztracené a vytvořte podmínky pro svou vlastní ochranu a ochranu těch, kteří jsou vám drazí. Kdysi šla Amerika po mých cestách, ale nyní se od nich odchýlila. Už si víc nepřeje, abych byl spojen s jejími záležitostmi, a vskutku, už nyní nemám podíl na jejích cestách. Běda národům, které na Mne zapomněly, a toto běda nyní začalo.

Na můj lid bude také zaútočeno. Tyto útoky se zhorší, mé děti, až bezbožní budou hledat jak obvinit každého, jen ne sebe, za vše, co se děje. Najděte se ve Mně, najděte se v mém Slovu a Já vám ukážu, co byste měli dělat.

Bůh Otec


Iz 10, 1-3
1: Běda těm, kdo nařizují ničemná nařízení těm, kdo předpisují plahočení,
2: nuzným odnímají možnost obhajoby, utištěné mého lidu zbavují práva; jejich kořistí jsou vdovy a sirotky olupují.
3: Co si počnete v den navštívení, až se z dálky přižene zkáza? Ke komu se utečete o pomoc, kde zanecháte svoji slávu?

Ž 9, 17: Hospodin tu zřejmě zjednal právo: svévolník uvízl v léčce přichystané vlastní rukou.

2Sam 12, 10: Nyní se už nikdy nevyhne meč tvému domu, protože jsi mnou pohrdl a vzal jsi Chetejci Urijášovi ženu, aby ti byla manželkou.

zpět