1225. Poselství Boha Otce ze dne 14. července 2020.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


TVÁ NEVÍRA


Ty, ó, člověče, který ve Mne nevěříš, jsi bez omluvy. Dal jsem ti celé Stvoření a ukázal ti mou velkou nádheru. Dal jsem ti mé svědky, kteří Mě navštívili tady v nebi a vrátili se zpátky na zem. A kdyby toho nebylo dost, dávám ti slova a upozornění už předem a svěřuji tě mým andělům, kteří tě zachránili před smrtí.

Přesto ještě pochybuješ, vysmíváš se Mi a pohrdáš Mnou a mým lidem. Stále odmítáš věřit a dáváš přednost radě svého rozumu přede Mnou.

Nyní tě předám bezbožnosti, v níž setrváváš. Už dost dlouho jsem tě naléhavě prosil. Vybral sis bezbožnost přede Mnou a nyní ji budeš mít.

V těchto časech, kdy přicházejí neštěstí a šíří se epidemie, kdy země je pustošena válkou, nebudeš mít kam utéct. Nebudeš mít žádnou pomoc na zemi a kvůli své nevíře, nebudeš mít žádnou v nebi.

Připrav se na setkání se svým osudem.

Bůh Otec


Př 1, 23-30
23: Obraťte se, když vám domlouvám. Hle, nechám na vás proudit svého ducha, uvedu vám ve známost svá slova:
24: Protože jsem volala, a vy jste odmítali, ruce jsem vztahovala, a nikdo na to nedbal,
25: každé mé radě jste se vyhýbali, nedali jste na mé domlouvání,
26: i já se budu smát, až budete v bídě, budu se vysmívat, až na vás přijde strach,
27: až na vás přijde strach jako ničivá bouře a vaše bída se přižene jako vichřice, až na vás přijde soužení a tíseň.
28: Tehdy mě budou volat, a neodpovím, budou mě hledat za úsvitu, a nenaleznou,
29: protože měli poznání v nenávisti a bázeň před Hospodinem si nezvolili,
30: nedali na mou radu, každou mou domluvu znevážili.

Ž 53
1: Pro předního zpěváka, při tanečním reji. Poučující, Davidův.
2: Bloud si v srdci říká: "Bůh tu není." Všichni kazí a bezprávně kdeco zohavují, nikdo nic dobrého neudělá.
3: Bůh na lidi pohlíží z nebe, chce vidět, má-li kdo rozum, dotazuje-li se po Boží vůli.
4: Odpadli však všichni, zvrhli se do jednoho, nikdo nic dobrého neudělá, naprosto nikdo.
5: Což nevědí ti, kdo páchají ničemnosti, kdo jedí můj lid, jako by jedli chleba, ti, kdo Boha nevzývají,
6: že se jednou třást budou strachem, strachem, jaký ještě nebyl? Kosti toho, kdo tě oblehl, Bůh rozmetá, zahanbíš je, protože je Bůh zavrhl.
7: Kéž už přijde Izraeli ze Sijónu spása! Až Bůh změní úděl svého lidu, bude Jákob jásat, Izrael se zaraduje.

Oz 4, 6: Můj lid zajde, protože odmítá poznání. Ty jsi zavrhl poznání a já zavrhnu tebe; nebudeš mým knězem. Zapomněls na zákon svého Boha; i já zapomenu na tvé syny.

Řím 1, 19-21
19: Vždyť to, co lze o Bohu poznat, je jim přístupné, Bůh jim to přece odhalil.
20: Jeho věčnou moc a božství, které jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle, takže nemají výmluvu.

Ž 1
1: Blaze muži, který se neřídí radami svévolníků, který nestojí na cestě hříšných, který nesedává s posměvači,
2: nýbrž si oblíbil Hospodinův zákon, nad jeho zákonem rozjímá ve dne i v noci.
3: Je jako strom zasazený u tekoucí vody, který dává své ovoce v pravý čas, jemuž listí neuvadá. Vše, co podnikne, se zdaří.
4: Se svévolníky je tomu jinak: jsou jak plevy hnané větrem.
5: Na soudu svévolní neobstojí, ani hříšní v shromáždění spravedlivých.
6: Hospodin zná cestu spravedlivých, ale cesta svévolníků vede do záhuby.
zpět