1226

1226. Poselství Ježíše ze dne 15. července 2020.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


AGENTI MÉHO NEPŘÍTELE


Mezi mými dětmi na zemi chodí mnoho zkažených, kteří byli ovládnuti nepřítelem pomocí klamu a mámení smyslů. Ti stále plní žádosti nepřítele.

Myslí si, že zvrátí, co jsem udělal od samého počátku, neboť jsou agenty mého nepřítele.

Nemohou zničit to, co Já, Nejvyšší, jsem vymyslel. Nemohou předělat, co jen Já mohu navrhnout a stvořit. Jejich snahy jsou marné, neboť nic, čeho dosáhnou, je neuspokojí.

Nic na světě nemůže utišit jejich touhu po Mně a pokoušejí se ji naplnit jinými věcmi.

Chodí křivolakými cestami s žádným přáním nápravy a víc jim nebude dáno. Přenechal jsem je jejich lstivým cestám.

Přišel jsem, abych je zachránil, ale oni se starají jen o věci světa. Upínají se ke svým iluzím a špinavostem svého světa, a tak je jim předám.

Nyní se jejich oči se už neotevřou a takto se setkají s koncem.

Oslepil jsem jejich oči, protože si nevybrali ani Mne, ani věci ze Mne.

Ježíš


Iz 44, 17-20
17: Z toho, co zůstalo, si udělá boha, modlu, před kterou se hrbí a jíž se klaní a k níž se modlí a žadoní: "Vysvoboď mě, jsi přece můj bůh!"
18: Nevědí nic a nechápou, mají oči zalepené a nevidí, jejich srdce nevnímá.
19: Ale on si to nebere k srdci, chybí mu poznání a rozum, aby si řekl: "Polovinu jsem spálil, na žhavém uhlí jsem napekl chleba a upekl maso a jedl jsem, ze zbytku jsem udělal tuhle ohavnost a hrbím se před špalkem."
20: Kdo se zabývá popelem, toho zavádí bláhovost srdce, ten svůj život nevysvobodí, ani se neptá: "Není to, co mám v pravici, pouhý klam?"

Jan 3, 16-19
16: Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.
17: Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen.
18: Kdo v něho věří, není souzen. Kdo nevěří, již je odsouzen, neboť neuvěřil ve jméno jednorozeného Syna Božího.
19: Soud pak je v tom, že světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali více tmu než světlo, protože jejich skutky byly zlé.
zpět