1228. Poselství Ježíše ze dne 16. července 2020. Připomínka poselství z 2. ledna 2018.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


ZNEPOKOJUJÍCÍ VICHRY ZMĚNY

S vážností jsem cítila, že Pán si přeje znovu sdělit toto Slovo, abych varovala před časem, který brzy přijde.



Úterý, 2. ledna 2018

VÍTR ZMĚNY


Nový vítr se brzy prožene Amerikou. Je to velký, kvílivý vítr změny, ale změny, které přinese, nebudou dobré.

Tento vítr vymete hojnost ze země Ameriky. Vymete klid z této země hříchu. Vymete od vás většinu pohodlí, abyste mohli poznat, že Já jsem Bůh, a budu všemi uctíván.

Ti z mých lidí, kteří jdou se Mnou v těsné blízkosti, budou zaopatřeni v tomto čase nouze, ale ti, kdo Mě stále odmítali, nebudou mít dostatek.

Konec je blízko, mé děti, a vy nejste připraveny. Hledejte mou tvář pro to, co bych pro vás v tomto čase musel udělat, abych mohl připravit vaše srdce na to, co přichází.

Ježíš


Poznámka: V mém duchu jsem slyšela silný a vtíravý vítr a viděla jsem obraz prázdnoty a zpustošení. Vítr mi připomněl silný vichr ze severu v zimě, ale obraz, který jsem viděla, se mi nezdál být obdobím zimy, ale horka. Vypadalo to jako scenérie, které jsem si zvykla vídat v dalekém západním Texasu, kde se země rozprostírala tak daleko, že jste si mysleli, že nikdy nekončí, a nic jiného nebylo v dohledu než poušť. Viděla jsem závany prachu a prázdnotu. Žádné lidi. Žádná zvířata, ani dopravní prostředky v dohledu. Jen obrovské plochy prázdnoty a vítr nesoucí prach po dálnici. Nevím, co ten obraz znamená.

V mém duchu jsem na obzoru znovu viděla temný, hrozivý bouřkový mrak, který mi připomínal bouři s tornády, ale tentokrát mi bylo ukázáno, že to není jedna bouře, ale tři bouře dohromady. Jedna bouře byla válka. Druhá bouře bylo neuvěřitelné ekonomické zhroucení. Další bouře mi ještě nebyla plně odhalena, ale zdá se, že to je epidemie, nebo nějaký druh choroby, která se rychle šíří.

Viděla jsem muže v typických armádních uniformách pouštních barev (písková a vybledlá armádní zeleň), jak stojí kolem a diskutují. Zaslechla jsem slova "zápach rozkládajících se těl a nedostatek místa k pohřbení mrtvých", ale nevím, co způsobilo tuto smrt. Myslím, že válka přišla jako první a zabila tolik lidí, že jsme neměli žádné místo, abychom je pohřbili.

Pak jsem viděla ekonomický problém. Viděla jsem lidi v pěkných domech, kteří neměli co jíst. Neměli žádné peníze, aby si cokoli koupili. Pokoušeli se prodat svůj majetek, ale nikdo nic neměl, aby si to koupil. Viděla jsem šejdíře, jak se zabývají pokusy lidi podvést a říkat jim, že mají jídlo, ale žádné neměli. Viděla jsem, že konec takových lidí bude daleko horší – dostali "tu nemoc", jak ji nazývali.

Epidemie, nebo nemoc tohoto typu, která byla velmi obávaná, se šířila. Lidé se ze strachu zavřeli ve svých domovech. Ti, kdo se zabývali podváděním jiných, byli první, kdo ji dostali. Tato nemoc je velmi zlá a zabíjí rychle. Připadá mi, že musela začít v nějakém druhu jídla, nebo přijít z nějakého druhu potravy, neboť to je způsob, kterým se rozšířila. V duchu jsem viděla, že byla úmyslně rozšířena nepřítelem.

Viděla jsem matky, které zešílely, když jejich děti umíraly před jejich očima. Viděla jsem muže, kteří se zbláznili, protože byli předtím zámožní a nyní neměli nic. Viděla jsem, že nejlépe si v tom vedli lidé, kteří byli těmi, kdo žili blízko země – kvůli nedostatku lepšího slova, druh lidí, kteří byli zvyklí mít málo a kteří věděli jak hledat jídlo a připravit své vlastní léky.

U mnohých v tomto bodu převládla jejich násilnická povaha a loupež a zabíjení se staly běžnými. Většina se nemohla bránit, protože byli zesláblí. Viděla jsem, že ti, kdo měli obrovskou víru, ještě měli co jíst, ale bylo to pečlivě střežené tajemství. V noci, zavření ve svých domovech, se všichni shromáždili kolem stolu. Když chválili Boha, jídlo se objevilo na talířích před nimi a najedli se do sytosti. To se ale stalo problémem, když začali být skutečně nápadní ve svých zdravých tělech mezi hladovějícími kolem nich. Byli kvůli tomu napadáni, protože všichni ostatní si mysleli, že mají jídlo ve svých domech, které ukrývali před ostatními a lhali o tom.


Lv 19, 32: Před šedinami povstaň a starci vzdej poctu. Boj se svého Boha. Já jsem Hospodin.

Ž 34, 8: Hospodinův anděl se položí táborem kolem těch, kteří se bojí Boha, a bude je bránit.

Ź 115, 11: Vy, kdo se bojíte Hospodina, doufejte v Hospodina, je vám pomocí a štítem.

Iz 25, 1: Hospodine, ty jsi můj Bůh! Tebe budu vyvyšovat, vzdávat chválu tvému jménu, neboť činíš podivuhodné věci, tvé odvěké úradky jsou věrná pravda.

Ž 150, 6: Všechno, co má dech, ať chválí Hospodina!




zpět