123. Poselství Ježíše ze dne 14. prosince 2012.

Nástroj: Mária Júlianna (Maďarsko).


JSEM MILOSRDNÝ KE KAŽDÉMU OBRÁCENÉMU HŘÍŠNÍKU


Moje drahé děti,

čas je krátký. Teď už navštívím tuto Zem. Přichystejte se, neboť je-li takové množství varování bezvýsledné a lidé se nechtějí obrátit, přestat s hříchem, tak je vydám Satanovi, kterého si hříšníci, když Mne opustili, zvolili pro sebe. Mnohokrát už jsem řekl: Jediné útočiště pro toto hříšné pokolení je mé milosrdné srdce, které je otevřené pro všechny, kdo činí pokání. Běda ale těm, kdo zůstanou zatvrzelí, neboť se ocitnou tváří v tvář mé spravedlivosti.

Co je tato spravedlnost? Potrestání hříchů. Přede Mnou není ukryto vůbec nic. Nejsem to ale Já, kdo trestá, o potrestání volá každý hřích. Každý skutek má své následky. Dobré skutky mají dobré následky, ty špatné přinášejí zase zlé. Proto i následkům, vycházejících z vašich skutků, náleží odměna, nebo trest.

Držte své myšlenky neustále pod svým dohledem a nedávejte se do řeči se Satanem. Vaše mysl nechť živí jen čisté a svaté myšlenky! Budete-li tak žít, přijmu vás za své spolupracovníky a učiním vás zachránce velkého množství duší. Ale když ve svém srdci dáte místo hříšným myšlenkám, tak můj protivník způsobí váš pád, a když se neobrátíte, uvrhne vás do pekla.

Mé děti, hřích je velmi nebezpečný. Sám o sobě je zatracením a staví zeď mezi Mnou a vámi. Já jsem vždy připraven, abych vás zahrnul svými milostmi, ale když je odmítáte, tak musím mít v úctě vaši svobodnou vůli. Proto existuje očistec a peklo, které jsem nestvořil Já, to vy jste si je zvolily pro sebe, jako následek vašich hříchů. Pro zatvrzelé hříšníky peklo, pro lidi, kteří svých hříchů litují, zase očistec.

Mé děti, tolikrát jsem vám řekl, že pokud byste to vše přijaly, staly byste se svatými. Ale žel, jste hluché k naslouchání mému učení a slepé k mým zázrakům. Vždyť celý stvořený svět v sobě nosí stopu svého Stvořitele. I maličký květ dokáže být nádherný, a jak malinký ptáček umí pěkně zpívat. Úsměv nevinného dítěte rozzáří svět. Dává lásku, a touží po lásce. A vy tyto drahé nevinné, bezbranné plody hromadně vraždíte?! Jsou to mé dary pro vás, aby prozářily váš život, a vy je odhazujete jako nějaké smetí?! Dejte si pozor, každý hřích volá po trestu!

Kdybyste čistotně vstoupili do manželství, tak by požehnání dítětem ozářilo váš život a učinilo vás šťastné. Pochopte, dítě není břemeno, ale Boží požehnání. Já vás jimi obdarovávám, abyste měli budoucnost, a až zestárnete, abyste měli pomoc.

Nedělejte si obavy o budoucnost, Já se o vás postarám, prosíte-li Mě s vírou. Ale problém je, že neprosíte a chcete si sami vyřešit své starosti. Přesto, kdybyste sami sebe svěřili Mně a odevzdali Mi svůj život, učinil bych ve vašem životě zázraky a vy byste velebili mé jméno.

Moje drahé děti, život je krátký. Žijte v neustálé připravenosti, neboť nevíte dne, ani hodiny. Smrt přijde náhle. Dostaly jste celý život k tomu, abyste se na ni připravily. Každý den se modlete o milost dobré smrti, to znamená, abyste vždy žily bez hříchu. Takto se přichystejte na velké setkání se Mnou, až uvidíte celý váš život před sebou a vydáte počet z každé své myšlenky, z každého slova, každého činu, i z promarněné příležitosti.

Ti, kdo jsou toho hodni, získají svou věčnou odměnu, a nehodní, kteří však litovali svých hříchů, vydají zadostiučinění v očistci. Zatvrzelí odejdou do věčného ohně, do věčného trápení. Jsou to ti nerozumní, kdo uvěřili Satanovi, místo aby si pokáním získali věčný život.

Moje děti, pohlédněte na Mne, na kříž, jak velká byla cena vaší duše. Zaplatil jsem za vás škodu, kterou jste Mi způsobily. Já jsem dobrý pastýř, který dal život za své ovce. Nepatříte sobě samým, dlužíte Mi za každou svou myšlenku, za každé své slovo, za každý váš skutek, za celý váš život. Rozmyslete se – ve své duši Mě každým svým hříchem znovu a znovu křižujete a Já mám mlčky trpět? Ne. Čas varování uplyne a Já každému zaplatím podle jeho skutků.

Říkám vám – obraťte se, neboť den zúčtování přijde rychle a Já každého osolím ohněm, aby se ukázalo, jak silná je jeho víra. Přichystejte se, neboť tuto Zemi čeká velký trest. Modlete se! Vaše modlitby mohou ještě mnohé obrátit a údery trestu mohou být zmírněny. Žel, už se nedají zadržet.

Zmírňujte bolest mého srdce, které probodlo kopí vojáka kvůli vašim hříchům. Jsem milosrdný ke každému obrácenému hříšníku. Pospěšte si do mého milosrdného srdce, dokud ještě není pozdě!

Váš Ježíš
Z maďarštiny do slovenštiny přeložil bratr Zoltán.
zpět