1230. 18. července 2020. Připomínka poselství Boha Otce ze dne 21. dubna 2011.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


PŘICHÁZEJÍ TĚŽKOSTI


Mé děti, na svět přicházejí těžkosti. Teď vidíte těžkosti kolem sebe, ale jak bude tento nový věk svítat, bude to daleko, daleko horší. Problémy, které před vámi vidíte, jsou ve srovnání s tím, co brzy přijde, velmi malé.

Mé děti, připravte si své domy! Připravte svá těla a mysl na prudký útok nepřítele, který přichází.

Přeji si, abyste se v tomto čase za Mne postavili velcí a silní, aby se vaše srdce naplnila odvahou, až budete čelit tomu, co leží těsně před vámi, ale mnozí z vás odmítají uvěřit, že se něco vůbec blíží. Mnozí z vás věří, že v tomto světě nikdy nebudete trpět, a to není pravda. Netrpěl můj Syn? Ušetřil jsem Jej? Ne, a vy jste společnými dědici – nejen v jeho požehnáních, ale také v jeho utrpení.

Katastrofické události pokryjí svět předtím, než se můj Syn vrátí, protože všechny národy budou testovány a souzeny podle mého svatého Slova.

Mé vlastní děti v některých z těchto katastrofických událostí ztratí své blízké. Jak jsem řekl ve svém Slovu, budou existovat hladomory, zemětřesení, epidemie.

Nepokoje v mnoha vládách přijdou brzy, dřív, než si myslíte, a mnohé to uvede do zmatku.

Vlády budou bojovat mezi sebou. Království povstane proti království. Žal vás obklíčí, ale ještě víc vás pokryje má láska. Pro ty, kdo zůstávají ve Mně, to bude čas odhalení mé slávy na celé zemi. Bude to doba mnoha zázraků, zázraků, které tento svět ještě nikdy neviděl, dokonce ani za života mého Syna.

Ti, kdo nesou mou slávu po celé zemi, budou testováni a zkoušeni všemi možnými způsoby. Nepřítel vašich duší udělá vše, co je v jeho silách, aby vás zastavil, bránil vám v práci, zdržoval vás. Vás, kdo jste povoláni a vybráni následovat vaše volání. Jakmile to udělá, pokusí se vás zničit. Zaútočí na vaše rodinné příslušníky, vaše přátele, vaše povolání. Obrátí vaše přátele proti vám.

To vše a další přichází v této době velkého smutku. Ale ti, kdo Mě znají, ti, kdo zůstanou věrní Mně a mému Slovu, poznají velkou radost navzdory zármutku, který je obklopuje. Budou odvážní, budou směle promlouvat mé Slovo a přinášet slávu mému jménu. V této době způsobí, že do [mého] království přijde mnoho duší.

Vy, kdo neodpovíte na mé volání, buďte připraveni Mi vydat účet. Buďte připraveni se zodpovídat z toho, co jste udělali s tímto životem, který jsem vám dal.

Podívejte se, mé děti, vaše vykoupení se blíží, ale mnoho žalu je předchází. Nebojte se, až se tyto věci začnou stávat, protože podle mého Slova se musí stát dřív, než se můj Syn vrátí na Zem.

Ano, mé děti, nyní přicházejí do světa potíže, ale moje láska vás obklopí. Připravte své domy, připravte svou mysl na to, co přichází, neboť potíže v tom čase navštíví každý dům na Zemi.

Bůh Otec


2Kor 1, 5: Ten, kdo nás k tomu připravil a dal nám již Ducha jako závdavek,
je Bůh.

1Petr 4,13: ale radujte se, když máte podíl na Kristově utrpení, abyste se ještě více radovali, až se zjeví jeho sláva.

1Petr 4, 16: Kdo však trpí za to, že je křesťan, ať se nestydí, ale slaví Boha, že smí nosit toto jméno.

Řím 8, 18: Soudím totiž, že utrpení nynějšího času se nedají srovnat s budoucí slávou, která má být na nás zjevena.

1Petr 3, 14: Ale i kdybyste pro spravedlnost měli trpět, jste blahoslaveni. Strach z nich ať vás neděsí ani nezviklá.

Mt 24, 7: Povstane národ proti národu a království proti království, bude hlad a zemětřesení na mnoha místech.

Mt 24, 8: Ale to vše bude teprve začátek bolestí.

Mk 13, 18: Modlete se, aby to nebylo v zimě.

Lk 21, 11: budou veliká zemětřesení a v mnohých krajinách hlad a mor, hrůzy a veliká znamení z nebes.

Lk 21, 28: Když se toto začne dít, napřimte se a zvedněte hlavy, neboť vaše vykoupení je blízko.

Zj 9, 20: A přesto se ostatní lidé, kteří v těch pohromách nezahynuli, neodvrátili od výtvorů svých rukou; nepřestali se klanět démonům a modlám ze zlata, stříbra, mědi, kamene i dřeva, které jsou slepé, hluché a nemohou se pohybovat;

Jan 14, 12: Amen, amen, pravím vám: Kdo věří ve mne, i on bude činit skutky, které já činím, a ještě větší, neboť já jdu k Otci.

Job: 23, 10: Zato on zná moji cestu; ať mě zkouší, vyjdu jako zlato.
zpět