1233

1233. Poselství Ježíše ze dne 21. července 2020.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


BUĎTE RYCHLÍ V POSLUŠNOSTI


Zavedl jsem vás na neočekávanou cestu a vy jste nejistí, zda jsem to byl Já, koho jste slyšeli. Dívejte se nyní, když vám dám znamení, které známe jen vy a Já, aby se potvrdilo, co máte dělat dál.

Poslouchejte mého Ducha, jenž vás vede. Neptejte se svého srdce, když vás vedu Já, poslouchejte jen Mne. Já jsem jediný, kdo ví, co přijde, a kam. Já jsem jediný, kdo ví, kde najdete bezpečí. Když cítíte, že vás vedu, abyste něco učinili, učiňte to. Cítíte-li mou nespokojenost pokud jde o vaše přátelství nebo vaše vztahy, osvoboďte se od nich. Jestli jsem pohnul vaše srdce, aby dávalo, dávejte.

Poslechněte rychle, přestože vás vedu, neboť vaše požehnání jsou spojena s vaší poslušností.

Pro některé z mých dětí, které už dlouho žily ve víře, vyslyším vaše modlitby teď. Připravte se na to, že už je to na cestě. (Připravte se na to, že dostanete to, o co jste prosily pro ty, které skutečně věřily, a pro něco lpěli na víře, že to dostanou).

Pro ty z mých dětí, které Mě neposlouchaly nebo nešly po mých cestách a nedržely se mých Přikázání – vaše odměna bude brzy u vašich dveří.

Ježíš


Gal 6, 7-9
7: Neklamte se, Bohu se nikdo nebude posmívat. Co člověk zaseje, to také sklidí.
8: Kdo zasévá pro své sobectví, sklidí zánik, kdo však zasévá pro Ducha, sklidí život věčný.
9: V konání dobra neumdlévejme; neochabneme-li, budeme sklízet v ustanovený čas.

Job 4, 7-9
7: Jen se rozpomeň, kdo z nevinných kdy zhynul? Kde upadli přímí do záhuby?
8: Pokud jsem já viděl, jen ti, kdo se obírají ničemnostmi, ti, kdo rozsívají trápení, je také sklidí.
9: Hynou Božím dechem, když zavane jeho hněv, je s nimi konec.

Ž 7, 16-17
16: Kope jámu, vyhloubí ji, spadne však do pasti, kterou chystá.
17: To, čím jiné trápí, jemu se na hlavu vrátí, jeho násilnictví na lebku mu padne.

Př 3, 5-6
5: Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej.
6: Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky.

Iz 30, 21: A na vlastní uši uslyšíš za sebou slovo: "To je ta cesta, jděte po ní," ať budete chtít doprava nebo doleva.
zpět