1235. Poselství Ježíše ze dne 18. července 2020.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


Jezis

MUSÍTE MĚ POZNAT, ABYSTE MĚ MOHLI MILOVAT


Moji milovaní lidé:

Stále vás střežím pod ochranou mého milujícího pohledu.

Modlíte se a prosíte Mě o ochranu, pomoc a přístřeší, aniž byste měli víru, jdete ve strachu ze všeho, kromě toho, že Mne urážíte.

Tato generace, ponechaná sama sobě, bez lásky, ani dobročinnosti, bez pravdy a naděje, žije v pýše a lži a spřádá svou budoucnost svými vlastními starými hadry.

Děti, vy Mi nenasloucháte. Já si přeji mít věrný a opravdový lid, bez vnitřní prázdnoty, kterou naplňujete zdáním. Musíte se vrátit na cestu ke Mně s kajícným srdcem a mít v úmyslu být skutečně mým lidem, takovým, který miluji, jenž je věrný a pravdivý, k mé podobnosti [Dt 10, 12-13].

Lidstvo:

KAM JDEŠ BEZE MNE?

Moji lidé, čelící tomu, co přichází, musíte Mě poznat, abyste Mě mohli milovat, a tak být víc z ducha než z těla. Lidské jistoty vás neživí moudrostí, ani pravdou, způsobují, že jste ovládáni svým "já", a to se rozhoduje podle svých vlastních měřítek.

Moji lidé musí zůstat připravení na duchovní boj, v němž žijí a nesmí se nechat rozptýlit ani na okamžik. Proradný had, Satan [Zj 20, 2], vás stále pokouší, abyste padli a ztratili se ve zmatku a nejistotě, v níž se nachází lidstvo.

Moji milovaní lidé, vody moří budou silně rozbouřeny, stejně jako zlo vás podněcuje, zatemňuje vaši mysl a zatvrzuje vaše srdce. Zažijete vážné události: Země se bude pohybovat neobvyklým způsobem a bude se třást kvůli přitažlivé sile nebeského tělesa, které se blíží.

Nevzdalujte se od Světla, které vám dává víra…

Vy jste mé děti, ty, které jsem volal, aby se připravily, aby zesílily, aby poznaly mou Lásku, aby bez odchýlení z mé cesty mohly stále růst v mé vůli.

Nevíra vleče mé děti pryč, stejně jako bahno odnáší vše, kudy projde. Staly jste se zatvrzelé a odmítly mou vůli, a svou lidskou vůlí míříte ke zmatení, pochybnostem a duchovní vyprahlosti.

Slyším mé děti opakovat věty modliteb zpaměti. Žízním po duších v neustálých modlitbách ve všech svých dílech a činech k mé podobnosti, jsouce aktivními a živými svědky mých Přikázání a mé Lásky. Bez nich nedosáhnete úplného sjednocení s mou vůlí.

V této chvíli moji lidé potřebují, aby si byli vědomi, že k tomu, aby se přitáhli blíž ke Mně, musí přijít bez svárů mezi bratry, avšak s mým Nejsvětějším Srdcem a Neposkvrněným Srdcem mé Matky ve svých slovech, myšlenkách, své mysli, ve svých srdcích, uších, rukou, nohou – "Já jsem bližní a bližní je zrcadlem každého z mých dětí." Tímto způsobem se připravte jít po mé cestě.

Modlete se, děti, modlete se svým srdcem, silou a smysly.

Modlete se, děti, modlete se za Taiwan, bude velmi trpět.

Modlete se, mé děti, modlete se za Nepál, jeho lid bude trpět.

Modlete se, mé děti, modlete se za Střední Ameriku, bude otřesena.

Děti, toto není prchavá chvíle, žijete v čase velkého lidského utrpení. Nákazy, morové rány a pandemie, které nakazí nejen tělo, ale také ducha, se nezastaví, proto víc než kdy jindy:

Je nutné, aby můj lid žil v jednotě [Řím 12, 16], aby zůstal duchovně bdělý a neoddělil se od mé Matky, modlil se svatý růženec s naprostou oddaností, připravený v duchu a zákonu Lásky. Mé legie půjdou tam, kde se lidé modlí s oddaností svatý růženec.

Udržujte pokoj ve svých srdcích a váš duch pozná můj pokoj.

Nemějte strach, děti!
Pojďte ke Mně!

Moji lidé, Já vás neopustím: Já zůstávám v mých dětech.

Žehnám vám.

Váš Ježíš
zpět