124. Poselství Matky Spásy ze dne 7. prosince 2016.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


CELÉ LIDSTVO STOJÍ PŘED MIMOŘÁDNĚ TĚŽKÝMI OKAMŽIKY


Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,

Mé požehnání vás provází v každém okamžiku vašeho života.

Láska mého Syna a jeho milosrdenství jdou daleko nad rámec toho, co si člověk může představit a co lidská myšlenka dokáže obsáhnout. Vzdávejte díky mému Synu a neustále Ho uctívejte, nikoli hlasem, ale všemi činy a díly. Tehdy skutečně dáváte "něco mimo sebe" jako svědectví pro své bratry.

Žádná lidská bytost neuctívá v pravdě mého Syna, nemiluje-li svého bližního láskou mého Syna, neboť abyste milovali svého bližního, musíte být pokorní a poslušní.

Tento čas je pro duši mimořádně nebezpečný, neboť je vystavena zvrácenosti, kterou Satan dokázal vnést do lidských srdcí. Zlomyslnost bude vzrůstat každým okamžikem, až dojdete k nejvyššímu bodu krutosti. Nevidíte totiž všechnu zlobu, kterou démon vnesl do člověka. Jděte kupředu s vírou, je odpovědností každého z vás prohlubovat svou víru, protože bez víry se stáváte snadnou kořistí nepřítele duše.

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, blíží se narození Páně a každé z vás má povinnost uctívat mého Syna a opustit cestu sobectví, pýchy, svéhlavosti a být schopné, aby se vaše lidské ego obracelo více k dobru a vzdalovalo se zlu. Každé odloučení od zla je o jedno břemeno méně z těch, která nosíte s sebou, a ty pak méně tíží duši a ducha a vy se snadněji rozhodujete najít pravou cestu a většinou řádně jednat a pracovat.

Celé lidstvo stojí před mimořádně těžkými okamžiky, a to v každém ohledu lidského života. Zpustlost bude mít v příštím roce neuvěřitelné podoby. Větší část proroctví, která jsem z Boží vůle oznámila lidstvu, se naplní.

V tomto roce ještě přijdou bolestné chvíle, chvíle zkoušek pro celé lidstvo a zvláště pro lid mého Syna.

Bez oddechu a neúnavně jsem vás vyzývala k modlitbě, a někteří se věnovali ústním modlitbám. Ale já bych chtěla, abyste při modlitbě také překonali svůj charakter, protože čím je člověk poslušnější, tím snesitelnější je cesta, avšak čím je vzpurnější, tím se tato cesta stává obtížnější.

Nepochopili jste skutečný význam modliteb? Modlitba znamená modlit se srdcem, ale srdcem zbaveného každého břemene, špatné nálady, arogance, pýchy, lži, pomluvy a pokrytectví... Srdce všeho toho zbavené, a také toho, po čem toužíte, a svobodné od přání zaujímat pokaždé přední místo.

Proto jsem mluvila skrze své nástroje, ne však jako příkladné, neboť můj Syn si vybírá nástroje, v nichž můžete vidět proměnu osobnosti. Ne vždy si zvolí svaté duše, ale chce je mít takové a vede je ke svatosti.

Mé nástroje zůstávají bez povšimnutí, neboť nepozvedávají svůj hlas, ale zaujímají vždy poslední místo. Nevolají své bližní k sobě, neboť nástroj je nástroj, není Bohem, komunikují a oznamují Boží Slovo napsané v Bibli svaté, které je jim vysvětlováno, aby se staly mluvčími pravého Slova mého Syna a stejně tak mého Slova, pro své bližní.

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, kdybych vám skrze nástroj poskytla detaily o hrozících událostech, které se blíží, vrhly byste se na zem a nikdy nevstaly, ale setrvaly byste v neustálé modlitbě a úpěnlivě prosily o milosrdenství. Plakaly byste pro záchranu duší.

Země je v nebezpečí, protože se k ní blíží nebezpečný objekt z vesmíru. Měly byste tomu věnovat pozornost.

Ach, Země, Země je vyčerpána tolika hříchy, tolika urážkami a takovým množstvím nevinné krve, kterou na ni vylil člověk. Země otevírá své útroby, aby se očistila od zpustošení, které ji způsobili lidé, kterým ji Bůh dal.

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:

Musíte se i nadále modlit za Japonsko.

Modlete se za Spojené státy, které se budou svíjet v křečích.

Modlete se za Rusko, protože překvapí svět.

Modlete se za Francii, neboť bude trpět rukama terorismu.

Modlete se za Peru a Kolumbii, neboť budou otřeseny.

Modlete se za Kostariku, bude otřesena.

Přesto nemějte strach, neboť jsem tady a jsem Matkou všech a miluji každého...

Nebojte se, podejte mi ruku a já vás posílím, neboť tato generace mi byla svěřena Boží vůlí.

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, musím vás varovat přede vším, co přichází na lidstvo, ale nade vším, co přichází, je Láska a Boží milosrdenství. O to máte ustavičně a bez odpočinku prosit.

Modlitba učiní největší zázraky historie a já jsem zde, abych se za vás přimlouvala.

Volejte Nejsvětější Trojici a proste o opravdové obrácení, aby vaše činy a díla byla spravedlivá.

Modlete se v kruhu rodiny.

Žehnám vám a můj Syn vás pokrývá svou láskou a milosrdenstvím.

Nevzdalujte se od mého Syna, stále Ho milujte, v každém okamžiku...

Milujte Ho v myšlenkách, svým rozumem, srdcem, dechem, zrakem, sluchem, milujte Ho každým pórem své kůže, milujte Ho v Duchu a Pravdě...

Žehnám vám. Miluji vás. Jděte ve stopách mého Syna.

Matka Maria
zpět