1240. Poselství Ježíše ze dne 27. července 2020.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


NOVÁ NEMOC


Mé děti, musíte se připravit na příští období, protože to bude doba nepodobná ničemu, co jste očekávaly.

Tato doba přinese hodně hladu a nedostatku.

Ti, kdo se odmítnou připravit, kdo očekávají od ostatních, že se postarají o jejich potřeby, je nebudou mít. Ti, kdo si nedávali pozor, aby si něco odložili pro budoucnost, budou bez nich a budou ve velké nouzi.

Mnoho lidí spřádá plány proti vám v noci (viděla jsem, že v zákulisí). Jsou to ti, kdo mají moc a nenávidí mé lidi a chtějí jim ublížit. Nyní plánují, jak vás zlikvidovat.

Přichází nemoc, která rychle zabije mnoho lidí, a tito lidé nenávisti stojí za jejím šířením. Usilují o totální kontrolu. Mají protilátku proti této nemoci, kterou šíří. Vědí jak zabránit jejímu šíření, a odpověď je jednoduchá. Vědí to, protože jsou za jejím vznikem.

Nemoc, která se šíří nyní, bude ještě zde, když přijde nová choroba. Tato nová nemoc bude uvolněna v určité oblasti, aby se její rozšíření mohlo [někomu] dávat za vinu (viděla jsem, že tím míní něco jako určitý lodní přístav, nebo něco toho druhu), ale nenechejte se tím ošálit. Až uvidíte, že byla uvolněna, jděte do svého modlitebního pokojíku a modlete se. Modlete se za sebe, modlete se za vaše milované, abych je mohl ochránit.

Od této chvíle se modlete bez přestání, je to pro vaše vlastní životy. Nepřítel usiluje odstranit všechny mé lidi ze země. Začne o vás šířit ničemné lži a přesvědčovat ostatní, aby vás zabili. Jen ti, které ochraňuji, mohou přežít každý okamžik v tom, co má přijít.

Vše, před čím jsem vás varoval v mém svatém Slovu, se stane teď. Stůjte v mém Slovu a buďte stále ve Mně. Brzy přijdete domů.

Ježíš


Poznámka: Když Pán řekl, že bude hodně hladu a nedostatku, otevřela se mi duchovní vize a uviděla jsem lidi, jak šílí na ulicích, rozbíjejí okna, dělají výtržnosti, chovají se opravdu hloupě, protože nedostávají něco, co očekávali. Tyto nepokoje nebudou organizovány jako pouliční bouře nyní, lidé jen pobíhají všude a rozbíjejí okna, i okna aut a obviňují druhé ze všech svých problémů.


Ex 12, 12-13
12: Tu noc projdu egyptskou zemí a všecko prvorozené v egyptské zemi pobiji, od lidí až po dobytek. Všechna egyptská božstva postihnu svými soudy. Já jsem Hospodin.
13: Na domech, v nichž budete, budete mít na znamení krev. Když tu krev uvidím, pominu vása nedolehne na vás zhoubný úder, až budu bít egyptskou zemi.

Ž 34, 8-11
8: Hospodinův anděl se položí táborem kolem těch, kteří se bojí Boha, a bude je bránit.
9: Okuste a uzříte, že Hospodin je dobrý. Blaze muži, který se utíká k němu.
10.: Žijte v Hospodinově bázni, jeho svatí, vždyť kdo se ho bojí, nemají nedostatek.
11: I lvíčata strádají a hladovějí, ale nic dobrého nechybí těm, kdo se dotazují Hospodina.

1Petr 5, 8: Buďte střízliví a bdělí, protože váš protivník, ďábel, jako řvoucí lev obchází a hledá, koho by pohltil.

Ž34, 17: Hospodinova tvář se však obrací proti pachatelům zla, vymýtí ze země každou památku po nich.

1Thes 5, 17-18
17: Bez přestání se modlete.
18: Při všem Bohu děkujte. Tak totiž to od vás chce Bůh a tak to projevil skrze Krista Ježíše.
zpět