1243. Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 24. července 2020.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


Michael

UVIDÍTE SE V ZRCADLE VAŠEHO VLASTNÍHO SVĚDOMÍ


Milovaní Boží lidé,

jste synové Nejsvětější Trojice, čest a sláva budiž Otci i Synu i Duchu Svatému navěky věků. Amen.

Milovaní Boha, hledejte Jej neúnavně, aby vaše srdce našlo svůj pokoj uprostřed pohrom.

Toto je chvíle jednoty a vytrvalosti Božího lidu, kde stálost představuje rozdíl mezi před a potom Božích lidí.

Boží lidé jdou, aniž by byli pochopeni, je s nimi jednáno jako s blázny a pošetilci, protože si udržují jistotu Boží odpovědi. Lidská stvoření jim nebudou rozumět, budou je trápit, pronásledovat, pomlouvat a špinit, aby je zničila.

Buďte nezdolní, synové Boha, síla modlitby podpírá trvalost Božího lidu, modlete se ve všech svých dílech, modlete se srdcem, nejednejte jako pokrytci, kteří chtějí být viděni [Mt 6, 5]. Zůstávejte v neustálé modlitbě, buďte silní, stůjte zpříma.

Rozptýlený Boží lid neuchová pevnou a neochvějnou víru, vstupuje do sporů, jedni proti druhým, [Tit 3, 9] a vyvolávají skandál.

Uražený, ďábel hledá duše, aby je vzal do pekla, vítězí nad svými stoupenci, když jste nedbalí a jednáte jako farizejové, kdy v masce dobrých úmyslů šíříte duchovní slepotu mezi svými bratry a vstupujete do sporů.

Boží lidé:

Ďábel pronikl do církve našeho Pána a Krále a podněcuje vás, abyste pracovali a jednali ve zlu.

Boží děti, ďábel se dívá na silné duše, zná je, zná jejich slabosti. Před tím, než začnou jednat ve prospěch svých bratrů v nadcházejících chvílích velkého utrpení, přivádí je k pádu do emocí, aby ztratili svou integritu a oslabil je. Ďábel ví, že emocionální lidské stvoření snadno padne do jeho spárů, vede je do vlažnosti, a aniž by si toho všimlo, shledává, z jednoho okamžiku na druhý, že působí zlo.

Buďte stvořením neochvějné víry, neoddělujte se od Boha, ochraňujte se navzájem a nepadněte do pokušení lstivého démona.

V této chvíli, kdy zuří zápas mezi Světlem a temnotou, je nutná pevná víra [Jan 3, 19].

Jako lidé Boha, nacházíte se v oznámeném okamžiku: V završení odhalení, která náš Král a Pán Ježíš Kristus a naše Královna a Matka Nebe a Země oznámili, abyste se mohli připravit a pochopit vážnost toho, co má přijít kvůli pýše člověka.

Boží děti, zkoušky pokračují, jiné epidemie se objeví. Zbavená svobody, lidská stvoření jsou rozlícená, objeví se hlad a samota bude růst. Budou se šířit nemoci, pronásledování, hrozby, pomluvy, nespravedlnost. Vy, Boží děti, neztrácejte odvahu, udržujte si jistotu v Boží ochranu těch, kdo se řídí Božím Zákonem a milují své bližní jako sebe sama. Modlete se, modlete se srdcem.

Boží lidé, jděte v jistotě, držíce se ruky naší Královny a Matky, neoddělujte se od ní, abyste nebyli oklamáni, modlete se srdcem, a společně s naší Královnou a Matkou odoláte léčkám Satana.

Není-li Bůh středem jeho života, lidské stvoření nebude schopné odolat. Musíte dělat jen jeden krok za druhým, nežít ve spěchu, modlit se a činit nápravu pro spásu duší.

Modlete se, Boží děti, země se bude silně třást.

Modlete se, Boží lidé, Světlo Ducha Božího vás osvětlí a vy uvidíte dobro, které jste učinili, dobro, které jste neučinili a zlo, které jste spáchali, to, které jste napravili i to, které jste nenapravili. Uvidíte se v zrcadle vašeho vlastního svědomí.

Jste dětmi milované svým Otcem. Obraťte se dřív, než přijde noc!

KDO JE JAKO BŮH?
NIKDO NENÍ JAKO BŮH!

Svatý archanděl Michael
zpět