1246. Poselství Ježíše ze dne 31. července 2020.

Nástroj:Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


ZŮSTAŇTE SILNÍ!


Mé děti, neustávejte v odporu proti útokům vašeho nepřítele na váš čas modliteb a váš čas v mém Slovu. Tyto útoky zesílí, proto je nyní musíte mít pod kontrolou.

Zůstaňte silné v síle mé moci a Já vám budu pomáhat.

Ježíš

Poznámka: Když to Pán řekl, vzpomněla jsem si, že modlit se v naší nebeské modlitební řeči je velmi účinnou zbraní proti těmto útokům. (Modlit se v Duchu).


Ef 6, 10-18
10: A tak, bratří, svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci.
11: Oblečte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům.
12: Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla.
13: Proto vezměte na sebe plnou Boží zbroj, abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno překonat a obstát.
14: Stůjte tedy‚ opásáni kolem beder pravdou, obrněni pancířem spravedlnosti,
15: obuti k pohotové službě evangeliu pokoje
16: a vždycky se štítem víry, jímž byste uhasili všechny ohnivé střely toho Zlého.
17: Přijměte také přilbu spasení a meč Ducha, jímž je slovo Boží.
18: V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste, bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte za všechny bratry i za mne;
zpět