1248. 2. srpna 2020. Připomínka poselství Boha Otce ze dne 6. března 2018.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


NÁHLÁ DESTRUKCE


6. března 2018
Mír, Mír


Čas míru přichází pro národ Ameriky, jenž bude následován náhlou zkázou. Celý svět bude postižen jejím zánikem a celý svět bude reagovat. Někteří dobře, jiní špatně.

Mé děti, nedejte se oklamat, až se bude zdát, že všichni pracují pro mír, neboť je to taktika nepřítele, jak vás ukolébat k spánku. Skutečně přijde období míru, ale bude to jen klid před bouří nepředstavitelných rozměrů. Co nepřítel nemůže získat silou, dosáhne lží. Nepřátelé Ameriky tajně spolu kují pikle a vymysleli plán, jak nalhat jejím vůdcům, že je všechno v pořádku. Jako ovce vedené na jatka, tak půjde tento národ. Protože zničila mnoho životů, bude v ní mnoho životů také zničeno.

Mír, mír, pak náhlý masakr, a není pro ni úniku, neboť její lid si zvolil zničení před životem. Její lid si vybral jít svou vlastní cestou, před tou mojí. Nyní jim bude dána jejich vlastní cesta zkázy.

Bůh Otec


1Thes 5, 1-6
1: Co se týká času a chvíle, není třeba, bratři, abychom vám o tom psali.
2: Víte totiž sami dobře, že onen den Páně přijde jako zloděj v noci.
3: Až lidé budou říkat: "Je pokoj, bezpečnost", tu znenadání přitrhne na ně záhuba jako porodní bolest na těhotnou ženu. Uniknout jim nebudou moci.
4: Ale vy, bratři, nejste ve tmě, že by vás ten den překvapil jako zloděj.
5: Vy všichni jste přece synové světla a dne, noc ani tma nemá nad vámi právo.
6: Nesmíme se tedy oddávat spánku jako ostatní, ale naopak: zůstaňme bdělí a střízliví.

Ž 9, 16-21
16: Pronárody klesly do pasti, již udělaly, v síti, kterou nastražily, uvízla jim noha.
17: Hospodin tu zřejmě zjednal právo: svévolník uvízl v léčce přichystané vlastní rukou.
18: Do podsvětí se navrátí svévolníci, všechny pronárody, jež na Boha zapomněly.
19: Ubožák však nikdy neupadne v zapomnění; naděje ponížených nikdy neztroskotá.
20: Povstaň, Hospodine, ať si člověk nezakládá na své moci, ať už pronárody stanou před tvým soudem!
21: Hospodine, zdrť je strachem, ať si pronárody uvědomí, že jsou jenom lidé.

1Petr 5, 5-10
5: Podobně vy, obyčejní věřící: buďte poslušní svých duchovních představených. Opásejte se všichni ve vzájemném styku pokorou, neboť Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost.
6: Pokorně se tedy skloňte pod mocnou ruku Boží, a on vás Povýší, až k tomu přijde čas.
7: Na něj hoďte všechnu svou starost, vždyť jemu na vás záleží.
8: Buďte střízliví a bdělí, protože váš protivník ďábel jako řvoucí lev obchází a hledá, koho by mohl zhltnout.
9: Postavte se proti němu, silní vírou. Víte přece, že vaši bratři po celém světě musejí taky tak trpět.
10: Když teď nakrátko snesete utrpení, Bůh, dárce veškeré milosti, který vás pro Kristovy zásluhy povolal ke své věčné slávě, sám vás zdokonalí, utuží, utvrdí a upevní.

Mi 7, 10-14
10: Má nepřítelkyně to uvidí a pokryje ji hanba. To je ta, která mi říká: "Kde je Hospodin, tvůj Bůh?" Na vlastní oči ji spatřím, až bude pošlapána jak bláto na ulicích.
11: To bude den budování tvých zdí. Onoho dne se rozšíří tvé hranice.
12: Bude to den, kdy přijdou k tobě z Asýrie a egyptských měst, od Egypta až k řece Eufratu, od moře k moři, od hory k hoře.
13: Ale země bude zpustošena, kvůli obyvatelům, pro ovoce jejich skutků.
14: Pas berlou svou svůj lid, ovce dědictví svého, ty, který sám jediný přebýváš v lesní divočině na Karmelu. Ať se pasou v Bášanu a Gileádu, jako za dnů odvěkých.
zpět