1253. Poselství Ježíše ze dne 6. srpna 2020.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


KONFLIKT SE ZVĚTŠUJE


Se vzrůstem vzpour přichází nárůst útoků proti mým lidem.

Mé děti, konflikty nyní se zvětšují a vy musíte být obezřetné ve svých útočných i obranných manévrech proti nim. Nepřítel dokonce i teď vydává úkoly proti vašim životům, proti vašim svazkům, proti vašim dětem. Modlily jste se usilovně? Hlásaly jste mé Slovo před vším, co jsem vám dal?

Říkám vám to, pokud to neuděláte – pokud nebudete hlásat mé Slovo před vším, co jsem vám dal, utrpíte ztrátu. Nyní musíte stále hlásat, protože nepřítel tvrdě pracuje a stupňuje svá opatření proti každému z vás. On ví, co je vám drahé a přichází si pro to. Je to na vás, bude-li úspěšný ve svých plánech zkázy. Dal jsem vám nástroje, které potřebujete.

Poslal jsem vám apoštoly, učitele a proroky. Naslouchali jste jim pozorně? Dal jsem vám mé Slovo, aby vás vedlo, zabezpečilo, chránilo vás. Byly jste svědomité v jeho studiu? Dal jsem vám dar moci nařizovat. Dal sem vám zbraně s velkou mocí pro váš boj. Používáte je? Trénujete v boji, jemuž budete nyní čelit?

Už dlouho jsem vám říkal, že tento den přichází. Jste na to připraveny, nebo jste ignorovaly má varování jako děti světa?

Ježíš

Poznámka: Když Pán začal říkat toto Slovo, viděla jsem, jak se objevilo silné pronásledování proti Božím lidem. Ústní útoky, násilná přepadení a zločiny byly hromadně páchány proti Božím lidem a nepřítel se smál, protože z toho vždy vyvázl. Až to začne, vzpomeňte si, že Pán nám řekl, že budeme trpět pronásledováním a také že Zlému bude, na krátkou dobu, dána moc nad vším lidem [Zj 13, 17]. Nevím, kolik z nás tady bude. Je možné, že tyto věci protrpí jen ti, kdo budou spaseni během Soužení.


2Tim 3, 12: A všichni, kdo chtějí zbožně žít v Kristu Ježíši, zakusí pronásledování.

Řím 8, 35: Kdo nás odloučí od lásky Kristovy? Snad soužení nebo úzkost, pronásledování nebo hlad, bída, nebezpečí nebo meč?

Ef 6 10-18
10: A tak, bratří, svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci.
11: Oblečte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům.
12: Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla.
13: Proto vezměte na sebe plnou Boží zbroj, abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno překonat a obstát.
14: Stůjte tedy 'opásáni kolem beder pravdou, obrněni pancířem spravedlnosti,
15: obuti k pohotové službě evangeliu pokoje'
16: a vždycky se štítem víry, jímž byste uhasili všechny ohnivé střely toho Zlého.
17: Přijměte také 'přilbu spasení' a 'meč Ducha, jímž je slovo Boží'.
18: V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste, bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte za všechny bratry i za mne,

Job 22,28: Rozhodneš-li se pro něco, stane se tak, a na tvých cestách bude zářit světlo.
zpět