1255. 8. srpna 2020. Připomínka poselství Boha Otce ze dne 18. listopadu 2012.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


MÉ SRDCE JE PRO ZTRACENÉ


18. listopadu 2012
Zvláštní pomazání

6. listopadu 2012, v noci naší volby prezidenta, jsem pocítila změnu v duchovní říši, jako kdyby něco bylo uzamčeno, jakoby něco velmi důležitého se změnilo. Začala jsem prosit Pána, aby mi řekl, co znamená tento pocit, avšak až do dneška zůstal mlčenlivý. Ale když jsem přišla před Něj dnes a chtěla se zeptat znovu, sdělil mi následující poselství.

Vskutku, došlo ke změně v duchovní říši, má dcero, a mnoho z mých lidí ji pocítilo. Čas, ve kterém žijete, je těžký, plný nástrah a nebezpečí a vy si musíte v běhu dní být stále vědomi, že nebezpečí každým dnem roste. Zlý se potuluje kolem a hledá, koho by pohltil, a můj lid je jeho cíl.

Přesto zůstává trochu času, než se můj Syn vrátí na zem, a mnozí ještě mohou činit pokání a být zachráněni. Přeji si, aby se moji lidé zabývali tím, jak zachraňovat ztracené. Ano, je to můj Duch, který je zachraňuje, ale jsou to moji lidé, kteří jim vyprávějí o Mně, o díle mého Syna na kříži. Svému lidu jsem dal práci evangelizace světa slavným evangeliem a žádný čas nikdy nebyl naléhavější než ten, v němž žijete, mé děti.

Nyní uvidíte, jak se na Zemi završí rozmnožení mého Slova. Uvidíte kolem vás stále víc znamení návratu mého Syna. Pozvedněte oči a zjistíte, že se vaše vykoupení blíží, když pozorujete tato znamení: Mé děti, vězte, že už není více času ke hraní. Musíte se zabývat záležitostmi vašeho Otce na Zemi. Čas je nyní velmi krátký, kdy ztracení ještě mohou být zachráněni.

(V mém duchu jsem viděla velká zemětřesení, lidi, umírající na strašné nemoci, obrovské bouře, které zabíjejí mnoho lidí).

Známek návratu mého Syna je kolem vás mnoho, ale ztracení nevědí jak je poznat. Já nyní dám mému lidu mimořádné pomazání, aby šel vpřed a šířil evangelium jako nikdy předtím.

Nyní, když se toto pomazání šíří po celé Zemi, uvidíte tisíce zachráněných, kde dřív jste viděly desítky. Uvidíte masy, které Mne v krátkém čase poznají, kde předtím žádné nebyly. Uvidíte mé pomazání při práci, proto váš úkol v evangelizaci bude snadnější a účinnější než kdykoli dřív. Nepromarněte tento vzácný dar, mé děti, ale jděte vpřed a používejte jej, dokud je vám k dispozici.

Není důležitější úkol, než vyprávět ztraceným o díle mého Syna na kříži a vidět spasené duše. Není pro Mne vzácnější úsilí. Žádný cíl není dražší mému srdci. Proč ztrácíte vzácný čas na zbytečné projekty, které jsem vám neuložil? Znáte práci, která na vás čeká. Dělejte  ji.

Odměňuji ty, jejichž srdce je pro ztracené.

Bůh Otec


1Petr 5, 8: Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako 'lev řvoucí' a hledá, koho by pohltil.

Mk 16, 15: A řekl jim: Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření.

Mt 16, 27: Syn člověka přijde v slávě svého Otce se svými svatými anděly, a tehdy odplatí každému podle jeho jednání.
zpět