1256. 9. srpna 2020. Připomínka poselství Ježíše ze dne 7. prosince 2017.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


PŘICHÁZEJÍCÍ ZPUSTOŠENÍ


7. prosince 2017
Spoušť

Moji lidé, není způsob jak se připravit na to, co přichází. Proto jsem stále říkal: Přitáhněte se ke Mně. Nikdo, a nezáleží na tom, jak je silný, jak dobře je vyzbrojený, nemůže vás před tím ochránit. Jen Já mohu.

Až se válka prožene vaší planetou, jak se to brzy stane (viděla jsem oheň všude, v mnoha zemích), až hladomor téměř vyplení vaše obyvatelstvo, jak se to brzy stane (viděla jsem těla naskládaná a namačkaná, byla jen kost a kůže), až Zlý povstane (když to řekl, viděla jsem naprostou vyprahlost a spoušť a ukázal mi, že je to záměr Zlého – zničit vše a každého), můžete trvat, jen když jste ve Mně.

Mnozí ignorovali mé pokyny a mnozí se odmítli obrátit, když jsem je pokáral. Nepřišli všichni z těch, za které jste se přimlouvali. Netrapte se proto, ale pokračujte v modlitbách. Vězte, že Já mám plán pro každého z nich a Já je zachráním. Vynaložte svůj čas k přímluvám za mnohé ztracené, které neznáte, neboť takové je mé srdce.

Mé srdce se rmoutí pro ty, kdo nemají žádnou naději a stráví věčnost beze Mne. Modlete se za ně, protože jsem slyšel vaše modlitby za ty, které milujete a držím je v bezpečí v dlani mé ruky, i když to nyní nemůžete vidět.

Děti, připravte se na svůj návrat domů, neboť brzy budete tady se Mnou.

Váš Ježíš


Zj 1, 1-9
1: Zjevení Ježíše Krista, které Bůh mu udělil, aby svým služebníkům ukázal, co se vbrzku musí stát; on je skrze svého anděla naznačil svému služebníku Janovi.
2: A ten slavnostně prohlašuje, že všecko to, co viděl, řekl Bůh a dosvědčil Ježíš Kristus.
3: Blaze předčitateli a posluchačům těchto proroctví, kteří zachovávají, co je v nich psáno, protože ta doba je už blízko.
4: Jan sedmi církevním obcím v Asii: milosti a pokoje ať se vám dostává od toho, který je, který byl a který přijde, od sedmi duchů před jeho trůnem
5: a od Ježíšem Krista, svědka hodného víry, prvního mezi vzkříšenými a vládce nad pozemskými králi. Tomu, který nás miluje, obmyl nás od našich hříchů svou krví
6: a udělal z nás královský národ a kněze Boha Otce, tomu buď sláva a vláda na věčné věky. Amen.
7: Hle, přichází v oblacích! Každý ho uvidí, i ti, kdo ho probodli, a budou pro něj naříkat všichni lidé na zemi. Ano, amen.
8: Já jsem alfa i omega, praví Pán Bůh, který je, který byl a který přijde, Vševládný.
9: Já Jan, váš bratr, účastník vašich zkoušek, Království i vytrvalosti v Ježíši, dostal jsem se pro hlásání Božího slova a pro svědectví o Ježíšovi na ostrov, který se jmenuje Pathmos.
zpět