1258. Poselství Ježíše ze dne 11. srpna 2020.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


OBČANSKÁ VÁLKA


Připravte své domovy na občanskou válku.

Dojde k násilnému činu, který spustí řetězovou reakci napříč Amerikou.

Jak připravíme naše domovy, Pane?

Má dcero, musíš se připravit na ztrátu veřejných služeb, služeb obyvatelstvu a potravy. Jídla nebude dostatek. Lékařská péče nebude dostačující.

Připravte se na zloděje, kteří se vloupávají a kradou, neboť mnozí budou v této době zoufalí. Hlavně si připrav svou víru, protože víš, že Já jsem s tebou ve všem, co se stane.

Násilí bude velmi rozšířené, protože muži podlehnou svým nižším pudům a tolik lidí se vzdá naděje a podlehne svému tělu. Modlete se bez přestání, abyste v tom čase byli ochraňováni, a také za ochranu vašich milovaných.

Tuto válku bude těsně následovat další válka většího rozsahu, když nepřátelé napadnou a zvítězí nad Amerikou, neboť čas jejího soudu je nyní.

Připravte své srdce, neboť v tom čase ztratíte mnoho milovaných, jak se bude blížit konec všech věcí.

Ježíš

Poznámka: Přestože Pán nám řekl, abychom se modlili bez přestání, abychom my a naši milovaní byli ochraňováni, řekl také, že v tom čase ztratíme mnoho milovaných. To se zdá být v rozporu, ale není. Někdy je někdo vzat, protože nadešel jeho čas, i když jsme se modlili, aby tady zůstal. Jindy přežití člověka závisí na jeho poslušnosti v něčem, co On mu oznámil, aby dělal, nebo nedělal (stejně jako nám), a on neposlechl.


Fil 4, 19: Můj Bůh vám dá všechno, co potřebujete, podle svého bohatství v slávě v Kristu Ježíši.

Mt 6, 31-32
31: Nemějte tedy starost a neříkejte: Co budeme jíst? Co budeme pít? Co si budeme oblékat?
32: Po tom všem se shánějí pohané. Váš nebeský Otec přece ví, že to všechno potřebujete.

2Sam 22, 3: Bože můj, má skálo, utíkám se k tobě, štíte můj a rohu spásy, nedobytný hrade, moje útočiště, zachránce můj, ty mě před násilím zachraňuješ!

Mt 17, 20: On jim řekl: "Pro vaši malověrnost! Amen, pravím vám, budete-li mít víru jako zrnko hořčice, řeknete této hoře: 'Přejdi odtud tam', a přejde; a nic vám nebude nemožné."

Ž 31, 14-16
14: Z mnoha stran pomluvy slyším. Kolkolem děs! Smlouvají se na mě, kují pikle, chtějí mi vzít život.
15: Já však, Hospodine, důvěřuji tobě, pravím: "Ty jsi můj Bůh,
16: moje budoucnost je ve tvých rukou." Vysvoboď mě z rukou nepřátel a těch, kdo pronásledují mě.
zpět