1259. Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 10. srpna 2020.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


Michael

NEPOZNÁVÁTE BOŽÍ PLÁN A ZPOCHYBŇUJETE BOŽÍ VŮLI


Lide, milovaný Bohem:

V jednotě Nejsvětějších Srdcí, hlásejte jedním hlasem:

KDO JE JAKO BŮH?
NIKDO NENÍ JAKO BŮH!

Lid našeho Krále a Pána Ježíše Krista byl zahnán do této slepé uličky, z níž vychází bolest, hlad, otroctví, duchovní vyprahlost mnohých, nejistota a nespokojenost, které nenajdou pokojný konec v těchto chvílích manipulace, jíž je lidstvo vystaveno.

Tato generace s nemocným duchem nepoznává příčinu, původ utrpení, v němž žije. Odmítá být uzdravena – odtud nesváry, které vyvolávají spoušť uprostřed lidu našeho Krále a Pána Ježíše Krista.

Boží děti:

Člověk se dívá dál, tak daleko, kam jen dohlédne, člověk se nedívá s duchovníma očima, váš pohled je čistě lidský. Posuzujete, co potkáte na cestě jako soudci nemocní náboženskou pýchou a pokrytectvím farizeů [Mt 23]. Nepoznáváte Boží plán a zpochybňujete Boží vůli. Satan toho využívá, aby vás uvedl do zmatku a rozdělil vás. Je nutné modlit se srdcem, je nutné se postit, je naléhavé odčinit spáchané hříchy. Kajte se! Kajte se dřív, než vás nakazí lepra, kterou v sobě nosí jistí lidé.

Utrpení lidské rasy nepřestalo, ale vzrůstá, jak se čas blíží ke konci této přítomnosti a nechává vás vstoupit do nového kalendáře plného očišťování. Není to konec světa, o čem mluvím, ale o očistě této generace, která démonizovala vše, co je posvátné a jako svého boha přijala Satana.

Moře pohrom bude záhy vylito na tuto generaci. Katastrofy jsou příčinou obrácení pro některé a pro jiné jsou příčinou odcizení od všeho, co jim připomíná božství. Duchovně slepí zahynou ve své vlastní pýše, a až se budete dívat na Měsíc, rudý jako nikdy dřív, uvidíte vlky v rouchu beránčím, ukrývat se ve svých brlozích.

Stejně jako zlo jedná, dobro se rozmnožuje po celé Zemi a modlitby, které se rodí v srdcích, jež milují dobro, se šíří v celém Stvoření a násobí se do nekonečna. Dotýkají se srdcí, která se obracejí, proto je "modlitba zrozená v srdci" tak důležitá.

Modlete se, Boží lidé, modlete se za vyléčení nemocných v duši.

Modlete se, Boží lidé, země se bude silně třást, způsobí zkázu a proroctví, která jste dříve přijali, se naplní.

Modlete se, Boží lidé, zlo proniklo do Boží církve a vyvolává spoušť v Mystickém Těle.

KDO JE JAKO BŮH? NIKDO NENÍ JAKO BŮH!, proto nemějte strach, i když zlo se potuluje, i když pohromy udeří na země, i když nemoc stále trvá, nebojte se. Nebeské legie, ve službě Nejsvětější Trojice a naší Královny a Matky, spěchají na volání Božích dětí.

Neslužte zlu, služte dobru [Řím 12, 21].

ZASVĚŤTE SE NEJSVĚTĚJŠÍM SRDCÍM.
HLEDEJTE DOBRO.
OCHRAŇUJI VÁS.

Svatý archanděl Michael
zpět