126. Poselství Ježíše ze dne 12. prosince 2016.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


MUSÍTE PŘEMÝŠLET, ABYSTE ROZLIŠILI SPRÁVNÉ OD FALEŠNÉHO


Moji milovaní lidé,

buďte si jisti, že vás ochraňuji vždy, pokud Mi to dovolíte.

Mé milosrdenství je přístupné všem, kdo ke mně přicházejí a litují svých hříchů. Pevné předsevzetí k obrácení je nezbytné, aby lidé obdrželi plné požehnání, které zahrnuje odpuštění hříchů.

Má Matka je velkým Přímluvcem lidstva, proto ji Slunce pokrývá svým světlem a nechává ji zářit, dokud její světlo neosvětlí celý vesmír.
V tomto mateřském světle je ukryt každý z vás.

Má Matka pohlíží s bolestí na ty, kteří se svým životem odtrhli od světla její lásky, aby ze své svobodné vůle vešli do temnoty. Ne proto, že by je do temnoty zavedla má Matka, ale proto, že kvůli lidské tvrdohlavosti neposlouchají a jsou ponořeni do neustálých rozporů.

S pokorou, která ji charakterizuje, se má Matka nabízí mému lidu v plášti, který je proniknut velkým pokladem naší vůle, a volá celé lidstvo, aby se znovu zrodilo v našem Duchu Svatém, aby nežilo ve falešném náboženství, ale ve vznešenosti stát se dětmi živého Boha.

Každý z vás musí vejít na nejjistější cestu, aby posílil svou víru a uvědomil si, že pokud se člověk odevzdá naší Nejsvětější Trojici, bude v neustálé činnosti a jeho jednání se stane požehnáním pro jeho bližní.

Proto se má Matka ve své obhajobě nezjevuje jen na zemi, abyste neomezovali její velikost, ani nepozoruje Zemi jen shora nebo zdálky, ale dívá se na Stvoření z nebeské klenby jako jeho žárlivá strážkyně. Současně nechává zářit hvězdy, aby osvětlily noc jejích dětí, stále bdělá, bez spánku.

Je to má Matka, Královna Nebes, Matka konce časů, která vede nerozumný, neposlušný, náladový, a současně ustrašený lid s kolísavou a slabou vírou.

Má Matka vás miluje proto, čím je – Matkou Stvoření, Matkou vzdorného lidstva, které nevěnuje pozornost znamením tohoto času, ani si nevšímá mých varování, aby je zlo neoklamalo v přítomnosti antikrista – jenž není výmysl, ale realita, kterou samo lidstvo vyneslo k moci svou velkou nevědomostí.

Moji milovaní lidé, má Matka vás vede k růstu, aby vás přiblížila naší Trojici. Probouzí ve vašem nitru, v hlubině vaší duše to, co vlastníte, ale neproměnili jste v činy – dary a ctnosti, které zůstávají v každém lidském stvoření pro jeho vlastní dobro a dobro jeho bližních.

Naučte se Mě znát! Já nejsem Bůh trestu, Já jsem milosrdenství...

Jste to vy, moji lidé, kteří se trestáte svým lhostejným jednáním, a svou úmyslnou nevědomostí, s jakou se bouříte proti Mně.

Přijde chvíle, kdy, podrobeni útlaku podvodníka, vám bude chybět vše, co potřebujete, budete utlačováni a nebudete moci svobodně mluvit, budete sténat ve velkém nářku, a skřípat zuby proti těm, kteří chtějí odejít z míst, odkud už nebudou moci. A tak to bude až do doby, kdy vás zachrání moje legie, pokud o to poprosíte.

Děti, nepohrdejte mou Matkou, vede můj lid ke skutečné svobodě.

Po tomto času rostoucí bolesti, a potom, co jste prošli rozžhaveným tyglíkem očištění, přijde osvobození mého lidu a má Matka porazí Zlého.

Moji lidé, připravte se! Tato chvíle vás zavazuje být muži a ženami víry, praktické činnosti, neochvějné víry, ne pro vás samé, ale pro službu těm, kteří jsou moji. Potřebují víru, která je přivede k tomu, aby si vážili Božích záležitostí, a ne toho, co je pomíjivé.

Buďte bytostmi dobra, buďte pozorní k tomu, co vás příliš často přivádí k pádu – k svému jazyku. Ach, děti, jak svým jazykem zabíjíte, jak jím odsuzujete! NE, to není dílo mých dětí. Pochopte, že lidé nejsou živi jen chlebem, ale také slovem, které vychází z vašich úst.

Slovo je požehnáním, nebo zatracením. Nechci mrtvé činy, ale činy skutečné a pravé.

Tomu, kdo je zodpovědný za škodu, kterou způsobil svému bratru, tomu, který nepřestává pomlouvat a hanobit, "lépe by mu bylo, aby žernov osličí vložen byl na hrdlo jeho, a uvržen byl do moře, než aby pohoršil jednoho z těch maličkých" [Lk 17, 2] (*).

Nedáváte pozor na má slova, berete je na lehkou váhu, a tím se dopouštíte chyb tak velkých, že žijete neustále na váze, které váží činy a jednání člověka.

Moji lidé, žijte v mé Pravdě, nesuďte, ale milujte, napravujte a milujte...
Má láska zvítězí nad každou překážkou.

Nebuďte jako ti, kdo říkají: "Pane, Pane" a ničí své bratry.

Milujte se navzájem, jako vás miluje Nejsvětější Trojice, mějte k sobě vzájemnou úctu, nebuďte těmi, kdo věří, že jednají dobře, ale místo toho jsou kameny úrazu pro své bratry. Nebuďte příčinou sporů, neboť ty podněcuje u lidí ďábel, aby zamořil jejich myšlenky a zatemnil jejich srdce.

Prožíváte ve svých životech chvíle zmatku, velkého zmatku. Nebuďte naivně důvěřiví.

Modlete se, abyste nebyli podvedeni.

Volám vás jako pastýř duší, mé stádo je pozorné k mému volání. Já jsem svoboda a pokoj.

Dívejte se nahoru, očista se blíží seshora, oheň sestoupí na Zem a mé děti budou trpět.

Modlete se, mé děti, modlete se za Chile, bude se i nadále otřásat.

Modlete se za Peru, bude plakat kvůli přírodě, bude se třást.

Modlete se za Francii, mé děti si neodpočinou, žijí v úzkosti.

Modlete se za Indonésii, velká sopka se probudí, stejně jako na Sicílii.

Modlete se za Mexiko, tento lid mé Matky se bouří, určil lidskému životu nejnižší hodnotu a hoří v nemorálnosti, bude otřesen a pokořen svými sopkami.

Moji lidé, pohleďte na svou třpytící se Matku, volající vás, abyste se bez odkladu připravili v duchu a pravdě, abyste se nespokojili s podprůměrností, ale abyste prohlubovali to, co vás povede k vašemu probuzení a bude rozvíjet vašeho ducha.

Poznání není nevhodné, nachází-li se ve Mně...
Poznání není nevhodné, nechá-li vás růst, a ne oslabovat...

Musíte přemýšlet, abyste rozlišili správné od falešného. Teď není ledajaký čas! Je to čas časů, v němž žijete.

Ďábel vylévá svou zlobu – rozdělení, aby mé děti na sebe zaútočily. Milujte své bratry a přejte jim jen dobro.

Moji lidé, má Matka vás nenutí, abyste byli jejími dětmi, ale dává svou lásku každému z vás. Proto vás vyzývá zůstat v mé přítomnosti, ne jako diváci, ale aby každý vzal na sebe zodpovědnost zachránit svou duši a aktivně se také podílel na spáse svého bratra.

Má Matka vás, své děti, neopustila. Doprovází vás a odhaluje vám velikost své oddanosti, své lásky, svého "Ano" a vyzývá každého z vás, aby vyslovil své "Ano" naší vůli, abyste neodmítli svou věčnou spásu.

Nezanedbávejte má volání. Nedovolím, aby můj lid šel sám. Sešlu vám svého anděla pokoje, aby vás chránil a osvětloval vám cestu, neboť v něm má Láska a mé Světlo nikdy nevyhasnou.

Musíte zůstat věrni mému Domu, být oddáni mé Pravdě, Božímu Zákonu, a ne tomu, který vám budou předkládat lidé v chaosu, jenž pronikl a zaplavil lidstvo. Nezapomeňte, že každé úsilí porazit zlo je činem lásky k naší Trojici a znamením lásky k mé Matce.

Moji milovaní lidé, má Matka je Matkou každého z vás, miluje vás nekonečnou láskou.

Žehnám vám.

Váš Ježíš(*) Poznámka překladatele: Překlad originálu tohoto verše odpovídá nejlépe verzi v Bibli kralické.
zpět