1265. Poselství Ježíše ze dne 18. srpna 2020.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


ZVAŽTE SVÉ VOLBY


Mé děti, jste zabrány do starostí vašeho světa, přestože vaše oči by se měly dívat na Mne a do mého svatého Slova, protože celý váš svět se nyní mění.

Brzy přijde vítr, který změní vše a nic nezůstane takové, jak to znáte. Jste v období změn a tyto změny nebudou dobré. Nemůžete změnit to, co přichází, jen se na to připravit a oddat se modlitbě.

Těm, kteří ve Mne skutečně věří a chodí po mých cestách: Čas, který vám na Zemi zbývá, je vskutku velmi krátký. Ostatní zůstanou déle, abych je mohl očistit dřív, než je zavolám domů ke Mně. Všichni se teď musíte připravit, jelikož čas přípravy je téměř pryč. Až bude pryč, už na to víc času nebude.

Mé děti, co byste dnes dělaly, kdybyste věděly, že na zemi vám zbývají jen týdny nebo měsíce? Byla by vaše slova a činy laskavější k těm, které znáte? Strávily byste čas stejným způsobem? Nechaly byste odvést svou pozornost ode Mne?

Vy víte, že se vás nepřítel snaží rozptýlit. Chápete, proč pracuje tak intenzivně, aby udělal tuto věc? Je to proto, že jeho čas je krátký – velmi krátký. Váš je ještě kratší. Přejete si zůstat pozadu a být očišťovány?

Zvažte své možnosti, mé děti. Zvažte pečlivě každé slovo, které vyslovíte. Každé slovo, které vyslovíte, a každá chvíle, kterou prožijete teď, se nyní počítá pro vás nebo proti vám v konečném zúčtování. Starejte se o záležitosti vašeho Otce a modlete se za ztracené duše, které mě jinak nikdy nepoznají, abyste mohly stát přede mnou a vydat Mi dobrý počet o posledních chvílích, které jste strávily tady na zemi.

Vrátíte se domů mnohem dřív, než si myslíte.

Ježíš


Ef 5, 27: tak si on sám připravil církev slavnou, bez poskvrny, vrásky a čehokoli podobného, aby byla svatá a bezúhonná.

Žid 12, 1-8
1: Proto i my, obklopeni takovým zástupem svědků, odhoďme všecku přítěž i hřích, který se nás tak snadno přichytí, a vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo,
2: s pohledem upřeným na Ježíše, který vede naši víru od počátku až do cíle. Místo radosti, která se mu nabízela, podstoupil kříž, nedbaje na potupu; proto usedl po pravici Božího trůnu.
3: Myslete na to, co všecko on musel snést od hříšníků, abyste neochabovali a neklesali na duchu.
4: Ještě jste v zápase s hříchem nemuseli prolít svou krev.
5: Což jste zapomněli na slova, jimiž vás Bůh povzbuzuje jako své syny: "Synu můj, podrobuj se kázni Páně a neklesej na mysli, když tě kárá.
6: Koho Pán miluje, toho přísně vychovává, a trestá každého, koho přijímá za syna."
7: Podvolujte se jeho výchově; Bůh s vámi jedná jako se svými syny. Byl by to vůbec syn, kdyby ho otec nevychovával?
8: Jste-li bez takové výchovy, jaké se dostává všem synům, pak nejste synové, ale cizí děti.

Iz 18, 1-6
1: Běda zemi okřídleného hmyzu při řekách Kúše;
2: posílá vyslance po moři, po vodní hladině v plavidlech šáchorových. Jděte, poslové hbití,
k urostlému pronárodu s lesklou pletí, k lidu daleko široko obávanému, k pronárodu nesrozumitelné řeči, který poražené pošlapává, jehož zemí protékají řeky!
3: Všichni obyvatelé světa, vy, kdo přebýváte na zemi, až se vyzdvihne na horách korouhev, uvidíte, až se zatroubí na polnici, uslyšíte.
4: Neboť Hospodin mi praví toto: "Klidně budu přihlížet ze svého stanoviště, budu jak sálavé horko v záři slunce, jako rosný oblak v horku žní.
5: Přede žněmi, když odkvete réva a květenství se promění ve zrající hrozen, tu se jalové výhonky odřežou vinařským nožem a odnože se odstraňují, vylamují.
6: Vesměs budou zanechány dravému ptactvu hor a zvířectvu země, takže dravé ptactvo na nich stráví léto a veškeré zvířectvo země na nich bude zimovat."

Jer 7, 30-33
30: Judští synové se dopouštěli toho, co je zlé v mých očích, je výrok Hospodinův. V domě, který je nazýván mým jménem, postavili ohyzdné modly, a tak jej poskvrnili.
31: V Tófetu, který je v Údolí syna Hinómova, postavili posvátná návrší a spalovali své syny a své dcery ohněm. To jsem jim nepřikázal, ani mi to nepřišlo na mysl.
32: Proto hle, přicházejí dny, je výrok Hospodinův, kdy se už nebude říkat: 'Tófet' ani 'Údolí syna Hinómova', nýbrž 'Údolí vraždění'. V Tófetu se bude pohřbívat, a až nebude místo,
33: stanou se mrtvoly tohoto lidu pokrmem nebeskému ptactvu a zemskému zvířectvu, jež nikdo nevyplaší.

Joz 24, 14-15
14: Bojte se tedy Hospodina a služte mu bezvýhradně a věrně. Odstraňte božstva, kterým vaši otcové sloužili za řekou Eufratem a v Egyptě, a služte Hospodinu.
15: Jestliže se vám zdá, že sloužit Hospodinu je zlé, vyvolte si dnes, komu chcete sloužit: zda božstvům, kterým sloužili vaši otcové, když byli za řekou Eufratem, nebo božstvům Emorejců,
v jejichž zemi sídlíte. Já a můj dům budeme sloužit Hospodinu.“

Lev 26, 20-28
20: Nadarmo bude spotřebována vaše síla. Země vám nedá svůj výnos a stromoví v zemi neponese ovoce.
21: Jestliže mi i pak budete odporovat a nebudete mě chtít poslouchat, přidám vám sedmkrát víc ran pro vaše hříchy.
22: Pustím na vás polní zvěř. Ta vás připraví o děti, vyhubí váš dobytek a ztenčí vaše řady; vaše cesty zpustnou.
23: Jestliže se tím nedáte ode mne napomenout a budete mi dále odporovat,
24: i já se vám budu stavět na odpor a budu vás bít sedmkrát víc za vaše hříchy.
25: Uvedu na vás meč pomsty, aby pomstil porušování smlouvy. Shromáždíte-li se do svých měst, pošlu mezi vás mor a budete vydáni do rukou nepřítele.
26: Až vám zlomím hůl chleba, bude deset žen pro vás péci chléb v jediné peci a budou vám odvažovat chléb na příděl. Budete jíst, ale nenasytíte se.
27: Jestliže mě ani přesto neuposlechnete a budete mi dále odporovat,
28: i já se vám budu stavět na odpor v rozhořčení a budu vás trestat sedmkrát víc za vaše hříchy.
zpět