1267. Poselství Ježíše ze dne 21. srpna 2020.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


PRONÁSLEDOVÁNÍ, KTERÉMU BUDETE ČELIT


V přicházejícím čase ti, kdo se s vámi blízce stýkali, vás v té době zapřou, že vás kdy znali, aby zachránili svou vlastní kůži. Budou se obávat pronásledování, jemuž jste vystaveni, neboť v nich není můj Duch. Budou dělat, že nevidí vaše životní potřeby, aby také nebyli napadeni. Musíte jim odpustit, když to udělají, mé děti, jako Já jsem odpustil vám.

Ti, o nichž jste si kdysi mysleli, že jsou přátelé, předají vás, abyste byli zabiti v tom, co má přijít, jako by byli posedlí zlem uvnitř nich. V tom čase se zlo začne projevovat otevřeně, protože nebude dost dobra, abych zlo zkrotil.

Nebojte se toho, co přichází, ale připravte své srdce a svou mysl – na tyto zrady, na smrt, kterou uvidíte, na milované, které ztratíte a na nejistotu všeho kolem vás v tom čase. Modlete se, abyste byly pokládány za hodné uniknout nejhoršímu z těchto věcí, a pak žily odpovídajícím způsobem, abych mohl vyslyšet vaši modlitbu.

Ježíš


Mt 24, 8-10
8: Ale to vše bude teprve začátek bolestí.
9: Tehdy vás budou vydávat v soužení i na smrt a všechny národy vás budou nenávidět pro mé jméno.
10: A tehdy mnozí odpadnou a navzájem se budou zrazovat a jedni druhé nenávidět;

Lk 21, 36: Buďte bdělí a proste v každý čas, abyste měli sílu uniknout všemu tomu, co se bude dít, a mohli stanout před Synem člověka.
zpět