1277. Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 14. srpna 2020.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


Michael

JE ČAS PRO AKTIVNÍ DUCHOVNÍ PŘÍPRAVU, A BEZ ODKLADU


Boží lidé:


Milujte naši Královnu a Matku v Boží Lásce…

Náš generalissimus nebeských armád brání Boží lid před zlem, tento lid, který obdržela jako dědictví u paty kříže svého Božího Syna [Jan 19, 26].

Apoštolové se účastnili vznešené chvíle přechodu naší Královny a Matky v těle i duši, zpraveni Božími anděly a vnuknutím Božího Ducha.

Byli přijati Petrem pro tak nesmírný zázrak Boží Lásky, ale pro apoštoly to byl bolestný okamžik. Ti dostávali od své Matky čistou lásku, jíž je naplnil její Syn, jsouce oba jejich útočiště a současně i útěchou na Zemi.

Vyzývám vás, abyste následovali jedinečný příklad tak vznešené Královny, dokonalé v lásce a čistotě.

Vyzývám vás, abyste následovali vaši Královnu a Matku a zůstali za všech okolností vyrovnaní, aniž byste si dovolili jednat nebo pracovat mimo Boží vůli.

Žila tak, že se živila pokorou a láskou. Proto také vy, její děti, chcete-li žádat o její přízeň, musíte se udržet v dokonalé a nutné vyrovnanosti, abyste byly opravdovými svědky, jako děti této svaté Matky.

Jako lidské bytosti žijete v minulosti, svázány s minulostí a nedovolíte si být svobodné, protože víte, že ke svému osvobození a opětovného zahájení svého vzletu, musíte se kát ze srdce, ze všeho, co vás souží [Sk 3, 19].

Trápí-li vás něco, je to proto, že v sobě nesete svůj díl odpovědnosti, a z toho důvodu je pro vás nutná kajícnost, abyste mohly začít novou cestu. Pak budete osvobozeny z pout, která vás někdy zavedou na zakázané cesty, nebo do omylů, v nichž budete mít svůj díl odpovědnosti.

Musíte se vidět, jaké jste, děti Boží, s vaším požehnáním a nedokonalostmi, a nedávat za vinu svým bratřím chyby, nebo klopýtnutí ve svých životech. Naopak, musíte převzít svou zodpovědnost a začít nový život s vážností a s rozhodností [Ž 32, 5].

Boží lidé:

Je čas pro aktivní duchovní přípravu, a bez odkladu…

Je čas k rozhodnutí a k okamžiku, aby každý vzal na sebe svou zodpovědnost za duchovní pokrok, nebo pokles.

Napodobujte vaši Královnu a Matku, abyste mohli se svatou trpělivostí přijímat všechny životní zvraty a ne jen se modlit, ale také je milovat a nabízet je jako náhradu za vaše osobní hříchy, i hříchy celého světa.

Žádné lidské stvoření nemůže ublížit té, která je naší i vaší Královnou a Matkou, Matkou našeho Krále a Pána Ježíše Krista. V její svatosti, odpovědí této Matky je, milovat ještě víc ty, kdo ji nemilují, nebo jako Matku nepřijímají.

Využijte tento den, kdy "vaše Královna a Matka byla vzata do nebe ve svém těle i své duši", abyste se zasvětili Nejsvětějším Srdcím a takto, jako děti milující a hodny těchto vznešených Srdcí, přijímejte požehnání, milosti a ctnosti, které vylévají do srdcí těch, kdo je zbožně uctívají a napodobují tyto Boží poklady, které spočívají v jejich Srdcích.

Proste o milost odpuštění pro své bratry.
Proste, aby odpuštění byla opravdová.
Proste, o milost pozorovat své nedostatky a duchovní poklesky.
Proste o milost nebýt domýšliví nebo jednat impulzivně, protože kvůli této vadě bude mnoho lidských bytostí velmi trpět.
Proste, abyste mohli být těmi, kdo milují našeho Krále a Pána Ježíše Krista a tak vysoce postavenou Královnu, abyste, jimi střeženi, mohli být hodni ochrany andělů v přicházejícím čase utrpení lidstva.

Buďte pravdiví, dobročinní, pokorní a odmítejte pýchu, neboť Zlý byl z ní zrozen.
Nebojte se, Boží lidé, myriády andělů vás ochraňují, buďte opravdovými dětmi Nejsvětějších Srdcí.

Žijte v jednotě, jsouce Láskou, aby, s touto jedinečnou milostí, duše zářily v časech, kdy láska musí být praporem dětí vaší Matky, Svaté a ušlechtilé.

KDO JE JAKO BŮH?
NIKDO NENÍ JAKO BŮH!

Svatý archanděl Michael
zpět