1279. Poselství Ježíše ze dne 31. srpna 2020.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


MÉ DĚTI V AMERICE


Mé děti v Americe se po mnoho let těšily z mnohých požehnání. Nyní začnu odstraňovat tato požehnání z jejich národa jedno po druhém. Ve stejném čase, kdy to budu činit, budu pokračovat v žehnání mých dětí a zajišťovat ty, které jdou těsně se Mnou. Ty, které činí mou vůli, a ne tu svou. Ty, které si pro Mne udělají čas, které se snaží Mě potěšit. Těm prokážu velké milosrdenství.

Pronásledování se v tom čase objeví, až bezbožní nebudou mít nic a Já učiním rozdíl mezi těmi, kdo Mě odmítají, a kdo ne. Ti, kdo žijí pro Mne, budou mít víc než dost.

Mé děti, nemějte strach z toho, co člověk může udělat tělu, bojte se jen mé obrovské moci.

Mé děti v ostatních národech, modlete se za své bratry a sestry v Americe, aby mohly jasně zářit v přicházející temnotě. Mnoho ztracených duší jde mezi lidmi Ameriky a až dopadnou mé soudy, podmínky se zhorší a před koncem se stanou téměř neúnosné. Modlete se za tyto ztracené duše, zatímco je pro ně ještě čas, aby byly zachráněny, neboť dveře se zavřou velmi brzy.

Ježíš


Mt 10, 28-29
28: A nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou; bojte se toho, který může i duši
i tělo zahubit v pekle.
29: Neprodávají se dva vrabci za haléř? A ani jeden z nich nepadne na zem bez dopuštění vašeho Otce.

Ex 16, 4: Hospodin řekl Mojžíšovi: Já vám sešlu chléb jako déšť z nebe. Ať lid vychází a sbírá,
co denně spotřebují. Tak je podrobím zkoušce, budou-li se řídit mým zákonem, či nikoli.

1Petr 4, 17: Přišel totiž čas, aby soud začal od domu Božího. Jestliže začíná od vás, jaký bude konec těch, kteří se Božímu evangeliu vzpírají?
zpět