128. Poselství Ježíše ze dne 14. prosince 2016.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


LIDÉ ZAPOMNĚLI NA ÚČEL, PRO KTERÝ BYLI STVOŘENI


Moji milovaní lidé,

má Matka a Já jsme vás vyzvali, abyste i nadále duchovně rostli a dosáhli tak duchovní způsobilosti, kterou vyžaduje tento čas.

Lidé zapomněli na účel, pro který byli stvořeni. Stvoření stále naplňuje Boží vůli, avšak člověk se znovu a znovu vzpírá a je tím, kdo ničí dar života, kdo se neustále ode Mne odvrací. Stává se tak uchvatitelem a vrahem Božího Stvoření.

Člověk sklízí, co zasel, a tak mnozí sejí dobro a žijí v dobru, zatímco jiní sejí zlo, a zlo se k nim přibližuje.

Už jsme vás vyzývali, abyste nepokračovali svým konceptem života příliš daleko od Boha a Matky Boží. Chodíte a díváte k zemi, hledáte světského boha, kterého v celém Stvoření nenajdete, hledáte boha, který není na zemi k nalezení a jehož přesah nejde dál, než dosáhne pohled vašich očí. Nepředstavujete si Mě jako Boha celého Stvoření, ale jako boha, nutného k řešení vašich každodenních záležitostí. Musíte mé Slovo, naplněné mým Duchem Svatým, chápat přes hranice lidského omezení.

Moji milovaní lidé, nepostoupíte dál, nebudete-li na Mne pohlížet jako na takového, jaký jsem: Nekonečný Bůh, Alfa a Omega.

Měl jsem s vámi trpělivost, mé milosrdenství není vyčerpáno, ale můj lid Mě omezuje ve svých představách a myšlenkových konstrukcích, omezuje Mě a přizpůsobuje svým potřebám. Nedíváte se na Mne, ani Mě neprožíváte v nekonečnosti a moci všemohoucího majestátu a slávy.

Volal jsem vás ne proto, že to, co se blíží, se nezastaví, ale kvůli tomu, že budete-li více připraveni v duchu, pak s mou pomocí a s pomocí mé Nejsvětější Matky, která vás vezme za ruku, se vám podaří překonat chaos, který leží před lidstvem.

Moji lidí, stále žijete, jak se vám líbí...
Každý žije v takovém náboženství, jaké se mu líbí...
Každý žije duchovně, jak se mu líbí...

Ale Já přicházím vám říct, že vidím všechno a že se nenechám podvést.

Abyste byli moje pravé děti, musíte přestat – teď! – s lidskými rozmary, musíte dospět – teď! – protože sklizeň přijde brzy. Nečekejte na velké události, ale připravte se v poslušnosti jako mé pravé děti.

Snažím se o dobro pro všechny, ale ne všichni Mi dovolí je správně vést. Někteří, kdo říkají, že stojí vedle Mne, diktují svůj vlastní zákon jak stát vedle Mne, předpisují své vlastní svátosti a své blaženosti... Pokrytci! Nikdo nemůže žít v Duchu a Pravdě v mé vůli, jestliže se neřídí mým Zákonem, neřídí-li se mými pravidly, zákony a příkazy.

Kolik jen lidí Mě nekonečně a svévolně uráží tím, že předkládají své vlastní zákony. Odpouštějí sami sobě své chyby, i když Já jsem jim je neodpustil! Kolik jen lidských bytostí přichází Mě přijmout a Já vidím, jak za sebou vlečou řetězy kvůli hříchům všeho druhu a lidské nečistoty! Přijímáte Mě na jazyk a Já jsem zděšen a pláču kvůli tomu, že se nekajete, dokonce ani ne kvůli pýše, aroganci, které jsou příčinou největšího zla. Neukovejte si své vlastní odsouzení, nepřijímejte Mě, neprožíváte-li hluboce svou kajícnost.

Jsem živý Bůh a miluji vás a rmoutím se, když Mě urážíte a neposloucháte.

Nikdo není nezbytný, ani není nepostradatelný, ale Já chci zachránit každého. Avšak má žízeň po duších není utišena jedinou duší, která ke Mně přichází, aby naplnila můj plán spásy. Ale stejně jako Země vám byla svěřena ve své naprosté panenskosti, oplývající vším, co člověk potřeboval, tak člověk přišel a zuřivě napadl svou vlastní rukou, svou svobodnou vůlí a nespoutaným sobectvím celé Stvoření. Zranil je, ponížil a učinil je otrokem lidské vůle. V tomto čase Země, která vám byla svěřena, křičí k našemu trůnu: "Přijď rychle, neboť Tě potřebuji, můj Pane!"

Lidé přetvořili Zemi, která jim byla dána jako dědictví a proměnili ji ve věc svého rozmaru. Když nyní nemůžou najít ve Stvoření nic, kde by pokračovali v tomto šíleném postupu, aby si zachovali svou nadřazenost nade vším, pak se vrhnou na sebe samé, aby využili ty ze svého druhu a pokračovali ve vlastním bezmezném a ďábelském postupu, a uchovali si moc nad ostatními.

Moji milovaní lidé, jak stísněné je mé srdce, když vám říkám o mé bolesti a zjišťuji, jak krutým způsobem se člověk stal příčinou těchto chaotických časů, do nichž bylo celé lidstvo pohrouženo lidskou vůlí!

Má Matka stále chodí po celé zemi, její ruka je k vám stále napřažená a čeká, až nějaké dítě pozvedne svou ruku a poprosí ji, aby mu pomohla. Jak mnoho jich říká, že miluje mou Matku, ale neustále žijí pod břemenem své lidskosti, své pýchy a sobectví. Člověk nechce ustoupit, aby se změnil. Člověk jedná, aniž by rozjímal o velké odpovědnosti, plynoucí z toho, že je lidskou bytostí.

Moji milovaní lidé, Mluvím k vám a vy neustále žijete uprostřed hněvu. Domovy jsou – a Já to, žel, musím říct – časované bomby, které neustále vybuchují v důsledku nedostatku lásky, který příslušníci rodin nesou uvnitř sebe.

Společnost prožívá trvalý chaos z odlidštění. Láska a úcta k spolubližním je neznámá. To – jak říkají – je věc minulosti, je z jiné doby, už není v domovech nepostradatelná.

Mé děti, Já opravdu přicházím s vahami v mé ruce, abych k nim pozvedl ty, kdo opravdu chtějí opustit svou lidskou vůli a zasvětit se obrácení, a tak být mými pravými dětmi.

Nedovolte, abyste byli opatřeni pečetí, za žádných okolností nedovolte, abyste byli zapečetěni mikročipem. Postarám se o můj lid, postarám se o mé věrné. Živím-li ptáky na poli, tak také budu pečovat o své věrné.

Musíte vystoupat rychle, a tento výstup zahrnuje odmítnutí všeho, co chcete, po čem toužíte a skutečné odevzdání se tomu, co od vás požaduji Já.

Tato vzpurná generace má ve svých rukou největší zodpovědnost, jakou jsem dal lidským stvořením, jelikož tato generace bude čelit Varování a bude svědkem naplnění proroctví, která vám během historie lidstva dala má Matka...

Tato generace uvidí mého anděla pokoje...

Tato generace bude prožívat největší trest, horší než byla potopa, ale současně budou věřící požehnáni největším zázrakem, jenž můj Dům kdy dal nějakému stvoření...

Já jsem vás volal. Žádné lidské stvoření, žádný nástroj vás nevolal... Já jsem Ten, kdo vás volal, Já jsem Ten, kdo vás volá, abyste žili v Duchu a Pravdě, protože ti, kdo cítí, že mají dobré úmysly, zůstanou s dobrými úmysly, a jen ti, kdo vskutku žijí v Duchu a Pravdě, kterou přikazuji, jen ti dokáží překonat pokušení a zvítězit nad podvodníkem.

Milovaní lidé, Země byla vámi zdevastována a bude se třást ještě víc, než může předvídat věda, přijdou přírodní jevy dříve nikdy neviděné, neboť Země je zmítána v křečích touto rebelující a neposlušnou generací.

Uvidíte nebeskou klenbu planoucí ohněm. Uvidíte vodu moří zmizet, ale nejdříve se vřítí na zem.

Modlete se, mé děti, protože člověk nerespektuje přání většiny, moc je v tomto čase důležitým znamením, a ten, kdo ji má, se jí nechce vzdát. Lidé povstanou ve velkých protestech a od protestů půjdou k velkým nepokojům, a od nich půjdou k provokacím a od provokací k velké válce, v níž, v jisté chvíli, zasáhnou mé legie, dříve, než člověk vyhladí toto Boží Stvoření – Zemi.

Vaše utrpení bude nepředstavitelné, ale také pomoc, kterou Já poskytnu mému lidu, bude nepředstavitelná, neboť Já půjdu s mým lidem, dokud má Matka nevrátí Zemi naší Trojici.

Modlete se, stále komunikujte s naší vůlí.

Žehnám vám. Miluji vás.

Žehnám vám ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.

Váš Ježíš
zpět