1282. Poselství Ježíše ze dne 3. září 2020.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


TA ZLÁ NOC


Mé děti, přichází noc, která se nepodobá žádné jiné. Celý váš svět se v jediné noci změní. Jste připraveny? Rozhodně nejste. Není možné být připravený na to, co přichází s tou zlou nocí, kromě vás, které se připravují trávením času se Mnou a s mým svatým Slovem.

Zlo převládne a vy budete bezmocné, abyste je zastavily. Budete bezmocné je zastavit i skrze vroucí modlitbu ke Mně, neboť celé Písmo musí být naplněno, aby mohl přijít konec. Vy jste vyvolená generace, abyste svědčily o mém návratu.

Mé děti, především si přeji, abyste se zabývaly získáváním ztracených duší. Velmi brzy bude pro ně příliš pozdě, aby si vybraly Mne. V té zlé noci se tisíce a tisíce duší probudí a najdou se v pekle. Mnoho duší, které myslely, že jsou moje a vyznávaly mé jméno, se tam také probudí, poté co uvěřily lžím a popřely pravdu mého svatého Slova.

Ačkoli tvrdily, že jsou moje, neudělaly si na Mne čas. Neudělaly si čas na mé Slovo.

Ve skutečnosti usilovaly jen o své vlastní touhy a uspokojení.

Až se to stane, nebude pro ně žádná pomoc.

Ježíš


Mt 15, 8-9
8: Lid tento ctí mě rty, ale srdce jejich je daleko ode mne;
9: marně mě uctívají, neboť učí naukám, jež jsou jen příkazy lidskými.

Jan 14, 1-3
1: Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne.
2: V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych vám připravil místo.
3: A odejdu-li, abych vám připravil místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli, kde jsem já.

Zj 13, 1-9
1: Tu jsem viděl, jak se z moře vynořila dravá šelma o deseti rozích a sedmi hlavách; na těch rozích deset královských korun a na hlavách jména urážející Boha.
2: Ta šelma, kterou jsem viděl, byla jako levhart, její nohy jako tlapy medvěda a její tlama jako tlama lví. A drak jí dal svou sílu i trůn i velikou moc.
3: Jedna z jejích hlav vypadala jako smrtelně raněná, ale ta rána se zahojila. A celá země v obdivu šla za tou šelmou;
4: klekali před drakem, protože dal té šelmě svou moc, a klekali také před šelmou a volali: "Kdo se může rovnat té dravé šelmě, kdo se odváží s ní bojovat?"
5: A bylo jí dáno, aby mluvila pyšně a rouhavě a měla moc po čtyřicet dva měsíce.
6: A tak otevřela ústa a rouhala se Bohu, jeho jménu i jeho příbytku, všem, kdo přebývají v nebi.
7: A bylo jí dáno, aby vedla válku proti svatým a aby nad nimi zvítězila. Dostala moc nad každým kmenem, národem, jazykem i rasou;
8: budou před ní klekat všichni obyvatelé země, jejichž jména nejsou od stvoření světa zapsána v knize života, v knize toho zabitého Beránka.
9: Kdo má uši, slyš!
zpět