1283. 4. září 2020. Připomínka poselství Boha Otce ze dne 22. dubna 2011.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


SITUACE NEJSOU TAKOVÉ, JAK VYPADAJÍ


Děti, lidé nejsou vždy tím, čím se zdají být. Situace ve světě nejsou takové, jak vypadají.

To bude nyní s každým dnem růst, jak se blížíte ke konci času. Lidé jsou schopní vás oklamat a situace vypadají jako něco jiného, aby vyhovovaly záměrům lidí a nepřítele natolik, že dokonce i moji vyvolení mohou být v tomto čase podvedeni. Dávejte pozor, abyste rozeznaly, co se ve vašem okolí skutečně děje tím, že budete často hledat mou tvář. Buďte opatrné, abyste nic nebraly v běžném významu. Musíte být v budoucnu stále ostražitější, protože mnozí se budou snažit oklamat mé vyvolené. Mnozí se vás budou snažit uvést do zmatku, který přichází.

Moji vyvolení budou vlastnit něco, co svět nemůže napodobit – mou slávu. Ponesou pomazání světem, které se nepřítel pokusí zastavit, ale nebude toho schopen, neboť moji mocní andělé vás budou chránit, až půjdete z místa na místo, abyste v tom čase o Mně svědčili.

Vězte, že až dny potemní, můj Duch se rozjasní u těch, kdo jsou skutečně moji. Podle toho je poznáte, podle mého Ducha, který jimi bude jasně zářit. Poznáte je, neboť budou vlastnit mou lásku k celému lidstvu, a také přinášení obětí, neboť nemilují své vlastní životy. Nemilují svět kolem sebe. Jejich srdce touží být zde se Mnou, a tak všichni tady velmi brzy budou. Skutečně, velmi brzy.

Má láska zůstává ve vás, mé děti. Má láska proudí k vám a skrze vás k ostatním, které mohly svědčit o mé velké lásce k celému lidstvu. Mé srdce se rmoutí nad hříchem ve světě, a Já jej musím očistit. Musím očistit mou svatou nevěstu od všeho hříchu. Musí být čistá a svatá přede Mnou.

Přeji si, aby každý z mých vyvolených stál připraven na svém stanovišti. Připraven přijmout mé pokyny k tomu, co každý z vás má v tom čase pro Mne udělat. Přeji si, abyste byli bdělí a modlili se. Modlili se za hříšný svět, abyste nepodlehli pokušení, modlili se za ztracené, abych je zachránil dřív, než bude příliš pozdě, což pro mnohé brzy bude. Přeji si, abych vás našel bdělé – pevně doufající v návrat mého Syna, očekávající svého ženicha.

Když neštěstí udeří blízko vás, mnozí budou cítit, jako by konec světa byl již zde, ale ještě tomu tak není. Ještě ne, ale taky ne příliš daleko. Mnohým z vás se bude zdát, když se díváte na svět, jak jej znáte, že svět se kolem vás hroutí. Stůjte pevně, mé děti, neboť tyto věci se musí stát dřív, než se vrátí můj Syn. Stůjte pevně a buďte připravené. Připravené přijmout má nařízení, abyste udělaly vše, k čemu jsem každé z vás v tomto čase povolal.

Každý z vás má důležitou úlohu. Ach ano, mnozí z vás si myslí "Pane, k čemu bych asi tak mohl být užitečný?", ale Já mám úlohu, kterou sehraje každý z vás, a budete pro Mne ovlivňovat duše. Buďte hbití Mě poslechnout, až vás zavolám, neboť zbývá málo času jednat dřív, než všechno bude ztraceno pro tolik lidí na tomto světě.

Mé děti, plný rozsah toho, co přichází k světu, je mnohem horší, než možný vývoj, který jste si představovaly. Lidská mysl nemůže plně pochopit čisté zlo, plánovaného pro vás nepřítelem, ale Já už jsem učinil opatření pro vaši ochranu. Nespočet andělů je poslán, aby střežil mé vyvolené v tomto čase. Budete obklopeny anděly ze všech stran, kteří budou bojovat za vás, pomáhat vám, starat se o vás. Plánoval jsem to už dávno, protože kdybych to neudělal, nikdo z vás by nemohl přežít.

Bůh Otec


Mat 24, 21-22
21: Neboť tehdy nastane hrozné soužení, jaké nebylo od počátku světa až do nynějška a nikdy již nebude.
22: A kdyby nebyly ty dny zkráceny, nebyl by spasen žádný člověk; ale kvůli vyvoleným budou ty dny zkráceny.

1Petr 5, 8: Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako ‚lev řvoucí‘ a hledá, koho by pohltil.

Iz 60, 2: Hle, temnota přikrývá zemi, soumrak národy, ale nad tebou vzejde Hospodin a ukáže se nad tebou jeho sláva.

Jan 12, 25: Kdo miluje svůj život, ztratí jej; kdo nenávidí svůj život v tomto světě, uchrání jej pro život věčný.

Ef 5, 27: Tak si on sám připravil církev slavnou, bez poskvrny, vrásky a čehokoli podobného, aby byla svatá a bezúhonná.

Mk 13, 33: Mějte se na pozoru, bděte, neboť nevíte, kdy ten čas přijde.

Mk 14, 38: Bděte a modlete se, abyste neupadli do pokušení. Duch je odhodlán, ale tělo slabé.

Lk 21, 36: Buďte bdělí a proste v každý čas, abyste měli sílu uniknout všemu tomu, co se bude dít, a mohli stanout před Synem člověka.

1Petr 4, 7: Konec všech věcí je blízko. Žijte proto rozumně a střízlivě, abyste byli pohotoví k modlitbám.

Ž 34, 8: Hospodinův anděl se položí táborem kolem těch, kteří se bojí Boha, a bude je bránit.

Ž 91, 11: On svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě chránili na všech tvých cestách.
zpět