1285. 6. září 2020. Připomínka poselství Ježíše ze dne 26. června 2016.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


NYNÍ SLEDUJTE


Mé otřesy přicházejí k vaší vládě, Ameriko, protože mé soudy jsou za dveřmi.

Poznámka: V duchu jsem uviděla v Bílém domě paniku, nepořádek a chaos, ale nikoli důvod k němu – zdálo se, že něco velmi znepokojujícího se stalo ve velkém rozsahu.

Temnota napadla Ameriku a nepřítel se skrývá v jejích hranicích. Je v běhu plán, jak vás překvapit útokem, který bude šokovat svět. V minulosti bych vás ochránil (Ameriku), ale vy už nechodíte po mých cestách a dáváte přednost ohavnosti před požehnáním. Budete tedy mít ohavnosti.

Poznámka: Když řekl "ohavnosti, které budeme mít", věděla jsem, že to mínil velmi doslovně, ale nemohla jsem poznat, jestli mluvil o ohavných stvořeních, lidech, nebo o podobě v jaké je budeme mít.

Nyní sledujte, jak vám přivádím ohavnosti, které jste si přáli.

Poznámka: Přišlo mi na mysl, že radioaktivita způsobuje mutace živých bytostí a mohla by být příčinou existence stvoření, která bychom považovali za ohavnosti.

Ježíš

Ž 9, 5-18
5: Protože's mi zjednal právo, obhájils mě, usedl jsi na trůn, soudce spravedlivý.
6: Okřikl jsi pronárody, do záhuby svrhl svévolníka, jejich jméno zahladil jsi navěky a navždy.
7: Po nepříteli zůstaly provždy jen trosky. Vyvrátil jsi jejich města, i památka na ně zašla.
8: Hospodin však bude trůnit věčně, soudnou stolici má připravenu.
9: Rozsoudí svět spravedlivě, povede při národů dle práva.
10: Hospodin je zdeptanému nedobytným hradem, v dobách soužení je hradem nedobytným.
11: V tebe nechť doufají, kdo znají tvé jméno. Vždyť ty, kdo se dotazují po tvé vůli, neopouštíš, Hospodine.
12: Pějte žalmy Hospodinu, který na Sijónu trůní, oznamujte mezi lidmi jeho skutky.
13: Za prolitou krev k odpovědnosti volá, pamatuje na ni, na úpění ponížených nezapomněl.
14: Hospodine, smiluj se nade mnou, pohleď, jak mě ponižují ti, kteří mě nenávidí, smiluj se ty, jenž mě zvedáš z bran smrti!
15: O všech chvályhodných činech tvých chci vypravovat v branách sijónské dcery, budu jásat nad tím, žes mě spasil.
16: Pronárody klesly do pasti, již udělaly, v síti, kterou nastražily, uvízla jim noha.
17: Hospodin tu zřejmě zjednal právo: svévolník uvízl v léčce přichystané vlastní rukou. – Higgájón.
18: Do podsvětí se navrátí svévolníci, všechny pronárody, jež na Boha zapomněly.

zpět