1286. Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 1. září 2020.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


Michael

ŽIVOT UŽ NIKDY NEBUDE STEJNÝ


Milovaní Boží lidé:

Je mým přáním, aby požehnání Nejsvětější Trojice bylo vylito na její lid a posílilo víru každé z jejích dětí, pokud si bude přát je přijmout.

Nadešel čas, kdy poslušnost je pro obrácení nezbytná. Bez obrácení, dobročinnost je strmá a velmi vysoká hora, na niž je těžké vystoupat.

Člověk zapomněl cvičit se v ctnostech. Není si vědom, že je musí neustále praktikovat, protože některé vycházejí z jiných ctností [1Tim 6, 11].

Přišel čas, kdy mít víru je podstatné, abyste nezeslábli, ani nečekali, až vás očekávání přemůže [Žid 11, 6], ale naopak, abyste mohli rozlišit a jasně vidět, co se děje. Nápory přírody nejsou shodou okolností, stejně jako epidemie, které člověk vytvořil z pýchy, nejsou náhodné.

Všechno to jsou následky zlé práce a jednání člověka a signál, že je čas, abyste se duchovně připravili.

Boží lidé:

Potřebujete potravu, abyste si udrželi tělo naživu. Stejně tak bez modlitby, pokání a pokrmu eucharistie, nemůžete najít Cestu, Pravdu a Život.

Nemůžete-li přijmout našeho Pána a Krále Ježíše Krista posvátným způsobem, můžete Jej zakoušet z vnitřní pokladny hrudi [2Kor 4, 7], kde v srdci uchováváte Boží potravu a ochutnáváte ji, abyste nezeslábli.

Buďte opatrní, ďábel se svými legiemi se drží nad lidstvem, protože ví, že nesmí ztratit tuto příležitost uchvacovat duše, a já vidím tolik Božích dětí, jak stále padá do osidel zla, které je podmaňuje a přivádí k myšlence, že to, co se stane, je dočasné.

Život už nikdy nebude stejný! Lidstvo poslechlo pokyny světové elity, která bude dál lidstvo bičovat a dávat mu jen krátké chvíle oddechu.

Boží lid je povýšený, církev našeho Krále a Pána je vyčerpaná, aniž by věděla jak žít v duchu – vy nerozlišujete a radostně přijímáte falešné novinky [Gal 1, 8-9] a pohrdáte Boží vůlí.

Chvíle očisty přichází, choroba se ubírá jiným směrem a objevuje se na kůži. Lidstvo padne znovu a znovu, je bičováno zneužitou vědou spolu s novým světovým řádem, jenž je odhodlán učinit mrtvou jakoukoli spiritualitu, která může v lidstvu existovat.

Boží lidé:

Tato generace by měla před Božím milosrdenstvím padnout tváří na zem. Člověk není hoden tak velkého Božího činu.

Modlete se, děti Boží, modlete se za ty, kdo jsou pronásledováni.

Modlete se, Boží lidé, modlete se, aby se lidské svědomí probudilo a nepodřídilo se ďáblu.

Modlete se, Boží lidé, modlete se za ty, kdo zemřou ve stavu hříchu, za ty, kdo opustí našeho Krále a Pána Ježíše Krista.

Boží lidé, země se bude třást jako nikdy dříve a lidstvo bude zmateno objevy vědy, které, aniž by byly jisté, budou předloženy jako takové, aby vyvrátily víru Božích dětí.

Nebojte se: Všechny nebeské legie očekávají Boží rozkaz, na nějž se stále připravují.

Jako lid Boha, jste předmětem zvláštní pozornosti Boha Otce, a věrní budou vždy vítězi. I když je jich málo, zůstanou věrni až do konce bitvy. Pod velením naší Královny a Matky, přijdeme zachránit svatý Zbytek.

Nemějte strach! Nebuďte netrpěliví chtít znát Boží vůli dřív než vaši bratři: můžete padnout do pasti.

Královna a Matka Posledních Časů drží ve svém srdci ty, kdo křičí k ní.

Svým mečem otevřu pro vás cestu, abyste zůstali v Boží Lásce.

KDO JE JAKO BŮH?
NIKDO NENÍ JAKO BŮH!

Svatý archanděl Michael
zpět