1287. Poselství Ježíše ze dne 7. září 2020.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


BRZY BUDE PŘÍLIŠ POZDĚ


Brzy bude příliš pozdě pro můj lid a pro nevěřící, aby činili pokání za své hříchy a obdrželi mé odpuštění.

Ach, mé děti, nechápete, že vaše věčnost visí na vlásku? Tak málo vás je připraveno čelit mému soudu, a přesto jdete každým dnem, jako byste připraveny byly.

Poznámka: Když promluvil poslední slova, viděla jsem, že mnozí, kdo čtou tento řádek, jej nebudou brát na vědomí a nebudou trávit věčnost v nebi.

Nebraly jste v úvahu mé naléhavé prosby, abyste změnily svou cestu, trávily čas v mém Slovu, hledaly mou tvář, a brzy za to zaplatíte. Tolik vás, kdo se nazýváte mým jménem, nejeví se Mnou žádnou podobnost a budete odsouzeny u posledního soudu.

Mé děti – odvraťte se od zkažených způsobů! Odvraťte se od svých hříchů a kajte se, abyste mohly se Mnou být ve věčnosti – neboť jinou možností je strašný trest, který nikdy nekončí.

Ježíš


2Thes1, 7-10
7: A vás utiskované spolu s námi vysvobodí, až se zjeví Pán Ježíš z nebe se svými mocnými anděly,
8: aby v plameni ohně vykonal trest na těch, kteří neznají Boha, a na těch, kteří odpírají poslušnost evangeliu našeho Pána Ježíše.
9: Jejich trestem bude věčná záhuba 'daleko od Pána a slávy jeho moci',
10: až v onen den přijde, aby byl oslaven svým lidem a veleben těmi, kdo uvěřili; také vy jste uvěřili našemu svědectví.

Mt 25, 40-46
40: Král odpoví a řekne jim: 'Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili.'
41: Potom řekne těm na levici: 'Jděte ode mne, prokletí, do věčného ohně, připraveného ďáblu a jeho andělům!
42: Hladověl jsem, a nedali jste mi jíst, žíznil jsem, a nedali jste mi pít,
43: byl jsem na cestách, a neujali jste se mne, byl jsem nahý, a neoblékli jste mě, byl jsem nemocen a ve vězení, a nenavštívili jste mě.'
44: Tehdy odpovědí i oni: 'Pane, kdy jsme tě viděli hladového, žíznivého, pocestného, nahého, nemocného nebo ve vězení, a neposloužili jsme ti?'
45: On jim odpoví: 'Amen, pravím vám, cokoliv jste neučinili jednomu z těchto nepatrných, ani mně jste neučinili.'
46: A půjdou do věčných muk, ale spravedliví do věčného života.

Mk 9, 43-48
43: Svádí-li tě k hříchu tvá ruka, utni ji; lépe je pro tebe, vejdeš-li do života zmrzačen, než abys šel s oběma rukama do pekla, do ohně neuhasitelného.
44: kde červ jejich neumírá a oheň nehasne
45: A svádí-li tě k hříchu noha, utni ji; lépe je pro tebe, vejdeš-li do života chromý, než abys byl s oběma nohama uvržen do pekla.
46: kde červ jejich neumírá a oheň nehasne
47: A jestliže tě svádí oko, vyloupni je; lépe je pro tebe, vejdeš-li do Božího království jednooký, než abys byl s oběma očima uvržen do pekla,
48: kde 'jejich červ neumírá a oheň nehasne'.

Jan 5, 28-26
28: Nedivte se tomu, neboť přichází hodina, kdy všichni v hrobech uslyší jeho hlas
29: a vyjdou: ti, kdo činili dobré, vstanou k životu, a ti, kdo činili zlé, vstanou k odsouzení.
zpět