1290. Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 5. září 2020.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


Michael

NEPŘIJÍMEJTE ZAVÁDĚNÍ NOVOT!


Milovaní Boží lidé:

Radujte se, kdo jste věrní Bohu!

Ať se radují ti, kdo litují svých nespravedlivých činů! Ať se radují ti, kdo odmítají vstoupit do pavučiny zla!

Někteří lidé v církvi jsou polapeni zlem, které je špiní blátem poskvrňující duši: to proto, že nejsou duchovní.

Zakázané se zmocňuje člověka, jenž jde samolibě hustou a odpornou temnotu ďábla a stává se ztraceným ve svatokrádežích všeho druhu, jimiž v tomto čase lidstvo pohrdá vším, co patří Bohu.

Stvoření je dílo Boha, nikoli člověka, proto samotné Stvoření nasazuje svou nejděsivější sílu proti člověku, aby se člověk vrátil k Bohu a uznal Jej jako Pána a svrchovaného vládce celého Stvoření.

Boží lidé zbloudili a jsou zmatení, znečištění špínou ďábla, jako výsledek zahrávání si se zlem a tím, že mu dovolili nahradit Boha. Zřekli se být opravdovými křesťany, horlivými obránci pravého učení.

Nepřijímejte zavádění novot!

Žijete uprostřed velkých událostí všeho druhu. Přibývá revolt, jak člověk protestuje proti svému zajetí. Sdělovací prostředky jsou kontrolovány velkými globálními elitami, zcela proniklými nadřazeností silného nad slabým.

Jaká bolest se blíží k lidstvu!
Někteří budou trpět jako první a ostatní později.
Žádná země nebude ušetřena smutku.

Hlad přichází na svém koni, aby se dotkl Země…
Draví škůdci požírají oblasti sklizně…
K překvapení lidí, voda zaplaví úrodu na některých místech, zatímco spalující slunce na jiných místech nedovolí plodinám růst.

Ach, trpící lidstvo!
Vraťte se k našemu Králi a Pánu, zbožňujte drahocennou Krev našeho Krále.

Vy, lidé víry, žijte každý okamžik, jako by to byl váš poslední.

Poklad křesťanství je zadržen a odepřen Božímu lidu.

Uprostřed lidského zmatku před pádem globální ekonomiky, drak, se svými hlavami, se sám vnutí [Zj 12, 3; 13, 1] a zbaví křesťanství toho, co nemůže být oslabeno.

Elita, prosazující globální řád, vyjednává s malými zeměmi, aby vyznačila přechod k jednotné vládě dřív, než ekonomika padne, a uchvátí své dlužníky ve svých spárech.

Boží lidé:

Čím je to, že máte tak málo víry v Boží moc? Máte strach zemřít hladem, ale nebojíte se ztratit věčnou spásu.

Boží lidé:

Země se bude prudce třást a moře zaplaví pevninu. Věnujte stále pozornost zkázonosným zemětřesením, probuďte se, nepokračujte ve spánku.

Modlete se, Boží lidé, Amerika je opakovaně ve zprávách.

Modlete se, Boží lidé, Španělsko bude ve zprávách. Když padne víra, povstane komunismus.

Modlete se, Boží lidé, Anglie bude trpět.

Modlete se, Boží lidé, nebeské těleso překvapí Zemi.

To, co se děje, je nutné. Člověk musí pokleknout, a tak pochopit, že potřebuje být duchovní, aby poznal, co je Boží. Nemyslete si, že jste pány Nejsvětější Trojice – usilujte o duchovní život, bojujte proti zneužitému lidskému egu a buďte pokornými Božími lidmi, mající velkou lásku a svatost.

Dvě síly bojují o duše: dobro proti zlu. Kdo vlastní dobro a kdo zlo?… to má být posouzeno podle toho, co máte ve svém svědomí.
Modlete se, napravte spáchané zlo, milujte svého bližního jako sebe samého, dodržujte Boží Zákon, buďte pravdiví a neopouštějte naši Paní a Matku Nebe a Země.

Moudrý člověk dá napít žíznivému, aniž by soudil, zda je toho hoden, nebo ne. Čiňte dobro, které Kristus pro vás připravil!

Anděl pokoje přijde stejně, jako nepozorovaná událost přijde na Zem – aniž by byl očekáván. S pokojem na rtech sjednotí srdce.

S větší silou lidstvo znovu získá spiritualitu, kterou ztratilo a bude obnoveno. Proto se nebojte očisty: modlete se a udržujte víru, abyste jako věrný Zbytek mohli být osvobozeni Boží Láskou a vítězstvím Neposkvrněného Srdce naší Královny a Matky.

Modlete se, přejte dobro svému bratru. Buďte láskou a posílejte tuto lásku svým bližním, přejte dobro.

Cizoložné lidstvo se vysmívá Bohu tím, že přináší do Božího domu to, co je světské. To je velmi těžký hřích v Božích očích.

Mějte strach, že ztratíte věčný život.

Z Božího nařízení jste ochraňováni nebeskými legiemi.
Nebojte se, nebojte se, nezapomeňte konat dobro. Buďte láskou, nedovolte netrpělivosti, aby vás vedla k pýše.

Nebojte se, děti Boží!
Nebojte se!

Zůstávejte ve víře, živte se vírou, naplňujte Boží Zákon [Mt 12, 37-39].

Uctívejte Boha v Duchu a Pravdě.

KDO JE JAKO BŮH?
NIKDO NENÍ JAKO BŮH!

Svatý archanděl Michael

zpět