1293. 12. 09. 2020. Připomínka poselství Ježíše ze dne 28. června 2011.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


NASTANOU TĚŽKÉ ČASY


Brzy nastanou časy, kdy za vaše peníze si nekoupíte, co potřebujete. Vskutku, mnoho z toho, co potřebujete koupit, nebude ani k dostání.

Přesouvám část ze své nevěsty do bezpečnějších oblastí. Mé soudy dopadnou rychle ve stanovenou dobu a Já si přeji, aby byla v bezpečí. Velká část z mé nevěsty je zadržována pouty k tomuto světu – k světským zálibám, ano, ale také k zaměstnání, domům, vztahům, které jsem neposvětil, svazkům, které jsem nepřipravil, z nichž chci, abyste odešli.

Není mým přáním, aby kdokoli zahynul, a přesto mnozí nepřežijí, protože odmítnou běžet ke Mně a být v bezpečí. Naposledy odmítnou mé evangelium a vše, co nabízí, a zahynou.

Opásejte svá bedra, mé děti, protože nastanou těžké časy. Já budu s vámi v těchto úmorných časech, jako jsem byl s vámi v těch dobrých. Půjdu s vámi skrze každé údolí a na každou horu. Miluji vás věčnou láskou a kamkoli jdete, tam jsem také Já.

Tato cesta nebude pro mnohé z vás snadná, ale v těch časech se postarám o mé vlastní.

Vše, co bylo předpověděno, se brzy stane. Mnozí Mě skutečně poznají jako Pána, ale mnohem víc jich zahyne. Uvidíte, že mé soudy brzy padnou na celé domácnosti.

Ti, kdo Mě odmítnou, budou skutečně souzeni.

Budu soudit jednotlivce, rodiny, církve a národy. Nikdo neunikne mému soudu.

Jste připraveni?

Ježíš


Fil 4, 19: Můj Bůh vám dá všechno, co potřebujete, podle svého bohatství v slávě v Kristu Ježíši.

2Petr 3, 9: Pán neotálí splnit svá zaslíbení, jak si to někteří vykládají, nýbrž má s námi trpělivost, protože si nepřeje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání.

Mt 28, 19-20
19: Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého
20: a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku.
zpět