1294.13. září 2020. Připomínka poselství Boha Otce ze dne 21. května 2019.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


VLÁDNE CHAOS


Mé děti, váš svět je ovládnut chaosem. Chaos vstoupil do vašich vlád, zaměstnání, vašich vztahů a počasí. Kdykoli je řád opuštěn, vládne chaos.

Toto je pro vás čas přípravy. Přeji si, abyste se přiblížily ke Mně, neboť Mě budete potřebovat ve všem, co děláte, a ti, bez víry ve Mne, nebudou schopni přetrpět to, co přichází na dlouhou dobu. Váš svět je vzhůru nohama.

Všichni si myslíte, že víte, že mimo Mne je vše jisté, dokážu vám opak. Tímto způsobem názorně předvedu těm, kdo Mě neznají, že jsem skutečný a že řídím vše, co vidíte. To je má milost těm, kteří se mohou kát, zatímco je ještě trochu času.

Brzy Satan sestoupí k vám a vy uvidíte zlo, o němž jste si nikdy nepomysleli, že je spatříte. Vskutku, přivede nové pohromy a soužení pokryje zemi, protože nenávidí vše, co je ode Mne.

Bůh Otec


1Kor 14, 40: Všechno ať se děje slušně a spořádaně.

Žid 11, 3: Ve víře chápeme, že Božím slovem byly založeny světy, takže to, na co hledíme, nevzniklo z viditelného.

Zj 12, 10-17
10: A slyšel jsem mocný hlas v nebi: "Nyní přišlo spasení, moc a království našeho Boha i vláda jeho Mesiáše; neboť byl svržen žalobce našich bratří, který je před Bohem osočoval dnem i nocí.
11: Oni nad ním zvítězili pro krev Beránkovu a pro slovo svého svědectví. Nemilovali svůj život tak, aby se zalekli smrti.
12: Proto jásejte, nebesa a všichni, kdo v nich přebýváte! Běda však zemi i moři, neboť sestoupil k vám ďábel, plný zlosti, protože ví, jak málo času mu zbývá."
13: Když drak viděl, že je svržen na zem, začal pronásledovat ženu, která porodila syna.
14: Ale té ženě byla dána dvě mocná orlí křídla, aby mohla uletět na poušť do svého útočiště, kde kryta před hadem byla zachována při životě rok a dva roky a polovinu roku.
15: A had za ní vychrlil ze chřtánu proud vody jako řeku, aby ji smetl.
16: Ale země přispěla ženě na pomoc, otevřela ústa a pohltila tu řeku, kterou drak vychrlil.
17: Drak v hněvu vůči té ženě rozpoutal válku proti ostatnímu jejímu potomstvu, proti těm, kdo zachovávají přikázání Boží a drží se svědectví Ježíšova.

zpět