1296. Poselství Ježíše ze dne 15. září 2020.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


NEBEZPEČÍ PŘICHÁZÍ


Mé děti, tolik nebezpečí se blíží. Kamkoli se obrátíte, nebudete v bezpečí v čase, jenž přichází, protože mnohé z vás budou nenáviděny a pronásledovány kvůli mému jménu. Nebuďte tím překvapené, ale připravte své srdce, protože uvidíte mnoho smrti.

Schovám svou nevěstu na bezpečných místech, dokud se nevrátím. Ukryji ji tam, kde bude víc v bezpečí před tím, co přichází na svět. Bude ukrytá v malých, odlehlých oblastech, v bezpečí mé péče.

Přeji si, aby má nevěsta byla rychle poslušná, když vám řeknu, abyste se přesunuli. Nezpochybňujte Mne, nebo mé volby pro vás. Jen poslechněte.

Ježíš


Ž 91, 1-8
1: Kdo v úkrytu Nejvyššího bydlí, přečká noc ve stínu Všemocného.
2: Říkám o Hospodinu: "Mé útočiště, má pevná tvrz je můj Bůh, v nějž doufám."
3: Vysvobodí tě z osidla lovce, ze zhoubného moru.
4: Přikryje tě svými perutěmi, pod jeho křídly máš útočiště; pavézou a krytem je ti jeho věrnost.
5: Nelekej se hrůzy noci ani šípu, který létá ve dne,
6: moru, jenž se plíží temnotami, nákazy, jež šíří zhoubu za poledne.
7: Byť jich po tvém boku padlo tisíc, byť i deset tisíc tobě po pravici, tebe nestihne nic takového.
8: Na vlastní oči to spatříš, uzříš odplatu, jež stihne svévolníky.

Ž 27, 5: On mě ve zlý den schová ve svém stánku, ukryje mě v skrýši svého stanu, na skálu mě zvedne.

Ž 31, 20: Jak nesmírná je tvoje dobrotivost, kterou jsi uchoval těm, kdo se tě bojí, a prokázal těm, kteří se k tobě utíkají, před zraky všech lidí.

Ž 32, 7: Tys má skrýše, ty mě chráníš před soužením, nad tím, že jsem vyvázl, zaplesá všechno kolem.

2Tim 3,1: Věz, že v posledních dnech nastanou zlé časy.
zpět