130. Poselství Ježíše ze dne 19. prosince 2016.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


NEHLEDEJTE MĚ DALEKO OD SEBE, PŘEBÝVÁM UVNITŘ KAŽDÉHO


Moji lidé,

mé požehnání je pro každého z vás.
Jste můj lid, který nesu na kříži slávy a vznešenosti.

Vyzývám vás, abyste nepohrdali hlasem Pastýře duší. Lidské stvoření se musí zaměřit na zcitlivění k realitě, v níž žije. Popíráte realitu lidstva. Člověk bloudí po zemi jako nerozumná bytost, odmítá pravdu tohoto času, kdy převažují zlé zvyky, nízké vášně a odlidštění. Z pošetilosti popíráte, že se nalézáte v čase časů... Nevidíte převahu komunismu, který, maskovaný tisíci způsoby, manipuluje lidstvem. Se lstivostí hada pronikl do všech oblastí, utiskuje národy, bičuje je, a to, spolu se svobodným zednářstvím, vytváří rozsáhlou jednotu mezi chapadly a hlavou velkého draka, jenž pozvedne antikrista.

Moji milovaní lidé, moji církev zaplavilo svobodné zednářství. Ze strategických pozic uvnitř pozdější hierarchie zkorumpovalo ty, kteří, aniž by patřili k zednářům, jsou slabí a podléhají pokušení. To jim nabízí důstojné úřady nebo peníze, ne však proto, aby sloužili mým zájmům, ale zájmům elit, které manipulují lidstvem a tvoří část zednářství.

Moje děti musí naslouchat mému hlasu, který vás volá, abyste už nežili, jakoby vše bylo v pořádku, když se lidstvo nachází v chaosu. Ano...

Je v chaosu tím, že Mě popírá jako Boha a dovoluje ďáblu, aby pronikl do vašich srdcí...

Je v chaosu tím, že zakazuje mým věrným přijímat svátosti a dovoluje těm, kdo se odevzdali Satanovi, stavět mu sochy a vzdávat hold.

Jste v chaosu a čelíte zemi, která se třese a oznamuje vám předzvěst velkých zemětřesení, která byla a jsou prorokována lidstvu.

Jste v chaosu, protože jste dovolili potrat, který je jednou z největších úchylek, pro kterou bude tato generace souzena s největší přísností.

Zmatení v lidstvu je velké – přijímáte hřích a odmítáte dobro.

Přicházím, abych zachránil vaši duši, abych vás vnitřně obnovil šlechetným duchem. Dovolte Mi tedy vstoupit, abych vás přetvořil.

Každé z vás, mé děti, musí růst, musí si být více vědomo svého duchovního stavu. Hříchy, které pácháte, na vás ulpěly a vedou vás k jejich mechanickému opakování, aniž byste je viděly jako nevhodné činy, jako škodliviny, kterými jste si znečistily svou duši.

Nevěřte těm, kdo vám říkají, že všechno je v pořádku. Chtějí přivodit váš pád do hříchu, abyste ztratily svou duši.

Potřebujete Mě znát, jako rostlina potřebuje mízu, aby přežila.

Zapomínáte na Mne, abyste se připoutávali k tomu, co je pozemské, co je světské, vyhledáváte špatné náklonnosti zamořené lžemi, protože jste pod jařmem chapadel zla.

Moji lidé, jste taženi k tomu, co je světské, hledáte Mě mimo sebe, v technologii a ve vlivu zla, které si vás podmaňuje, a kde Mě nemůžete najít. Musíte vstoupit do sebe, být si vědomi smyslů, které vlastníte, a náležitě je užívat, abyste mohli správně vnímat svět.

Moji milovaní lidé, musíte se ke Mně přiblížit s touhou žít skutečně v jednotě s mým Domem. V tomto čase se člověk vrhá do nevědomosti, přesto se současně v lidstvu vyvíjí spiritualita, aby ho přivedla k uvědomění velmi osobního rozhodnutí, které ale zůstalo v moci těch, kteří nechtějí, aby mé děti duchovně rostly. Kdokoli Mě potřebuje, aby se sjednotil se Mnou, nenajde vedení nebo nutnou pomoc, musí se odvrátit od všeho, co je světské, aby ho mohl vést můj Duch Svatý. Neboť tyto cesty, a říkám to se smutkem, byly odsunuty do minulé epochy.

Lidské stvoření by mělo použít svou inteligenci, aby šlo až za hranice toho, kam ho mohou přivést jeho fyzické smysly, aby bylo schopno žít v mikrokosmu a pochopilo, že to, co si představuje jako jednotu s mým Domem, musí být rozvíjeno, aby si otevřelo cestu do novosti duchovního života a přiblížilo se mé vůli.

Moji představitelé na zemi musí přinést svědectví o mé lásce, a ne být příčinou pohoršení, nesmí se podílet na Satanově divadlu v tomto čase.

JÁ JSEM BŮH A NENÍ ŽÁDNÝ JINÝ MIMO MNE.

Volám vás k mé Lásce, a abyste byli odrazem mé Lásky, neboť ideologie vás vyzývají zabíjet své bratry bez jakéhokoli soucitu.

Mé děti, podoby modernismu byly vytvořeny těmi, kdo vládnou lidstvu a přejí si vaše zatracení. Já potřebuji, aby můj lid viděl do hloubky tohoto problému, aby prozkoumal hřích a dokázal najít, jak se maskuje. Nenapodobujte modernismus – není to nic jiného, než zrcadlo těch, kteří přicházejí z temnoty, aby vás odevzdali zlu.

Tato současná elita vzala na sebe úkol terorizovat lidstvo. Každou chvíli vrhá smrt na mé nevinné křesťanské děti s největší krutostí, která lidi překvapuje.

"Racionální" člověk je v tomto čase největší dravec v přírodě. Činy této generace jsou hanebné. Vysmívají se Mi, falešně naznačují, že vše, co bylo oznámeno, se již stalo a že teď jen dál žijeme své životy. Ti, kdo se nedívají objektivně na sled všech událostí přírody a na šílenství, s jakým jedná člověk, budou zklamáni. Dílem proto, že lidstvo ve Mne nevěří, a dílem proto, aby se přizpůsobili zvyklostem, tudíž popírají, že JÁ JSEM PÁN A VÁŠ BŮH.

Moji lidé, nacházíte se ve chvíli rozhodnutí:

Buď se budete stále plazit jako hadi na zemi, připoutaní k novotám světa...
Nebo přijmete pevné rozhodnutí být jiní a žít ve vnitřním světě, a neustále Mě hledat...

Děti, potřebujete odvahu, abyste se obrátily více k nebi.

Moji lidé, Stvoření sténá nad zpustošením, které jste způsobili a stále působíte. Zmocnili jste se přírody, zničili ji, a ta si nyní od vás nárokuje, co jste si přivlastnili.

Většina geografického uspořádání Země bude změněna, voda moří pronikne na pevninu. Mé děti musí předvídat, co jim jejich vlády zamlčují ze strachu pocházejícího z pravdy.

Pokročilá technologie povede k závažným konfliktům, které se přidají k těm, které již existují mezi velkými mocnostmi, a tak na moři bude spuštěna série událostí, jež budou částí obávané třetí světové války.

Vesmírným prostorem se s velkou rychlostí směrem k Zemi pohybuje oheň. Cílí na všechnu lidskou nespravedlnost, která svými ďábelskými činy přitahuje jako magnet očistu z vnějšku, která způsobí bolest. Některé z mých dětí odmítají tato má volání, protože není pro ně příjemné slyšet o příčinách svých vlastních hříchů. Je pravda, že v dnešním světě, nazývaném "globalizovaný", umírá tisíce dětí hladem. Je třeba to říct s objektivitou a pravdivě. Odsoudili byste kvůli tomu má volání jako negativní? Nebo řeknete, že jsou apokalyptická, když zmiňuji smrt nevinných hladomorem nebo válkou? Že tato apokalypsa byla vytvořena samotným člověkem? Volám k vám, abyste uvažovali upřímně.

Jiní vám řeknou, že byli posláni mým Domem a nebudou trvat na změně vašeho života ve prospěch duchovního růstu, abyste se stali lepšími lidmi s větší citlivostí vůči Stvoření a především vůči lidem, Božím dětem. Neposlouchejte ty, kdo k vám mluví ve svém vlastním jménu, mějte na paměti, že ten, kdo je povolán Mnou, přitahuje lidi ke Mně, ne k sobě samému. NIKDO NENÍ VĚTŠÍ NEŽ JEHO PÁN.

Modlete se, mé děti, modlete se za Brazílii, bude trpět na svém území, její lid bude plakat.

Modlete se, mé děti, za Spojené státy, jejich žízeň po aroganci neuhasíná. Přichází pohroma, jejich země bude silně otřesena, jejich lid je rozhněván, nepokoje na sebe nenechají čekat.

Modlete se, moje děti, modlete se za Venezuelu, mé děti nenajdou pokoj, jsou vtaženy do vzájemné zrady.

Modlete se, mé děti, země se stále silně třese, dává tušit velké geografické změny.

Modlete se, mé děti, sociální nepokoje jsou častější, lidé se probouzejí proti útlaku, velké mocnosti jsou destabilizovány.

Modlete se, nebezpečí pro lidstvo se blíží z vesmírného prostoru a silně se chvěje, otřásá přírodou a u člověka vyvolá neočekávanou činnost a jednání.

Moji milovaní lidé, setrvejte i nadále v jednotě s mým Domem, nezlehčujte mé prosby, abyste odolávali ďáblu s větší silou.

Pokušení existuje. Moudrý muž je ten, kdo jde a svými pády se mění. Moudrý muž je ten, kdo se vzdaluje lidskému egu, aby si získal příležitost žít se Mnou v těsnější jednotě.

Ten, kdo netrpí, nejde po správné cestě. Buďte bytostmi pokoje, nevnucujte se jiným silou, ale svědectvím, že Já ve vás přebývám.

Lidstvo se musí dívat, kam jde.

Nabízím vám neustálou ochranu...

Mé legie vás neustále pozorují, aby vás vedly po správné cestě.

Nehledejte Mě daleko od sebe, přebývám uvnitř každého.

Nezapomeňte, že jsem ve vašem dohledu. Volejte Mě, dívejte se na Mě, přijďte za Mnou. Rozpoznejte příčinu očisty lidu, jenž odmítá svého Krále...

Král na vás čeká, aby vás přijal a bez odkladu přivítal. Pojďte ke Mně a cesta bude snesitelná. Vaši cestu ozáří Pravda.

Mé milosrdenství se nevyčerpává, přijďte, proste o odpuštění a chopte se znovu mého Slova.

Žehnám vám.

Váš Ježíš
zpět