1307. Vize a úvahy Luz de Maria ze dne 13. září 2020.

vize


Bratři,

sdílím s vámi podrobnosti, které mi během této vize jasně ukázal svatý archanděl Michael.

Na konci poselství ze dne 13. září, mi svatý Michael umístil před oči planetu Země, odlišnou od té, jak ji můžeme vidět dnes pomocí satelitů, protože barvy byly odlišné.

Svatý Michael mi řekl:

Dcero, vidíš, že Země nemá zeleň, na kterou jsi zvyklá a moře uchvátilo pevninu.

S úžasem jsem souhlasně kývla hlavou.

Pak mi řekl:

Lidé nepřijali, že tato nemoc, která je silně sužuje, je výsledkem chamtivosti, s níž někteří vědci a ti, kteří vládnou tomuto světu, způsobili zlo a lidstvo vzali jako rukojmí. V této chvíli musím zopakovat, co vám řekli náš Pán a Král Ježíš Kristus a naše Královna a Matka o zneužití technologie: tento virus je toho důkazem.

Zlý velmi obratně studoval způsob, jak přiblížit Boží lid technologiím, protože skrze ně dá antikrist o sobě vědět celému lidstvu. Je to realita, k níž byly děti, dospívající a dospělí přivedeni s velkou lehkostí, aniž by jim to připadalo neobvyklé.

Nyní se splnilo to, o čem se naše Matka zmínila před tolika roky: Domy se stanou obrovskými koncentračními tábory… a to je, co lidstvo, vcelku, právě žije.

Tato nová podoba virtuálního učení, se mohla rozvinout jen díky přijetím a podrobení se lidstva. Z toho vznikl mravní úpadek, všeobecné násilí, které lidstvo zakouší jako něco normálního. Skoro se říká, že v tomto čase je násilí jako něco nutného.

To je nebezpečí: člověk je každou chvíli ohrožován smrtí rukou ostatních, aniž by to vyvolalo vážné následky.

Pak mi svatý Michael ukázal, nakolik lidské stvoření vypadá prázdné, s malou nebo žádnou vírou. Potom jsem také uviděla část lidstva, obklopenou plností světla a svatý Michael mi řekl:

Je to duchovní plnost těch, kdo budou částí svatého Zbytku.

Mohla jsem se dívat na dlouhé řady těch, kdo se snažili obdržet zboží základní potřeby, ale v rozdělených rodinách to nebylo snadné. Naopak, viděla jsem, jak obzvláště staří lidé byli opuštění v těchto dlouhých řadách a odmítáni svými vlastními rodinami neboť už dlouho nebyli považováni za potřebné.

Co jsem skutečně mohla pozorovat, byl zákon džungle.
A Slovo Písma svatého se naplnilo: Mt 24, 8-15.

Svatý Michael mi ukázal stovky lidských bytostí, které opustily víru, protože Zjevení se ještě nenaplnilo! Pak mi ukázal tytéž lidi v Soužení, jak sténají a prosí o Boží pomoc!

Viděla jsem velké zemětřesení a moře, zaplavující pevninu a blázny, kteří nespěchali na vyvýšená místa, ale zemřeli utopením.

Viděla jsem mnoho utopených, protože sopka, která vystoupila z mořského dna, vyvolala vlnu tsunami.

Obloha zešedla a lidé běhali z jednoho místa na druhé v hrůze a děsu, ale lidé víry poklekli a rozpřáhli paže v uctívání Boha.

Říkali:

Ach, toto je čas, na který jsme čekali! Dej nám víru, Bože nebe a země, dej nám víru, abychom vydrželi až do konce!

O několik dní později bylo oznámeno ve zprávách, že super-vulkán vybuchl a způsobil skleníkové klima…

Letadla a všechny prostředky dopravy mezi zeměmi byly paralyzovány.

Chrámy jsou plné lidí, chtějících se vyzpovídat…

A svatý Michael mi říká:

Dnes prosí o milosrdenství: včera se rouhali Bohu.

Člověk se stále povyšuje před Bohem. Tato generace má před sebou jen dvě cesty: cestu milosti a cestu otroctví hříchu.

V mnoha zemích bude velké utrpení: jejich obyvatelé povstanou proti svým vládcům, těm, kdo ovládají lidstvo, a nejsou to prezidenti, ale svobodní zednáři, kdo připravují jedinou vládu a v různých zemích vytvářejí chaos…

Válka je oznámena a začíná.

A svatý Michael zvolal:

Lidská stvoření, nebuďte tvrdohlavá, obraťte se! Jste drženy v zajetí, abyste se vzdálily Nejsvětější Trojici, neboť člověk bez Boha se vydává ďáblu.

Nepokračujte v životě podle lidského ega, udržuje vás slepé, nedovolí vám vidět a vede vás k tomu, abyste žili v pýše a šlapali po ostatních.

Svatý Michael mi řekl:

Blahoslavení chudí duchem, neboť jejich je království nebeské.
Blahoslavení plačící, neboť oni potěšeni budou.
Blahoslavení tiší, neboť oni dostanou za úděl zemi.
Blahoslavení, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni.
Blahoslavení milosrdní, neboť jim se dostane milosrdenství.
Blahoslavení čistého srdce, protože uvidí Boha.
Blahoslavení šiřitelé pokoje, protože budou nazýváni Božími dětmi.
Blahoslavení, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, protože jejich je nebeské království.
Blahoslavení jste, když vás budou kvůli mně proklínat, pronásledovat a vylhaně vám připisovat každou špatnost.
Radujte se a jásejte, neboť vás čeká v nebi velká odměna. Tak přece pronásledovali proroky, kteří byli před vámi.


Pak svatý Michael odchází a žádá u Božího lidu vytrvalost.
zpět