1314. Poselství Ježíše ze dne 29. září 2020.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


DŮKLADNĚ ROZVAŽUJTE


Je mnoho těch, kdo spáchají strašné zločiny a provinění ve snaze nakrmit sebe a uživit své blízké v tom, co přichází. Tito lidé nedůvěřovali jménu Jehovah-Jireh, protože Já se vždy postarám o potřeby mých dětí, které věří.

Mnoho se jich zblázní vědomím svých zločinů.

Mé děti, rozvažujte důkladně o prostředcích, jichž se chopíte, abyste si v tom čase opatřily misku ovesné kaše. Vaše životy na zemi jsou jako pára – tak dočasné, a přesto tolik z mých dětí na nich lpí, jako kdyby byly všechno, co existuje. To, co vás očekává v mém království, je daleko větší a není zde žádný boj.

Vybírejte pečlivě.

Ježíš


Jak 4, 14: Vy přece nevíte, co bude zítra! Co je váš život? Jste jako pára, která se na okamžik ukáže a potom zmizí!

Gn 25, 29-34
29: Jákob jednou připravil krmi. Tu přišel Ezau z pole znavený
30: a řekl Jákobovi: "Dej mi zhltnout trochu toho červeného, toho krvavého, jsem znaven k smrti ."
Proto se jmenuje Edóm (to je Červený).
31: Jákob však řekl: "Prodej mi dnes své prvorozenství!"
32: Ezau na to odvětil: "Stejně mám blízko k smrti, k čemu je mi prvorozenství!"
33: Jákob řekl: "Odpřisáhni mi to dnes." A on mu to odpřisáhl, a tak své prvorozenství prodal Jákobovi.
34: Jákob dal pak Ezauovi chléb a čočkovou krmi. Ten pojedl, napil se, vstal a odešel. Tak Ezau pohrdl prvorozenstvím.

De 28, 20-29
20: Hospodin na tebe pošle prokletí, zděšení a zmar ve všem, k čemu přiložíš ruku a co budeš dělat, dokud nebudeš zahlazen. Zanikneš rychle pro své zlé jednání, protože jsi mě opustil.
21: Hospodin způsobí, že se tě bude držet mor, dokud s tebou neskoncuje v zemi, kterou přicházíš obsadit.
22: Hospodin tě bude bít úbytěmi a zimnicí, palčivou horečkou, mečem, obilnou rzí a snětí; ty tě budou pronásledovat, dokud nezanikneš.
23: Nebe nad tvou hlavou bude měděné a země pod tebou bude železná.
24: Místo deště dá Hospodin tvé zemi písek a prach; budou na tebe padat z nebe, dokud nebudeš zahlazen.
25: Hospodin dopustí, že budeš před svými nepřáteli poražen. Jednou cestou proti nepříteli vytáhneš a sedmi cestami budeš před ním utíkat. Budeš obrazem hrůzy ve všech královstvích země.
26: Tvá mrtvola bude pokrmem všemu nebeskému ptactvu i zemskému zvířectvu a nikdo je nezaplaší.
27: Hospodin tě raní egyptskými vředy a boulemi, svrabem a prašivinou, které nebudeš moci vyléčit.
28: Hospodin tě raní šílenstvím, slepotou a pomatením mysli.
29: O poledni budeš tápat jako tápe slepý ve tmě. Na svých cestách nebudeš mít zdar, stále budeš týrán a odírán, po všechny dny, a nikdo tě nezachrání.

zpět