1319. Poselství Ježíše ze dne 5. října 2020.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


VELKÉ NEBEZPEČÍ


Mé děti, připravte své srdce na to, co brzy přijde. Vše, co jsem vám předpověděl v mém svatém Slovu, začalo, jak si již uvědomujete. Zvažte, co to pro vás znamená.

Varoval jsem vás, že do každého života přichází mnoho ztrát. Možná uvidíte, že někteří z těch, které milujete nejvíc, odejdou z vašeho světa, ale nebojte se, neboť znají-li Mě, budou pod mou ochranou v bezpečí.

Vy, kdo jste zůstali ve spojení, které nebylo ode Mne – vaši partneři nebudou rozumět tomu, co se ve světě děje a nebudou vědět jak duchovně reagovat. To je velké nebezpečí pro vás, protože až Zlý brzy povstane a zavede svou ďábelskou značku, neuvidí žádný problém s jejím přijetím. Někteří dokonce uvěří, že ji přijmout musí, aby nakrmili své maličké. Avšak, je-li vaše víra ve Mne silná, nakrmím je za vás. Budete-li vyhnáni, přijmu vás a poskytnu vám útočiště Já sám.

Musíte vědět, mé děti, že ti, kdo si vezmou svou značku, jsou nejen ztracení, ale budou nenávidět všechno, co je moje a budou vás tvrdě pronásledovat. Vražda bude zasazena do jejich srdcí a vy nebudete v bezpečí. Rychle vás udají, abyste byly zabity.

Musíte se nyní připravit, neboť ten čas přijde brzy.

Ježíš


2Kor 6, 14-15
14: Nedejte se zapřáhnout do cizího jha spolu s nevěřícími! Co má společného spravedlnost s nepravostí? A jaké spolužití světla s temnotou?
15: Jaký souzvuk Krista s Beliálem? Jaký podíl věřícího s nevěřícím?

Zj 13, 16-18
16: A nutí všechny, malé i veliké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo na čele cejch,
17: aby nemohl kupovat ani prodávat, kdo není označen jménem té šelmy nebo číslicí jejího jména.
18: To je třeba pochopit: kdo má rozum, ať sečte číslice té šelmy. To číslo označuje člověka, a je to číslo šest set šedesát šest.

Zj 14, 9-11
9: Za nimi letěl třetí anděl a volal mocným hlasem: Kdo kleká před šelmou a před její sochou, kdo přijímá její cejch na čelo či na ruku,
10: bude pít víno Božího rozhorlení, které Bůh nalévá neředěné do číše svého hněvu; a bude mučen ohněm a sírou před svatými anděly a před Beránkem.
11: A jeho muka neuhasnou na věky věků a dnem ani nocí nedojde pokoje ten, kdo kleká před šelmou a jejím obrazem a nechal si vtisknout její jméno.

Mt 24, 9-10
10: A tehdy mnozí odpadnou a navzájem se budou zrazovat a jedni druhé nenávidět;
11: povstanou lživí proroci a mnohé svedou.

zpět