132. Poselství Matky Spásy ze dne 23. prosince 2016.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


NESLYŠÍTE HLAS BOHA, PROTOŽE ŽIJETE VE SPĚCHU


Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,

ať je mé mateřské požehnání u každého z vás balzámem, který vás přivede k rozjímání v tomto čase, kdy oslavujete narození mého Syna.

V tichu odhalíte hlas, který vás vede, jemuž nenasloucháte, když jste ve stavu rozptýlení. Nemůžete prožívat vnitřní ticho, nehledáte-li tyto chvíle o samotě s Bohem.

Otcův Dům vám vysvětluje svou vůli, a vy neposloucháte, neboť jste udržováni v neustálém shonu.

Milované děti, zachraňte své duše!
S vědomím věčného života a se zanícením zachraňte své duše a v každém okamžiku věnujte důkladnou pozornost svému chování a jednání.

Děti, Boží Světlo, které bylo přítomné v Arše úmluvy na hoře Sinaj, v jesličkách a na kříži, je neustále přítomné před vámi. Živé Světlo Boží je před hříšníky, svatými, před těmi, kdo nevěří, i těmi, kdo věří, před hlupáky, i moudrými.

Ten, kdo v Boží lásce prosí, dostává, a ten, kdo je moudrý, stále hledá mého Syna, zůstává bdělý, sleduje znamení, neuzavírá se do své ulity, ale zásobuje se Božím Slovem, aby byl proniknut a probuzen Světlem Ducha Svatého, které přichází, aby se odevzdalo v tichosti.

Drahé děti, moudrý ví, kterou cestou má jít, a i když nezná konec Cesty, pokračuje ve své pouti, aby se v úplné pokoře setkal s mým Synem.

Znáte cíl této mise:
Musíte vrátit Zemi do rukou Stvořitele a stát se těmi, kdo jsou hodni věčného života.

V tomto čase je mnoho pyšných lidí, kteří pro své znalosti a inteligenci věří, že už vlastní všechno předem. Ne děti, musíte milovat Boha, vědění je jen etapa k pochopení a jednotě s nebem, ale vědění není znamením víry, ani svatosti.

Jste povoláni k pokoře, ale ne v nevědomosti, protože v tomto čase vzrůstá množství těch, kdo se sami předali Satanovi a kteří pracují, aby rozvíjeli velký duchovní holocaust lidstva. Kolik jen nevinných zemře! Kolik jen zemře hladem, terorismem a také terorismem potratů se souhlasem rodičů!

To byste měli mít v tomto čase na paměti a uctívat mého Syna rovněž za ty, kdo Ho neuctívají nebo nemilují a za ty, kteří Ho v mnoha ohledech nerespektují.

Milované děti, neslyšíte hlas Boha, protože žijete ve spěchu, neslyšíte vaše souputníky na Cestě, protože žijete ve spěchu... Vaši ochránci, ustanovení Věčným Otcem, vás ochraňují... a vy nemyslíte na tyto Boží služebníky, kteří vás chrání před větším zlem. Neznalost lidí mého Syna je taková, že nepřekračují hranice světského, nevolají ke svým strážcům, aby jim ukazovali cestu a snažně je prosili, aby je v žádném okamžiku neopouštěli.

Děti, volejte mě!... Já jsem Matka Boží a Matka lidstva.

Lidé jsou hříšní, ale vy nesmíte žít v hříchu. Povstaňte, důvěřujte této Matce a zjevením, jimiž jsem vás volala a stále vás volám.

Žijte v pokoře jako opravdové děti mého Syna, zbožňujte Ho, vstupujte s Ním do jednoty. Buďte bytosti vnímavé k Boží moci, Boží slávě a přijměte mého Syna, neboť v Něm najdete plán spásy a budete částí této spásy.

Ach, lidé, vy se nechcete dostat do spojení s Bohem!

Můj Syn zůstává s vámi. Setkejte se v tomto čase ještě jednou s Pánem času a prostoru.

Buďte si vědomi významu narození mého Syna, od něhož nemůžete oddělit jeho vtělení, ani jeho odevzdání sebe sama na kříži. Láska Otce je tak nekonečná, a lidstvo se omezuje na to, co je zbytečné a z pohodlnosti nehledá podstatu každé události, každého Božího Slova.

V tomto čase vaši bratři trpí kvůli mnoha Herodesům, kteří pronásledují lid mého Syna, kteří nacházejí potěšení v zabíjení dětí bez jakýchkoli výčitek. Tak mnoho Herodesů, kteří se odevzdali do rukou nepřítele duší a kteří prodávají církev mého Syna! Tak mnoho Herodesů, kteří svou ekonomickou mocí podkopávají zdraví lidí, moří hladem velký počet obyvatel, infikují potraviny národů, vytvářejí nové nemoci, trhají nevinného! To jsou Herodesové tohoto času, ti, kdo pracují na vysokých pozicích, aniž by otevřeli svá ústa, aby nebyli odhaleni.

Vy, mé děti, zbožňujte Boha a čiňte tak se zadostiučiněním za takové ukrutnosti proti lidstvu, za přestupky proti Božím Zákonům, za zákony, vyhlášené národy, které jsou v rozporu s Boží vůlí, napravujte tak za krev, prolitou činy terorismu.

Mé děti, přibližte se těm, kdo nic nemají, a podělte se o každodenní chléb. Dejte potravu potřebnému, ale sdílejte ji s láskou pravého Božího dítěte.

Modlete se, mé děti, modlete se za ty, kdo ve jménu Boha těžce urážejí nevinného.

Modlete se, mé děti, modlete se tento Štědrý večer za trpící a za pronásledované křesťany.

Modlete se, mé děti, modlete se za Evropu. Nebude se smát, bude plakat. Bude truchlit nad pohrdáním svých bratrů, kteří se vzájemně se záštím napadají.

Modlete se, mé děti, modlete se za církev mého Syna, otřásá se. Řím je sklíčený a plný strachu.

Tím, že přijal zlo, aby řídilo osud lidstva, člověk dospěl s pokřiveným poznáním ke svému vlastnímu utrpení.

Člověk špatně používá dary, které dostal od Boha, a tyto dary slábnou vzhledem k špatnému jednání, s následkem pronikání zla do lidí, kteří je přijímají a naplňují je vším, co je proti Bohu.

Proto, drahé, milované děti, naplňujte Stvoření dobrem, které se rodí z vašich duší, staňte se nositeli pokoje, buďte laskavými obětními dary nejen tuto noc, ale každý okamžik svého života.

Modlete se... a v tichosti před mým Synem napravujte škody, které vaši bratři způsobují lidem.

Modlete se, mé děti, a ať jste kdekoli, buďte útěchou pro své bratry a sestry, kteří v tomto čase trpí kvůli přírodě, která nečeká, ale chce, abyste reagovali.

Andělé zpívají ke Slávě Boží... a na Zemi mé děti trpí.

Žehnám vám jako Matka každému z vás. Chci, abyste byli zrozeni k novému životu a byli si vědomi toho, co znamená být mým dítětem.

Přijměte mé mateřské požehnání, neoddělujte se ode mne, vedu vás k věčnému životu.

Miluji vás.

Matka Maria
zpět