1321. Poselství Ježíše ze dne 7. října 2020.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


NEÚPROSNÝ


Stejně, jako jsem neúprosný ve svém pronásledování zlých, jsem také neúprosný v usilování o ty, které v modlitbě pozvedáte ke Mně. Budu je sledovat v jejich myšlenkách, v jejich hříších i v jejich beznaději. Budu se jimi zabývat v jejich podmínkách a dávat jim příležitost za příležitostí pochopit, že jsem to Já, kdo příležitosti uspořádal, ať už pro dobro, nebo zlo.

Budu je pronásledovat, dokud nebudou mít klid, budete-li se za ně stále modlit, mé děti, a pak je budu pronásledovat svou velkou láskou k nim. I když se vám zdá, že se nic neděje, ve skutečnosti se toho děje hodně, protože neúnavně pokračuji ve svém pronásledování.

Pracujme společně, abychom je zachránili.

Ježíš


Ž 139, 7-8
7: Kam odejdu před tvým duchem, kam uprchnu před tvou tváří?
8: Zamířím-li k nebi, jsi tam, a když si ustelu v podsvětí, také tam budeš.

Ez 34, 11: Toto praví Panovník Hospodin: "Hle, já sám vyhledám své ovce a budu o ně pečovat."

Lk 19, 10: Neboť Syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo.
zpět