1322. Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 3. října 2020.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


Michael

NEBOJTE SE TOHO, CO MÁ PŘIJÍT


Milovaní Boží lidé:

PŘICHÁZÍM VE JMÉNU NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE, ABYCH VÁS VYZVAL K OBRÁCENÍ.

Lidstvo onemocnělo z nedostatku víry, kvůli své slabé spiritualitě, nerozhodnosti, své nejistotě a kvůli své náklonnosti k tomu, co je světské a hříšné. Jediným lékem je v tomto čase obrácení, aby bylo schopné přežít uprostřed krutých útoků všeho druhu, jimiž se ďábel chystá vychrlit svůj hněv na lidstvo [Mk 1, 15; Sk 17, 30].

Musíte se modlit, nabízet a činit nápravu, učinit vaše každodenní jednání pokrmem vašeho duchovního růstu [Ef 4, 15; Col 1, 10], aby každý člověk byl dalším Šimonem Kyrénským jiné lidské bytosti. Tímto způsobem budou Boží lidé, i když zkoušení a očišťovaní, více viditelní [1Thes 3, 12]. Takoví nebudou počtem, ale svou duchovností a obětavou oddaností.

Živte se Tělem a Krví našeho Krále a Pána Ježíše Krista, řádně připraveni; živte se v Duchu a Pravdě, vyvíjejte se duševně – je to naléhavé, abyste neochabovali, a tím zachránili své duše. V mém Mystickém Tělu je mnoho lidí ztracených kvůli přijímání ve stavu hříchu, v selhání, pokud jde o přikázání Božího Zákona.

Tito vzpurní lidé zapomněli na Boha, ve svém vývoji jdou zpět a odevzdávají se chapadlům Satana a jeho úkladům a přijímají postup Nového světového řádu.

Tato generace se probudí ponořená do svého nejkrutějšího utrpení, vysmívaná přisluhovači antikrista, zbičovaná přírodou a neschopná rozhodování.

Satanův hněv padl na lidstvo; lidskou mysl zasáhla nemoc, která rozpoutala nečekané reakce a izolovala obyvatele Země. Vaše domovy se staly centry indoktrinace a závislosti na technologii. Láska k bližnímu ochladla a téměř úplně zmizela. Lidské stvoření jedná jako robot, aniž by jím bylo.

Velké pohromy zasejí hrůzu do lidstva.

Modlete se, Boží děti, modlete se: nebeská tělesa vyvolají zděšení v lidstvu.

Modlete se, Boží děti, modlete se: válka nebude pouhou myšlenkou.

Modlete se, Boží děti, modlete se: Amerika se stává kořistí nenávisti.

Modlete se, Boží děti, modlete se: Země se bude silně třást. Amerika se bude třást, modlete se za Kostariku.

Boží lidé, přecházíte bažinatý terén; globální elity jednají proti lidstvu, uvolňují migrace z jedné země do druhé. Ekonomika padne do rukou diktátorů, člověk je nahrazován technologií.

Boží děti se musí upínat k duchovnímu růstu a posilovat se, aby se nepodrobily, jsouce štíty, které zabrání používat zneužitou technologii na člověka. Musí si ponechat jistotu Boží moci nad zlem.

Připravuji vás na to, co stojí před branami…

Nedovolte strachu, aby vás přemohl, místo toho buďte stvoření víry, žijte v jistotě naší ochrany.

Nebojte se toho, co má přijít, ale buďte si jistí, že Bůh chrání své věrné.

Neodmítejte má varování, nemějte strach, strach není vlastností Božích dětí.

Nacházejte útočiště v rukou naší a vaší Královny a Matky, buďte lidmi víry, neochvějní, silní a rozhodní, buďte láskou a jednejte proti zlu.

Neustupujte, buďte pevní ve své víře, buďte stvořeními víry [Fil 4, 19; 1Jan 5, 14].

Uctívejte Nejsvětější Trojici, milujte naši Královnu a Matku, nacházejte u ní útočiště, volejte nás a my vás ochráníme.

KDO JE JAKO BŮH?
NIKDO NENÍ JAKO BŮH!

Svatý archanděl Michael
zpět