1325. 10. října 2020. Připomínka poselství Ježíše ze dne 28. listopadu 2017.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


VELKÁ CENA


Brzy přijde čas, kdy můj lid bude kvůli mému jménu nenáviděn jako nikdy dříve. Rozpoutá se pronásledování, až přijde čas, kdy Satanův hněv bude uvolněn nad světem, v němž žijete.

V tom čase bude mnoho mučedníků, jejichž odměna bude velmi velká. Chci, aby můj lid neměl v tomto čase strach a pracoval, dokud je den, ve vědomí toho, co přichází, neboť nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí svůj život za svého přítele.

Poznámka: Nejsem si jistá, proč se zde Pán odkazoval na Jana 15, 13.

Má Slova oznamují, že všichni, kdo bohabojně žijí, budou trpět pronásledováním, ale bude to nová úroveň pronásledování, která způsobí, že dojde ke konečnému rozdělení. Ti, kdo věří ve Mne, zaplatí velkou cenu, ale ti, kdo nevěří, zaplatí větší.

Pronásledování očistí víru těch, kdo věří. Ti, kteří věří jen málo, si musí vybrat věřit víc, nebo opustit své přesvědčení kvůli svému pohodlí a bezpečí. Ti, kdo opustí svou víru, nejsou hodni Mne, nebo mé oběti a nebudou se těšit z věčného života odměny.

Jak se čas Satanova hněvu blíží, stane se mnoho událostí – zavraždění prezidenta, epidemie, včetně jedné, která nemůže být zastavena a neštěstí takové velikosti, nepodobné ničemu, co jste dříve viděli, které si vezme mnoho životů.

Poznámka: V duchu jsem viděla velkou explozi, která vypadala jako výbuch sopky, ale nevím to zcela jistě.

Čas mnoha soužení právě běží, jak již víte, ale tyto věci ještě čekají na ty, kdo jsou na zemi.

Moji lidé, zůstaňte silní a často živte svou víru. Nastavte svou mysl tak, abyste vydrželi do konce, ať už tento konec bude pro vás cokoli, neboť hleďte, Já jsem vždy s vámi až do konce světa a vaše odměna v nebi bude velmi velká.

Váš Ježíš


Mt 10, 21-22
21: Vydá na smrt bratr bratra a otec syna, povstanou děti proti rodičům a způsobí jim smrt.
22: Budete od všech nenáviděni pro mé jméno. Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.

Jan 15, 13: Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo za své přátele položí svůj život.

Mt 24, 8-18
8: To všechno bude teprve začátek velkých strastí.
9: Tehdy vás budou vydávat k trápení a zabíjet vás, u všech národů budete v nenávisti pro mé jméno.
10: A tehdy to bude pro mnohé kamenem úrazu, navzájem se budou zrazovat a nenávidět jeden druhého.
11: Vystoupí také mnoho lžiproroků a mnohé lidi svedou.
12: A protože se značně rozmůže nepravost, ochladne u mnohých láska.
13: Kdo však vytrvá, až do konce bude spasen.
14: Toto evangelium o království bude hlásáno po celém světě, na svědectví všem národům. A teprve tehdy přijde konec.
15: Až tedy uvidíte ohavné zpustošení, o kterém mluví prorok Daniel, jak stojí na svatém místě – kdo čte, rozuměj! –,
16: tehdy ti, kdo budou v Judsku, ať utečou do hor,
17: kdo je na střeše, ať nesestupuje, aby si vzal něco, ze svého domu,
18: kdo je na poli, ať se nevrací, aby si vzal plášť.

Mt 28, 20: Učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. Já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa.

Zj 5, 9: Když rozlomil pátou pečeť, uviděl jsem u oltáře duše těch, kteří byli zabiti pro Boží slovo, jak ho Kristus dosvědčil.

2Tim 3, 12: Tak i všichni ostatní, kdo chtějí žít zbožně v Kristu, musejí podstupovat pronásledování.

1Petr 4, 12-18
12: Milovaní, vůbec se tomu nedivte, když musíte procházet očistnou výhní. To přece není nic neobvyklého.
13: Spíše se z toho radujte, že se stáváte účastní utrpení Kristových, abyste také mohli radostně jásat, až se slavně ukáže.
14: Když musíte snášet urážky pro Kristovo jméno, blaze vám, neboť Duch slávy, to je Duch Boží, spočívá na vás.
15: Když někdo z vás trpí, nesmí to být pro to, že zavraždil, nebo okradl, že někomu ublížil, nebo že se jen míchal do záležitostí druhých lidí.
16: Trpí-li však, že je křesťan, za to se stydět nemusí; spíše ať Boha velebí, že nosí to jméno.
17: Přišel totiž čas, aby se začal soudit nejdříve Boží dům. Začíná-li to napřed u nás, jak teprve dopadnou ti, kdo se zdráhají poslušně přijmout Boží evangelium!
18: Jestliže se stěží zachrání spravedlivý, jak se bude moci ukázat na světle člověk bezbožný a hříšník?
zpět