1326. 11. října 2020. Připomínka poselství Ježíše ze dne 20. září 2012.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


PŘICHÁZÍ TEMNOTA


Byla jsem venku, abych se podívala na množství motýlů, kteří poletovali kolem, a říkala jsem Pánu, že motýli mi vždy naznačují, že přichází změna, když On mi začal říkat toto poselství:

Tento rok skutečně přijde změna do života mého lidu, dcero. Ohromná změna přichází do této země, a všechny změny nebudou dobré. Jistá změna, maskovaná za dobro, je zlo, ve svém záměru vůči mému lidu a mým poselstvím. Evangelium je umlčováno v příliš mnoha oblastech. V přicházejících časech bude ostře napadáno. Můj lid bude napadán spolu s mým Slovem.

Mnoho lidí neví, nebo nevěří, že se to stane, a přece to bylo už nějaký čas plánováno. Moji lidé nejsou svobodní Mě veřejně uctívat jako dřív. Tento národ, založený na víře ve Mne, už nevidí svou potřebu Mi sloužit. Odmítl Mě a teď jej odmítnu Já jako národ.

Přichází temnota, mé děti. Připravte se na temnotu, neboť vás zaskočí. Velká temnota srdce, mysli a duše, jako něco, co vaše mysl nedokáže pochopit. Síly nepřítele jsou v pohybu, plánují se útoky a jsou prováděny v této době, přesto mnozí, kteří říkají, že jsou moji, stále odmítají vidět, co leží před nimi. Až si uvědomí pravdu, bude pro ně příliš pozdě. Soudy budou na jejich prahu a oni nebudou mít čas připravit své srdce na to, co je postihne.

Nepřítel usiluje zničit vše, co je na zemi ode Mne. Usiluje o vaše zničení a o zničení všeho, co je vám drahé, mé děti. Chraňte své srdce a mysl před náporem jeho lží a klamů. Držte se jeden druhého jako jeden ve Mně. Pomáhejte jeden druhému v tom čase. Nacházejte se ve Mně a studujte mé Slovo, neboť to jediné postačí, aby vám bylo oporou v přicházejících časech. Máte-li mé Slovo ve svém srdci, skutečně máte vše, co potřebujete, abyste přežily.

Bděte a modlete se. Temnota přichází.

Ježíš


2Kor 4, 3-4
3: Je-li přesto naše evangelium zahaleno, je zahaleno těm, kteří spějí k záhubě.
4: Bůh tohoto světa oslepil jejich nevěřící mysl, aby jim nevzešlo světlo evangelia slávy Kristovy, slávy toho, který je obrazem Božím.

Mt 5, 11-12
11: Blaze vám, když vás budou tupit a pronásledovat a lživě mluvit proti vám všecko zlé kvůli mně.
12: Radujte se a jásejte, protože máte hojnou odměnu v nebesích; stejně pronásledovali i proroky, kteří byli před vámi.

Jl 2, 2: den tmy a temnot, den oblaku a mrákoty. Jako úsvit po horách se rozprostírá lid četný a mocný, jakého nebylo od věků, aniž kdy bude po něm až do let posledního pokolení.

Ef 4, 3-4
3: a usilovně hleďte zachovat jednotu Ducha, spojeni svazkem pokoje.
4: Jedno tělo a jeden Duch, k jedné naději jste byli povoláni;
zpět