1328. Poselství Ježíše ze dne 14. října 2020.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


PROČ SI DĚLÁTE STAROSTI?


Mé drahé děti, proč si děláte tolik starostí z nedostatku? Nevíte, že se o vás postarám, jako jsem to vždy udělal? Nechápete, že právě toto zaopatření, které vám poskytnu, vám způsobí nejhorší pronásledování v přicházejících dnech?

Vytvářím pevnou hranici mezi těmi, kdo Mi slouží a těmi, kdo slouží jen sobě.

Postarám se o mé vlastní. Pro ně se zázraky rozhojní, i když ostatní nebudou mít co jíst, protože oni (jeho vlastní) půjdou vydávat svědectví těm, kteří ještě nejsou spaseni. Všechny jejich potřeby budou uspokojeny, až se konec bude blížit, a půjde jim o záležitosti mého Otce na zemi, aby Mi přivedli ztracené duše.

Já jsem vaše útočiště a vaše síla. Jsem vaše pevná věž. Jsem vaše korouhev a váš mocný štít ochrany.

Nebojte se, mé děti, ale teď stůjte za svým srdcem, abyste dělali vše, co jsem do něj vložil, neboť se skutečně nemáte čeho bát. Věnujte se záležitostem mého Otce na zemi a Já zajistím všechny vaše potřeby, dokud nepřijdete ke Mně domů.

Ježíš


Ge 15, 1: Po těchto událostech se stalo k Abramovi ve vidění slovo Hospodinovo: "Nic se neboj, Abrame, já jsem tvůj štít, tvá přehojná odměna."

2Sam 22, 3: Bože můj, má skálo, utíkám se k tobě, štíte můj a rohu spásy, nedobytný hrade, moje útočiště, zachránce můj, ty mě před násilím zachraňuješ!

Ex 9, 25: Krupobití potlouklo v celé egyptské zemi všechno, co bylo na poli, od lidí po dobytek; krupobití potlouklo také všechny polní byliny a polámalo všechno polní stromoví.

Ex 10, 22-23
22: Mojžíš vztáhl ruku k nebi. Tu nastala po celé egyptské zemi tma tmoucí a trvala po tři dny.
23: Lidé neviděli jeden druhého; po tři dny se nikdo neodvážil hnout ze svého místa. Ale všichni Izraelci měli ve svých obydlích světlo.

Ex 11, 5-7
5: Všichni prvorození v egyptské zemi zemřou, od prvorozeného syna faraónova, který sedí na jeho trůnu, po prvorozeného syna otrokyně, která mele na mlýnku, i všechno prvorozené z dobytka.
6: Po celé egyptské zemi se bude rozléhat veliký křik, jakého nebylo a už nebude.
7: Ale na žádného Izraelce ani pes nezavrčí, ani na člověka ani na dobytče, abyste poznali, že Hospodin podivuhodně rozlišuje mezi Egyptem a Izraelem.

Ž 91, 5-8
5: Nelekej se hrůzy noci ani šípu, který létá ve dne,
6: moru, jenž se plíží temnotami, nákazy, jež šíří zhoubu za poledne.
7: Byť jich po tvém boku padlo tisíc, byť i deset tisíc tobě po pravici, tebe nestihne nic takového.
8: Na vlastní oči to spatříš, uzříš odplatu, jež stihne svévolníky.

zpět